UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start
Formatowanie parametrów daty Drukuj Email

Aby zapoznać się ze sposobami formatowania daty/czasu, możesz skorzystać z podręcznika php dostępnego w sieci. Zwięzła informacja o stosowanych w formatowaniu daty/czasu specyfikacjach znajduje się poniżej. Uwaga: Możesz używać plecenia date() albo strftime(). Nie możesz stosować równocześnie obu - raz jednego, raz drugiego.

Specyfikacja parametrów funkcji php date():

aoznaczenie małymi literami czasu - am przed południem (Ante meridem) lub pm - po południu (Post meridem)
Aoznaczenie wielkimi literami czasu - AM przed południem (Ante meridem) lub PM - po południu (Post meridem)
Binternetowy czas Swatcha w zakresie od 000 do 999
ddzień miesiąca, 2 cyfry z zerem na początku, w zakresie od 01 do 31
Ddzień tygodnia, zapis w postaci tekstowej, 3 litery, od Nie do Sob
Fpełna nazwa miesiąca w postaci tekstowej (długi format) np. Styczeń, Marzec, Grudzień
ggodzina, format 12-godzinny bez zer na początku, na przykład 1 do 12
Ggodzina, format 24-godzinny bez zer na początku, na przykład 1 do 24 (bez początkowego zera) 24-hour format of an hour without leading zeros 0 through 23
hgodzina, format 12-godzinny z zerem na początku w przypadku pierwszych dziewięciu godzin, na przykład 01 do 12
Hgodzina, format 12-godzinny z zerem na początku w przypadku pierwszych dziewięciu godzin, na przykład 00 do 23
iminuta z zerem na początku, od 00 do 59
I(duże i) 1 jeżeli czas letni, w przeciwnym przypadku 0.
jdzień miesiąca bez zer na początku, na przykłąd 1 do 31
l(małe 'L') Dzień tygodnia, zapis w postaci tekstowej - długi format, na przykład Piątek
Lwartość logiczna określająca, czy to jest rok przestępny (1) lub nie (0)
mmiesiąc zapisany w postaci liczby z zerem od 01 do 12
Mmiesiąc, zapis w postaci tekstowej - trzy litery np. Sty, Gru
nnumer miesiąca bez zer na początku, od 1 do 12.
Oróżnica w stosunku do czasu Greenwich; np. "+0200"
rdata sformatowana według RFC 822; n.p. "Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200"
ssekundy, zapis w postaci liczb od 00 do 59
Sangielska końcówka liczebnika porządkowego, zapis w postaci tekstowej - dwa znaki, np. th, nd
tliczba dni w danym miesiącu - od 28 do 31
Tustawienie strefy czasowej danego komputera, np.: EST, MDT ...
Uliczba sekund liczona od początku epoki Unix (1 styczeń 1970 00:00:00 GMT)
wdzień tygodnia wyrażony liczbąod 0 (niedzie) do 6 (sobota)
Wnumer tygodnia w roku według ISO-8601, tydzień zaczyna się w poniedziałek
Yrok, cztery cyfry, np. 1999 czy 2004
yrok, dwie cyfry, np. 99 lub 03
znumer dnia w roku od 0 do 365
Zprzesunięcie strefy czasowej w sekundach, od. -43200 do 43200


Specyfikacja parametrów funkcji php strftime():

%askrótowa nazwa dnia tygodnia zgodnie z bieżącymi ustawieniami regionalnymi.
%Apełna nazwa dnia tygodnia zgodnie z bieżącymi ustawieniami regionalnymi.
%bskrócona nazwa miesiąca zgodnie z bieżącymi ustawieniami regionalnymi
%Bpełna nazwa miesiąca zgodnie z bieżącymi ustawieniami regionalnymi
%cpreferowana reprezentacja daty i czasu dla bieżacych ustawienń regionalnymi
%Cnumer wieku (rok podzielony przez 100), pozbawiony części dziesiętnej w zakresie 00-99
%ddzień miesiąca jako liczba w zapisie dziesiętnym (od 01 do 31)
%Drównoważne %m/%d/%y
%edzień miesiąca jako liczba w zapisie dziesiętnym , pojedyncze cyfry s.a. poprzedzone znakiem spacji (zakres ' 1' do '31')
%gjak %G, ale bez stulecia.
%G%G - rok w zapisie czterocyfrowym, powiązany z numerem tygodnia wg ISO. Symbol ten ma ten sam format i wartość jak %Y, z tym wyjątkiem, że jeśli numer tygodnia wg ISO należy do poprzedniego lub następnego roku, to poprzedni lub następny rok jest zwracany przez ten symbol.
%hRównoważne %b
%Hgodzina zapisana w formacie dziesiętnym (zakres: 00-23)
%I(wielkie i) godzina zapisana w formacie dziesiętnym (zakres: 00 - 12)
%jnumer dnia w roku zapisany w formacie dziesiętnym (zakres 001 - 366)
%mnumer miesiąca w roku zapisany w formacie dziesiętnym (zakres: 01 - 12)
%Mminuta zapisana w formacie dziesiętnym
%nznak nowej linii
%pjedna z wartości am lub pm w zalezności od podanego czasu lub odpowiednie ciągi zgodnie z bieżącymi ustawieniami regionalnymi
%rczas podany w notacji am i pm
%Rczas w notacji 24-godzinnej
%Ssekunda zapisana w formacie dziesiętnym
%tznak tabulacji
%Tbieżący czas, równoważne: %H:%M:%S
%unumer dnia w zapisie dziesiętnym, gdzie 1 oznacza poniedziałek
%Unumer tygodnia w bieżącym roku w zapisie dziesiątkowym, gdzie pierwsza niedziela jest traktowana jako pierwszy dzień pierwszego tygodnia
%Vnumer tygodnia w bieżacym roku w zapisie dziesiątkowym zgodnie z ISO 8601:1998. Zakresem jest 01-53, gdzie pierwszym tygodniem jest pierwszy tydzień, którego co najmniej cztery dni przypadają w bieżacym roku, przy czym jako pierwszy dzień tygodnia traktowany jest poniedziałek
%Wnumer tygodnia w bieżacym roku w zapisie dziesiętnym, gdzie pierwszy poniedziałek jest traktowany jako pierwszy dzień pierwszego tygodnia
%wnumer dnia tygodnia jako liczba w zapisie dziesiętnym, gdzie niedziela ma numer 0
%xpreferowana reprezentacja daty zgodnie z bieżącymi ustawieniami regionalnymi (bez czasu)
%Xpreferowana reprezentacja czasu zgodnie z bieżącymi ustawieniami regionalnymi (bez daty)
%ynumer roku w wieku w zapisie dziesiętnym (zakres: 00 - 99)
%Ynumer roku w zapisie dziesiętnym łacznie z wiekiem
%Zpełna lub skrócona nazwa strefy czasowej
%%znak procenta (`%')


Zmieniony ( 24.11.2005. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »