UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Komponent Kontakty
Pozycje menu: Komponent Kontakty Drukuj Email
Pozycja menu typu Komponent - Kontakty [Component - Contacts] umieszcza w strukturze witryny katalog - księgę adresową, łączy ze stroną otwierającą komponentu, zawierającą opis katalogu adresowego i łącza do stron z tabelami kategorii kontaktów (drugi poziom) oraz stron z danymi i formularzami kontaktowymi (trzeci poziom). Edytor pozycji menu umożliwia utworzenie w menu nowej pozycji, modyfikację istniejącego łącza oraz określenie parametrów prezentacji stron komponentu.

Opis pozycji menu

Ten typ pozycji dodaje do menu łącze do strony otwierającej wybranego, zainstalowanego na witrynie komponentu (komponenty Joomla! po zainstalowaniu są przygotowane do opublikowania w Twojej witrynie. Przykładami komponentów są: Kontakty [Contacts], Katalog WWW [Weblinks], Sondy [Pools], Strona startowa [FrontPage].

Komponenty są elementami struktury z własnym interfejsem. Parametry prezentacji komponentów instalowanych w podstawowym wydaniu Joomla! określane są w parametrach pozycji menu. Parametry prezentacji innych, samodzielnie instalowanych komponentów, określane są zwykle w edytorach konfiguracji tych komponentów.

O edytorze

Otwarcie edytora blokuje możliwość edycji cech łącza przez innych administratorów oraz wyłącza opcje menu administracyjnego, aby zapobiec nagłemu opuszczeniu okna. Aby opuścić okno edycji, korzystaj z przycisków dostępnych w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki!

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi umożliwia wykonanie następujących czynności:

Przycisk Wstecz Wstecz [Back]: Umożliwia powrót do formularza wyboru typu pozycji menu i zmianę dokonanego wyboru a następnie edycję wybranego typu pozycji. Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zmienić wybrany typ pozycji menu na inny.

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje właściwości nowego menu, kończy proces edycji. W przypadku, gdy modyfikowana była wcześniej założona pozycja, odblokowuje ją do edycji przez innych administratorów. Przenosi do kreatora pozycji menu. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć tworzenie nowej pozycji menu lub modyfikację pozycji istniejącej i zachować wprowadzone ustawienia.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora pozycji menu. W przypadku tworzenia nowej pozycji tworzy ją i umożliwia ustawienie właściwości niedostępnych przed zapisaniem. Zapobiega automatycznemu wylogowaniu i utracie niezapisanych danych w przypadku, gdy praca redakcyjna trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji administratora. Cofnięcie zapisanych zmian jest niemożliwe (można natomiast usunąć nowo utworzoną pozycję). Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Potem możesz kontynuować edycję właściwości lub opuścić okno edytora, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia rezygnację ze zmian wprowadzonych po poprzednim ich zapisaniu, opuszczenie edytora i powrót do wykazu pozycji menu. Istniejącą pozycję menu odblokowuje do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zakończyć edycję pozycji menu bez zapisywania zmian, zachowując jedynie modyfikacje wprowadzone przez użyciem przycisku Zastosuj.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości tworzonej lub edytowanej pozycji menu i sposób korzystania z edytora pozycji menu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edytowanej pozycji menu.

Szczegóły łącza:

Każdą pozycję menu, łącze typu komponent również, charakteryzuje 8 ogólnych właściwości.

 • Nazwa [Name]: Tekst, wyświetlany w menu. Powinien być zwięzły, sygnalizować treść lub funkcję komponentu
  Pole: Nazwa łącza
 • Komponent [Component]: Na liście rozwijanej wylistowane są wszystkie dostępne komponenty. Wskaż ten, do którego ma prowadzić łącze w menu.
  Wybór komponentu
  Po utworzeniu łącza w miejscu listy pojawi się informacja zawierająca nazwę komponentu. Podczas ponownej edycji właściwości nie można przypisać do łącza innego komponentu.
  Dane komponentu po utworzeniu łącza
 • URL [URL]: URL komponentu dodawany automatycznie przez Joomla! po utworzeniu łącza (gdy klikniesz przycisk Zastosuj lub Zapisz).
  URL komponentu po utworzeniu łącza
 • Nadrzędna pozycja [Parent Item]: Ustawia łącze w hierarchii pozycji menu jako nadrzędne - góra - lub podmenu jednej z wcześniej utworzonych pozycji. Zaznacz na liście rozwijanej opcję góra lub pozycję menu, w stosunku do której komponent będzie pozycją podrzędną:
  Ustalenie miejsca łącza w strukturze pozycji
 • Kolejność [Ordering]: Nowe pozycje w menu Joomla! umieszcza domyślnie jako ostatnie. Pożądaną kolejność można ustalić po utworzeniu pozycji lub kliknięciu przycisku Zastosuj.
  Ustalenie kolejności
  Aby podczas edycji szczegółów łącza ustalić kolejność, na liście wyboru zaznacz wskaźnikiem pozycję, przed którą chcesz umieścić łącze.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do korzystania z komponentu przeglądania treści lub wykonywania zadań. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!. Dysponujesz trzema opcjami:
  Ustalenie praw dostępu
  • Public - dostęp publiczny: komponent będzie dostępny dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: komponent będzie dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: komponent będzie dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Publikacja [Published]: Decyduje o dostępności komponentu na witrynie. Domyślnie nowe pozycje menu są oznaczane jako opublikowane. Pozostaw ustawienie domyślne lub zaznacz Nie, jeśli chcesz tymczasem ukryć łącze.
  Publikacja łącza

Parametry łącza i prezentacji komponentu Kontakty

Dla komponentu Kontakty można ustalić ponad 20 parametrów prezentacji. Podczas tworzenia nowej pozycji listę parametrów można wywołać po ustaleniu nazwy w menu, wyborze komponentu i zachowaniu nowej pozycji meny - kliknij w tym celu przycisk Zastosuj [Apply] w pasku narzedzi.

W przypadku pozycji Komponent - Kontakty można zdecydować o ustawieniu następujących parametrów:

 • Ikona w menu [Menu Image]: Po lewej lub prawej stronie łącza w menu można umieścić ikonę ilustrującą łącze. Plik z obrazem (wielkości ok. 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories/.
  Wybór ikony w menu dla łącza
  Dokonany tu wybór grafiki nie decyduje jeszcze o jej wyświetleniu. Aby ikony w menu były widoczne - po utworzeniu łącza:
  • wyedytuj moduł menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa menu]
  • ustaw parametr Ikony w menu (pokaż ikony w menu) na Tak.
 • Przyrostek klas css strony [Page Class Suffix]: Umożliwia zastosowanie niestandardowego stylu dla strony. Przyrostek ten zostanie automatycznie dodany do klas CSS .contentpaneopen i .contentpagetitle zastosowanych na tej stronie stylów. W arkuszu stylów szablonu witryny - template_css.css (lub innym domyślnym) należy zadeklarować odpowiednie klasy - zachowując oryginalną nazwę klasy z rozszerzeniem - przyrostkiem, np. .contentpaneopen-listasekcji - jako przyrostek należy wpisać wszystkie znaki występujące po nazwie oryginalnej klasy, włącznie z myślnikiem.
  Parametr Styl strony - Wpisz przyrostek klasy CSS
 • Przycisk Wstecz [Back Button]: Umożliwia włączenie bądź wyłączenie przycisku, pozwalającego użytkownikom na szybki powrótdo poprzednio przeglądanych stron. Przycisk umieszczony jest na dole strony. Wygląd i dokładne położenie przycisku zależą od deklaracji klasy .back_button w arkuszu stylów. Joomla! umieszcza go na dole obszaru szablonu, w którym prezentowana jest główna treść strony, wywoływana instrukcją LoadMainBody. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
  Parametr Pokaż/Ukryj przycisk Wstecz
 • Tytuł strony [Page Title]: Domyślnym tytułem strony jest zwięzła nazwa łącza w menu. Ta opcja umożliwia ustalenie pełniejszego tytułu, dokładniej informującego o oferowanych treściach. Jeśli pozostawisz to pole puste, tytułem będzie nazwa pozycji w menu.
  Pole: wpisz tytuł strony
 • Pokaż tytuł strony [Show/Hide Page Title]: Umożliwia pokazanie bądź ukrycie tytułu strony (zdefiniowanego w polu tekstowym poniżej). Tytuł umieszczany jest w nagłówku obszaru, do którego główna treść strony wprowadzana jest instrukcją LoadMainBody. W arkuszu stylów CSS wygląd nagłówka określają deklaracje klasy .contentheading. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj tytuł strony
 • Kategoria specjalna [Special defined category]: Umożłiwia wyświetlenie kontaktów tylko z jednej wybranych kategorii. Wybierz kategorię z listy rozwijanej.
  Parametr Kategoria specjalna
 • Lista kategorii - Komponent [Category List - Section]: Pozwala ukryć lub wyświetlić wykaz kategorii na stronie startowej komponentu. Wybierz jedną z opcji.
  Parametr Lista kategorii na stronie startowej
 • Lista kategorii w widoku Tabela [Category List - Category]: Pozwala ukryć lub wyświetlić wykaz innych kategorii w widoku tabeli pozycji w kategorii. Wybierz jedną z opcji.
  Parametr Lista kategorii w widoku pozycji w kategoii
 • Opisy kategorii [Category Description]: Pozwala ukryć lub wyświetlić opisy innych kategorii kontaktów. Wybierz jedną z opcji.
  Parametr Pokaż/Ukryj opisy kategorii
 • # pozycji w kategorii [# Category Items]: Pozwala ukryć lub wyświetlić informację o ilości kontaktów w innych kategoriach. Wybierz jedną z opcji.

  Parametr Pokaż/Ukryj informację o ilości pozycji w kategoriach
 • Opis [Description ]: Decyduje o wyświetleniu na stronie informacji wstępnej - opisu, którego tekst można ustalić w następnym parametrze. Wybierz jedną z opcji.
  Parametr Pokaż Opis
 • Tekst opisu [Description Text]: Umożliwia zredagowanie tekstu wstępu - opisu wyświetlanego pod nagłówkiem strony. Jeśli tekst nie zostanie wprowadzony, a opcja Opis ustalona na Tak, Joomla! pobierze tekst opisu ze stałej językowej _CONTACTS_DESC.
  Parametr Opis - Wpisz tekst opisujący stronę
 • Ilustracja [Image]: Pozwala wybrać ilustrację opisu umieszczaną po jego lewej lub prawej stronie. Włąsny obrazek należy umieścić w katalogu images/stories, korzystajac np. z Biblioteki mediów.
  Parametr Ilustracja
 • Położenie obrazka [Image Align]: Pozwala ustalić miejsce wyświetlania obrazka - po lewej lub prawej stronie opisu. WYbierz jedną z opcji.
  Parametr Położenie ilustracji
 • Nazwy kolumn [Table Headings]: Pozwala ukryć lub wyświetlić nagłówki wyświetlanych kolumn: ’Nazwa’ , ’Stanowisko’, ’e-mail’, ’Telefon’, ’Faks’. Wybierz jedną z opcji.

  Pokaż/Ukryj nagłówki kolumn
 • Kolumna stanowisko [Position Column]: Pozwala ukryć lub wyświetlić kolumnę z informacją o stanowisku osoby, do której podane są dane kontaktowe.
  Ukryj kolumnę Stanowisko
 • Kolumna e-mail [e-mail Column]: Pozwala ukryć lub wyświetlić kolumnę z adresami e-mail. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj kolumnę Odsłony
  Joomla! korzysta z filtru antyspamowego, czyniącego adresy e-mail niewidocznymi dla robotów internetowych [spambots] przeszukujących witryny w poszukiwaniu adresów e-mail. Aby skorzystać z tej ochrony, należy włączyć bota Maskuj adresy e-mail e-mail Cloaking.
 • Kolumna Telefon [Telephone Column]: Pozwala ukryć lub wyświetlić kolumnę z numerami telefonów.. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj kolumnę Telefon
 • Kolumna Faks [Fax Column]: Pozwala ukryć lub wyświetlić kolumnę z numerami telefonów.. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj kolumnę Fax
 • Blokuj e-maile [Banned e-mail]: Umożliwia blokowanie adresów e-mail, np. nadawców spamu. W polu tekstowym wpisz słowa wchodzące w skład adresów e-mail, które chcesz blokować, oddzielając je średnikami: słowo;słowo;słowo.
  Pole Blokuj e-maile
 • Blokuj tematy [Banned Subject]: Umożliwia blokowanie e-maili zawierających określone słowa w tematach. W polu tekstowym wpisz niepożądane w tematach maili wyrazy, oddzielając je średnikami: słowo;słowo;słowo.
  Pole Blokuj tematy
 • Blokuj tekst [Banned Text]: Umożliwia blokowanie e-maili zawierających określone słowa w tekście wiadomości. W polu tekstowym wpisz niepożądane w tekstach maili wyrazy, oddzielając je średnikami: słowo;słowo;słowo.
  Pole Blokuj tekst
 • Sprawdź sesję [Session Check]: Pozwala blokować pocztę przesyłaną przez spamerów i komputery - spamery. Zanim wiadomośc zostanie przyjęta, Joomla! sprawdza, czy w komputerze wysyłającego wiadomośc zostało zapisane ciasteczko (cookie). Jeśli nie, presłanie wiadomości będzie z takiego komputera niemożliwe.
  Parametr Sprawdź sesję

  Tematy pokrewne

  Zarządzanie kontaktami omawiają następujące artykuły:


  Uwagi, źródła

  Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

  Dziękujemy!

  Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

  Na podstawie: help.joomla.org: Component

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »