UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Moduły zaplecza arrow Moduł zaplecza: Pasek narzędzi
Moduł zaplecza: Pasek narzędzi Drukuj Email
W edytorze modułu Pasek narzędzi [Toolbar] określamy właściwości jego prezentacji na witrynie: tytuł, pozycję, kolejność, prawa dostępu, parametry wyglądu oraz decydujemy o przypisaniu modułu do stron i pozycji menu.

O module Pasek narzędzi

W pasku narzędzi [Toolbar] - zależnie od wybranego menu - pojawiają się przyciski umożliwiające realizację różnych zadań. Aby uruchomić działanie, można kliknąć przycisk. Często, aby wykonać jakąś operację, trzeba w tabeli w obszarze roboczym, zaznaczyć pozycje, których ta operacja ma dotyczyć.

Typ i kopie modułu

Oryginał modułu i wszystkie jego kopie należą do jednego typu - grupy obsługiwanej przez te same skrypty. Działanie modułu Pasek narzędzi i jego kopii obsługują dwa skrypty mod_toolbar.php oraz mod_toolbar.xml umieszczone w katalogu /administrator/modules.

Nazwy skryptów (bez rozszerzenia) są równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Pasek narzędzi i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_toolbar.

Dostęp i uprawnienia operatorów

Właściwości modułu mogą edytować tylko operatorzy z uprawnieniami administratora i głównego administratora.

Aby określić właściwości i parametry wyświetlania modułu, w panelu administratora przejdź do menu Moduły ⇒ Moduły zaplecza ⇒ Pasek narzędzi [Toolbar].

Korzystanie z modułu

Image

Znaczenie przycisków

Przycisk: Publikuj Publikuj [Publish]: Umożliwia udostępnienie na stronie frontowej oznaczonej pozycji - sekcji, kategorii, artykułu, łącza w menu i innych elementów.W przypadku botów uaktywnia je (włącza je, udostępnia. To, czy, kiedy i komu oznaczana pozycja będzie udostępniona na stronie frontowej zależy często od ustawień jeszcze innych właściwości - czasu, w jakim pozycja ma być publikowana, praw dostępu, a w przypadku modułów - przypisania ich do stron-pozycji menu.

Przycisk: Nie publikuj Nie publikuj [Unpublish]: Wstrzymuje wyświetlanie pozycji udostępnionej na stronie frontowej. Publikację można wznowić w dowolnym momencie. W przypadku botów wyłącza je.

Przycisk: Do archiwum [Archive] Archiwum [Archive]: Przenosi artykuł do archiwum sekcji. Artykuły w Archiwum mogą być również udostępnione na stronie frontowej w dwojaki sposób - bloga archiwum artykułów z sekcji lub za pomocą modułu Archiwum. Przeniesione do Archiwum artykuły można w każdym momencie przywrócić do macierzystej kategorii. Artykuły, którym ustawiono datę zakończenia publikacji są przenoszone do archiwum automatycznie.

Przycisk: Przywróć [UnArchive] Odarchiwizuj [Unarchive]: Przenosi z archiwum do macierzystej sekcji i kategorii zarchiwizowany artykuł. Odarchiwizowane artykuły oznaczane są jako Nieopublikowane, nawet jesli wcześniej były oznaczone jako Opublikowane.

Przycisk: Nowy Nowy [New item]: Umożliwia stworzenie nowej pozycji - artykułu, materiału statycznego, kategorii, sekcji, łącza, modułu. Otwiera okno edytora, w którym można określić szczegóły tworzonego elementu i parametry jego prezentacji.

Przycisk: Utwórz Utwórz [Create]: W menedżerze Biblioteki mediów - tworzy nowy folder w katalogu katalog_joomla/images lub podkatalogu. Zanim skorzystasz z tego przycisku, ustal lokalizację nowego katalogu i wpisz w polu jego nazwęNazwa nie może mieć spacji ani znaków specyficznych dla języka polskiego.

Przycisk: Edytuj Edytuj [[Edit]]: Umożliwia modyfikację właściwości elementu zaznaczonego na liście w widoku menedżera pozycji. Otwiera okno edytora właściwości i blokuje równocześnie możliwość jego edycji przez innych administratorów.

Przycisk: Edytuj CSS [Edit CSS] Edytuj HTML [Edit HTML]: Umożliwia modyfikację zaznaczonego szablonu. Otwiera w zwykłym edytorze tekstu plik - /templates/nazwa_szablonu/index.php, zawierający instrukcje generujące wyniowy dokument HTML. Zachowanie wprowadzonych zmian będzie możliwe tylko wówczas, gdy plik będzie miał ustawione prawo do zapisu.

Przycisk: Edytuj HTML [Edit HTML] Edytuj CSS [Edit CSS]: Umożliwia modyfikację właściwości stylów w arkuszu stylów zaznaczonego szablonu. Otwiera w zwykłym edytorze tekstu tylko pliki z domyślną, standardową nazwą - template_css.css. Zachowanie wprowadzonych zmian będzie możliwe tylko wówczas, gdy plik będzie miał ustawione prawo do zapisu.

Przycisk: Usuń Usuń lub Śmietnik [Delete or Remove]: Rozpoczyna proces nieodwracalnego usunięcia elementu, a w przypadku modułów, szablonów, botów ich odinstalowania. Przycisk Usuń jest taki sam, jak przycisk Śmietnik - jedyna różnica w wyględzie to nazwa odnośnika. Usuniętych pozycji przywrócić nie można albo trzeba je ponownie zainstalować. Pozycje przeniesione do śmietnika mogą być odzyskane.

Przycisk: Śmietnik [Remove] Śmietnik [Trash]]: Przenosi zaznaczony artykuł, materiał statyczny lub pozycję menu do śmietnika, nie usuwa ich jednak z bazy danych. W każdym momencie mogą więc być przywrócone do swojej poprzedniej lokalizacji.

Przycisk: Odzyskaj [Restore] Odzyskaj [Restore]: Przywraca artykuły lub pozycje menu umieszczone w śmietniku do poprzedniej lokalizacji. Odzyskane pozycje oznaczane są jako Nieopublikowane, nawet jeęli wcześniej były oznaczone jako Opublikowane.

Przycisk: Kopiuj Kopiuj [Copy]: Umożliwia skopiowanie jednego lub wielu zaznaczonych w wykazie pozycji elementów do innej kolekcji - artykułów do kategorii, kategorii do sekcji, a w przypadku modułów - utworzenie nowego modułu z takimi samymi, jak oryginalny właściwościami. Kopiowane elementy zachowują swoje oryginalne nazwy (z wyjątkiem kopiowanych modułów, których nazwy poprzedzane są słowem Kopia). Skopiowane artykuły, kategorie, pozycje menu otrzymują nowy, własny identyfikator (ID).

Przycisk: Przenieś Przenieś [Move]: Przenosi jedne lub wiele zaznaczonych w wykazie pozycji elementów do innej kolekcji - artykułów do kategorii, kategorii do sekcji. Przenoszone pozycje są usuwane z macierzystej kolekcji (kategorii, sekcji).

Przycisk: Zastosuj [Apply] Zastosuj [Apply]: Zachowuje efekty pracy bez opuszczania edytora elementu. Zapobiega automatycznemu wylogowaniu i utracie niezapisanych danych w przypadku, gdy praca redakcyjna trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji administratora. Cofnięcie zapisanych zmian jest niemożliwe. Po zapisaniu zmian można kontynuować edycję lub opuścić edytor, korzystając z przycisków Zamknij lub Zapisz.

Przycisk: Zapisz [Save] Zapisz [Save]: Zapisuje wprowadzone zmiany. Kończy edycję właściwości elementu. Odblokowuje element do edycji przez innych administratorów. W menedżerach pozycji przenosi do widoku listy. W przypadku komponentu Korespondencja seryjna przycisk ten powoduje wysłanie zredagowanej wiadomości i usunięcie jej z edytora.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia rezygnację ze zmian wprowadzonych po poprzednim ich zapisaniu i opuszczenie edytora. Odblokowuje element do edycji przez innych administratorów. W menedżerach pozycji przenosi do widoku listy.

Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości, jakie element posiadał przed rozpoczęciem edycji! Jeśli użyjesz w trakcie edycji przycisku Zastosuj, anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.

Przycisk: Anuluj Zamknij [Close]: Umożliwia opuszczenie edytora właściwości bez zachowania zmian wprowadzonych po zapisaniu ich za pomocą polecenia Zastosuj. Działa podobnie, jak przycisk Anuluj. Odblokowuje element do edycji przez innych administratorów. W menedżerach pozycji przenosi do widoku listy.

Przycisk: Podgląd [Preview] Podgląd [Preview]: Podczas redagowania artykułów i materiałów statycznych oraz edycji właściwości własnego modułu umożliwia podgląd efektu, jaki zostanie uzyskany na stronie frontowej po zachowaniu zmian. Podgląd prezentowany jest w nowym oknie, tzw. wyskakującym. Jeżeli przeglądarka internetowa lub specjalne oprogramowanie blokuje okna wyskakujące, podgląd nie będzie możliwy do momentu trwałej zmiany ustawień bądźjednorazowego zezwolenia na otwarcie nowego okna.

Przycisk: Wczytaj [Upload] Wczytaj [Upload]: Umożliwia wczytanie z lokalnego komputera do Biblioteki mediów potrzebnego dokumentu - pliku graficznego, tekstowego, multimedialnego. Rozpoczyna proces wyboru i pobrania wybranego elementu. Standardowo można wczytać pliki graficzne w formacie GIF, PNG, JPG, BMP, XCF, ICO, ODG (otwarty format zastosowany w OpenOffice.org), animacji w formacie SWF, tekstowe w formacie DOC, ODT (otwarty format zastosowany w OpenOffice.org) i TXT, arkuszy kalkulacyjnych w formacie XLS i ODS (otwarty format zastosowany w OpenOffice.org) oraz prezentacji w formacie PPT i ODP (otwarty format zastosowany w OpenOffice.org). Wczytane pliki obrazków umieszczane są w katalogu /images/stories.

Przycisk: Dalej [Next] Dalej [Next]: Umożliwia przejście do następnego kroku w wykonywaniu jakiejś procedury (np. zakładania pozycji menu).

Przycisk Wstecz Wstecz [Back]: Umożliwia rezygnację z tworzenia nowej wybranej pozycji menu, powrót do wykazu rodzajów łączy w menu i wybór nowego typu.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje w dodatkowym oknie pomoc podręczną. Zależnie od konfiguracji globalnej - albo artykuł w Serwisie pomocy, albo artykuł z katalogu /help na serwerze, zawierający objaśnienia szczegółów edytora właściwości, menedżera pozycji czy panelu kontrolnego - możliwe działania, znaczenie opcji, przycisków i ikon, itd.

Uwaga! Jeśli chcesz zrezygnować z tworzenia lub redagowanie jakiegoś elementu, używaj przycisku Anuluj, aby nie blokować elementu do edycji przez innych administratorów. Korzystając z dodatkowych składników zainstalowanych w Joomla!, możesz spotkać się z innymi, alternatywnymi ikonami bądź przyciskami spełniającymi podobne funkcje.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi dostępnych jest pięć przycisków. Ich znaczenie jest następujące:

Przycisk: Podgląd [Preview] Podgląd [Preview]: Umożliwia tylko podgląd własnego modułu - modułu użytkownika typu Dowolny albo RSS. Nie używaj tego przycisku, edytując właściwości modułu Wiadomości.

Przycisk:  Zapisz [Save] Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Kończy pracę w edytorze modułu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Zastosuj [Apply] Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora. Jeśli edycja trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji, chroni przed automatycznym wylogowaniem i utratą niezapisanych danych. Kliknij ten przycisk, aby zapisać dotychczas wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować pracę lub opuścić edytor, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie edytora modułu bez zapisywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zachowaniu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości modułu i znaczenie opcji dostępnych w edytorze. Korzystaj z tego przycisku, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat właściwości edytowanego elementu.

Edycja właściwości modułu

W przypadku modułów administratora można modyfikować niektóre właściwości.

Szczegóły modułu

Szczegóły to zestaw ogólnych właściwości identyfikacyjnych i prezentacyjnych modułu. Każdy moduł charakteryzuje ten sam zestaw podstawowych właściwości: numer identyfikacyjny, tytuł, pozycja, kolejność w pozycji, prawa dostępu, stan udostępnienia do publikacji.

  • Tytuł [Title]: Tytuł nie jest wyświetlany. Możesz pozostawić go bez zmian.
  • Pokaż tytuł [Show Title]: W przypadku modułu Pasek narzędzi opcja nieużywana
  • Położenie [Position]: Określa miejsce publikacji modułu na stronie witryny. W przypadku modułu Pasek narzędzi jest to pozycja toolbar. Zmiana pozycji jest teoretycznie możliwa, bo lista możliwości z wykazem pozycji jest aktywna. W praktyce zmiany można dokonać w przypadku wykorzystania innego niż standardowy szablonu administratora, w którym zaprojektowano inne niż standardowe rozmieszczenie pozycji modułów..
  • Kolejność [Module order]: Określa porządek wyświetlania modułów w obrębie pozycji. Na rozwijanej liście znajdują się wszystkie moduły przypisane do wybranej wcześniej pozycji. Aby ustalić kolejność, kliknij tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić moduł aktualnie edytowany. W przypadku modułu Pasek narzędzi opcja raczej nieużywana. Możliwe jednak, że spotkasz się z szablonem strony administratora, w którym moduł zostanie umieszczony w jednym obszarze razem z innymi.
  • Uprawnienia [Acces Level]: W przypadku modułu Ścieżka powrotu opcja ta jest nieaktywna. Moduł jest udostępniony administratorom
  • Publikacja [Published]: Decyduje o wyświetlaniu modułu. Jeśli Tak, moduł będzie widoczny na wszystkich stronach w panelu administratora. Wyłączenie paska narzędzi byłoby, oczywiście, nierozsądne.
  • ID [ID]: Nadawany automatycznie podczas instalacji numer identyfikacyjny modułu zapisany w tabeli bazy danych: #__modules.
  • Opis [Description]: Opis odczytywany z pliku instalacyjnego modułu mod_toolbar.xml [dotyczy tylko Joomla!PLus AL).

Parametry

W przypadku modułu Pasek narzędzi nie określa się żadnych parametrów.

Przypisanie do stron/pozycji menu

W przypadku modułu Pasek narzędzi opcja niedostępna. Aktywny moduł jest wyświetlany w panelu kontrolnym.

Tematy pokrewne

Z problematyką modułu Pasek narzędzi łączą się treści artykułów:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Zmieniony ( 08.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »