Pozycje menu: Główne: menedżer
Menedżer pozycji - Główne menu [Menu Manager - Main Menu] umożliwia zarządzanie strukturą treści witryny i łączami w menu głównym. Zawiera wykaz pozycji menu.

O menu głównym

Menu główne jest do działania Joomla! niezbędne. Jest jedynym menu, którego nie można usunąć.

Menu to drogowskazy dla użytkowników. Wskazują miejsca, do których można dojść, sygnalizują, co w tych miejscach można znaleźć. Wśród tych drogowskazów menu główne jest pierwszym i najważniejszym. Publikowane jest na każdej stronie. Gdy użytkownik trafia na jakąkolwiek ze stron, widzi główne menu, kilka pozycji – odnośników do stron startowych głównych, najważniejszych miejsc w witrynie. To miejsca różnego typu, spełniające różne funkcje, np.

 • takie, w których zgromadzono artykuły na pewien temat, a więc czytelnia,
 • takie, w których zgromadzono materiały do pobrania, a więc magazyn – plikownia,
 • takie, w których można dokonać zakupów, a więc sklep,
 • takie, w których można uzyskać poradę, załatwić swoją sprawę, np. forum dyskusyjne, pokój rozmów – czat,
 • takie, w których można wysłać wiadomość – okienko pocztowe

Każdy z tych przykładów wskazuje na wyraźnie określoną użyteczność miejsca witryny, do którego prowadzi menu. Im precyzyjniej potrafimy określić funkcję każdego z miejsc, do których prowadzą pozycje głównego menu, tym łatwiej będzie użytkownikom korzystać z witryny.

Gdy użytkownik wybierze dowolną z pozycji menu, trafi:

 • albo do działu witryny, który również posiada swoją strukturę i swoje lokalne menu,
 • albo na stronę, na której znajduje pożądane treści.

Menu główne może być proste, jednopoziomowe i rozbudowane - wielopoziomowe. Decyzja należy do projektanta. Jeśli decydujemy się na proste, prowadzące do głównych obszarów witryny, jednopoziomowe menu, konieczne jest wówczas stworzenie menu lokalnych.

Menedżer pozycji menu

Funkcje menedżera pozycji menu

Menedżery pozycji menu są centrum zarządzania strukturą treści w Joomla!. Umożliwiają:

 • tworzenie i modyfikację struktury treści - dodawanie, usuwanie, kopiowanie i przenoszenie pozycji w menu,
 • konfigurowanie istniejących pozycji i parametrów prezentacji treści,
 • udostępnianie treści użytkownikom, ustalanie praw dostępu grupom użytkowników,

Narzędzia i opcje menedżera pozycji menu

Na stronie każdego menedżera pozycji menu znajdują się:

 • standardowe narzędzia panelu administracyjnego: menu, Ścieżka powrotu i inne,
 • pasek narzędzi z przyciskami uruchamiającymi główne opcje menedżera pozycji menu
 • lista elementów struktury treści witryny przypisanych do menu, inaczej pozycji menu,
 • filtry ograniczające zakres pozycji wyświetlanych w wykazie,

Menedżer pozycji głównego menu

Głównego menu nie można go usunąć - informuje o tym komunikat ostrzegawczy nad wykazem pozycji.

Komunikat ostrzegawczy

Komunikat przestrzega przed manipulacjami w bazie danych, bo menedżer menu w Joomla! 1.0.12 nie pozwoli na usunięcie tego menu.

Kolejna uwaga uzmysławia, że pierwszą pozycją w menu głównym jest domyślna strona startowa. Stroną startową może być dowolny element struktury treści witryny, nie tylko komponent Strona startowa [FrontPage].

Komunikat ostrzegawczy

Jedynym kryterium decydującym, który z elementów treści witryny pojawi się na jej pierwszej stronie po wywołaniu adresu witryny, jest umieszczenie łącza do niej na pierwszym miejscu wśród pozycji menu głównego. Najlepszym wyborem jest zwykle komponent Strona startowa, wyświetlający blog artykułów oznaczonych do publikacji na stronie startowej.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajduje się 8 przycisków. Ich funkcje są następujące

Przycisk: Nowy Nowy [New]: Uruchamia procedurę tworzenia nowej pozycji menu. Kliknij ten przycisk, aby dodać w menu łącze do wybranej części struktury treści.

Przycisk: Edytuj Edytuj [Edit]: Umożliwia modyfikację właściwości łącza i parametrów prezentacji treści. Kliknij ten przycisk, aby zmienić nazwę łącza, miejsce w strukturze menu, docelowe okno prezentacji i inne cechy łącza albo parametry prezentacji materiałów, do których prowadzi łącze.

Przycisk: Publikuj Publikuj [Publish]: Decyduje o wyświetleniu łącza w menu i udostępnieniu do przeglądania stron, do których prowadzi łącze. Zaznacz w wykazie pozycje menu, które chcesz opublikować i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Nie publikuj Nie publikuj [Unpublish]: Powoduje ukrycie przed użytkownikami istniejącego łącza oraz ukrycie stron, do których prowadzi łącze. Zaznacz w wykazie pozycje menu, których publikację chcesz wstrzymać lub zakończyć i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Przenieś Przenieś [Move]: Rozpoczyna procedurę przemieszczania pozycji menu i wszystkich podrzędnych łączy do innego menu. Zaznacz w wykazie pozycje menu, które chcesz przenieść do innego jednego menu i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Kopiuj Kopiuj [Copy]: Rozpoczyna procedurę kopiowanie pozycji menu i wszystkich podrzędnych łączy do innego menu. Zaznacz w wykazie pozycje menu, które chcesz skopiować do innego jednego menu i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Śmietnik Śmietnik [Trash]: Rozpoczyna procedurę umieszczania pozycji menu w śmietniku. Zaznacz w wykazie pozycje menu, które chcesz przenieść do śmietnika i kliknij ten przycisk. Pozycje przeniesione do śmietnika można odzyskać, korzystając z menu: Witryna ⇒ Śmietnik ⇒ Karta Menu [Site ⇒ Trash Manager ⇒ Menu Items tab]

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Korzystaj z tego przycisku zawsze, gdy potrzebujesz dodatkowych objaśnień lub masz wątpliwości na temat opcji dostępnych w bieżącym oknie.

Filtry

W menu można umieścić dowolną ilość łączy. Do każdego łącza można przypisać dowolną ilość pozycji podrzędnych. W rozbudowanej strukturze menu trudno się niekiedy poruszać. Aby ograniczyć lub zwiększyć ilość pozycji widocznych w wykazie, można skorzystać z filtrów:

Filtr: Szukaj

Umożliwia wyszukanie łącz, które w swych nazwach mają określony ciąg znaków. W polu filtr należy wpisać co najmniej 3 dowolne, następujące po sobie znaki bez spacji, a następnie nacisnąć klawisz [ENTER] lub kliknąć w białe pole poza tabelą z wykazem. Po chwili w wykazie pojawią się tylko pozycje zawierające w nazwie wpisany ciąg znaków.

Filtr Maksimum poziomów

Filtr Maks. poziomów [Max Levels] umożliwia ustalenie ilości poziomów hierarchicznego menu. W przypadku, gdy pozycje menu mają kilka poziomów podmenu, opcja ta pomaga uzyskać przejrzysty obraz zawartości menu. Jeśli zaznaczysz na liście rozwijanej lub wpiszesz w polu tekstowym filtra wpiszesz 1, w tabeli zostaną wyświetlane tylko pozycje nadrzędne. Jeśli wpiszesz np. 5 w wykazie zostanie wyświetlone drzewo z pozycjami nadrzędnymi i podmenu do 5 poziomu włącznie.

Pozycji w wykazie

Paginacja i filtr: Pokaż

Poniżej wykazu pozycji menu, na dolnej listwie tabeli znajdują się odnośniki paginacji. Możesz z nich skorzystać, by odsłonić kolejną stronę wykazu. Możesz również skorzystać z listy rozwijanej Pokaż # [Display #], aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość pozycji wyświetlanych na jednej stronie tabeli. Równocześnie możliwe jest wyświetlenie 50 pozycji.

Lista pozycji w menu głównym

Obszar roboczy menedżera wypełnia tabela z wykazem pozycji umieszczonych w menu.

Lista pozycji umieszczonych w menu

Znaczenie informacji i funkcje przycisków w kolumnach wykazu Omówiono poniżej:

 • Znak Liczby porządkowej: Liczba porządkowa.
 • Pole wyboru: Pole wyboru. Zaznaczenie pozycji umożliwia wykonanie na niej operacji dostępnych w pasku narzędzi. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje na stronie, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
 • Ikona: Zablokowane pole wyboru: Zablokowane pole wyboru. Pozycja może być aktualnie edytowana przez innego administratora. Ustawienie wskaźnika myszki nad kłódką wyświetla okienko informujące, kto i kiedy ją zablokował. Blokadę może usunąć uprawniony administrator, poddając menu edycji. Główny administrator może globalnie odblokować wszystkie zablokowane pozycje. W tym celu, skorzystaj w menu administratora z opcji System ⇒ Odblokuj wszystkie [System ⇒ Global Check-in]. Opcję System ⇒ Odblokuj wszystkie należy wybrać dwukrotnie.
 • Nazwa w menu [Menu Item]: Nazwa łącza w menu. Kliknij nazwę, aby edytować właściwości łącza i parametry prezentacji stron, do których prowadzi.
 • Publikacja [Published]: Ikona wskazującą stan pozycji menu. Kliknij tę ikonę, by opublikować łącze i strony nieudostępnione albo wstrzymać lub zakończyć publikację udostępnionych łączy i stron.
 • Przestaw [Reorder]: Ikony umożliwiają zmianę porządku pozycji w  menu. Kliknij ikonę strzałki W górę - Ikona: Przestaw wyżej lub W dół - Ikona: Przestaw niżej, aby zmienić kolejność wyświetlania pozycji menu w wykazie. Zmiany kolejności możesz również dokonać w sposób omówiony niżej.
 • Kolejność [Order]: W polach tekstowych umieszczona są liczby wskazujące kolejność łączy. Aby zmienić tę kolejność, wpisz w pola tekstowe liczby ustalające nową kolejność, a następnie kliknij przycisk Przycisk: Zapisz kolejność - Zapisz kolejność [Save Order] obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli. Zmiana kolejności pozycji nadrzędnej powoduje równoczesną zmianę uporządkowania pozycji potomnych.
 • Uprawnienia [Access Level]: Informuje, która z grup użytkowników mają możliwość uaktywnienia łącza. Można kliknąć w nazwę grupy, aby zmienić ją na następną w hierarchii grup użytkowników Joomla! (kliknięcie na Public spowoduje zmianę na Registered, a kliknięcie na Registered zmianę na Special. Możliwe są trzy opcje:
  • Public - dostęp publiczny: łącze i materiały, do których prowadzi, będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: materiały, do których prowadzi łącze, dostępne będą tylko dla zalogowanych użytkowników, natomiast łącze będą dostępne, tylko wówczas, gdy w konfiguracji globalnej parametr Pokaż niezalogowanym linki zostanie ustawiony na Tak
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: łącze i materiały, do których prowadzi, będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, edytorów, redaktorów, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • ID pozycji [Item ID]: Numery identyfikacyjne pozycji menu w tabeli bazy danych. ID może być potrzebne, jeśli zechcesz umieścić np. w artykule odnośnik do pozycji menu.
 • Typ [Item Type]: Informuje, do jakiego typu stron prowadzi łącze. Ustawienie kursora myszki nad nazwą typu wywoła okienko pomocy kontekstowej z opisem, zaczerpniętym z pliku xml. Nazwy Łącze - artykuł i Łącze - materiał statyczny są aktywne. Można je kliknąć, by przejść do trybu edycji artykułu lub materiału statycznego.
 • ID komponentu [CID]: Numer identyfikacyjny komponentu generującego strony, do których prowadzi łącze, zapisany w bazie danych w tabeli #__components.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Menu Manager / Main Menu and other Menus