UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Moduły arrow Moduł: Wraper
Moduł: Wraper Drukuj Email
W edytorze modułu Wraper [Wrapper] określamy właściwości jego prezentacji na witrynie: tytuł, pozycję, kolejność, prawa dostępu, parametry wyglądu oraz decydujemy o przypisaniu modułu do stron i pozycji menu.

O module Wraper

Moduł Wraper - podobnie jak komponent - umożliwia umieszczenie w ramce (IFrame) dowolnej innej zewnętrznej witryny lub strony.

Wraper nie tylko służy do podpinania innych stron WWW, ale umożliwia również włączenie do witryny np. stron dHTML, nieobsługiwanych w zwykłym trybie przez Joomla! Umożliwia także integrację z Joomla! innych, niezalenynych skryptów (galerie, katalogi,…).

Typ i kopie modułu

Moduł można skopiować, a następnie ustalić dla oryginału i każdej kopii odmienne właściwości, dostosowując je do założeń stron-pozycji menu, do których zostanie przypisany.

Oryginał modułu i wszystkie jego kopie należą do jednego typu - grupy obsługiwanej przez te same skrypty. Działanie modułu Wraper i jego kopii obsługują dwa skrypty mod_wrapper.php oraz mod_wrapper.xml umieszczone w katalogu /modules.

Nazwy skryptów (bez rozszerzenia) są równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Wraper i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_wrapper. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr - Wybierz typ - w menedżerze modułów pozwala wyselekcjonować oryginał wszystkie kopie modułu.

Dostęp i uprawnienia operatorów

Właściwości modułu mogą edytować tylko operatorzy z uprawnieniami administratora i głównego administratora.

Aby określić właściwości i parametry wyświetlania modułu, w panelu administratora przejdź do menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ Wraper [Wrapper].

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi dostępnych jest pięć przycisków. Ich znaczenie jest następujące:

Przycisk: Podgląd [Preview] Podgląd [Preview]: Umożliwia tylko podgląd własnego modułu - modułu użytkownika typu Dowolny albo RSS. Nie używaj tego przycisku, edytując właściwości modułu Wraper.

Przycisk: Zapisz [Save] Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Kończy pracę w edytorze modułu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Zastosuj [Apply] Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora. Jeśli edycja trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji, chroni przed automatycznym wylogowaniem i utratą niezapisanych danych. Kliknij ten przycisk, aby zapisać dotychczas wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować pracę lub opuścić edytor, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie edytora modułu bez zapisywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zachowaniu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości modułu i znaczenie opcji dostępnych w edytorze. Korzystaj z tego przycisku, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat właściwości edytowanego elementu.

Szczegóły modułu

Szczegóły to zestaw ogólnych właściwości identyfikacyjnych i prezentacyjnych modułu. Każdy moduł charakteryzuje ten sam zestaw podstawowych właściwości: numer identyfikacyjny, tytuł, pozycja, kolejność w pozycji, prawa dostępu, stan udostępnienia do publikacji.

Ustawienie parametru

 • Tytuł [Title]: Tekst tytułu. Sygnalizuje użytkownikom rolę modułu.
 • Pokaż tytuł [Show Title]: Jeśli Tak, wyświetla tytuł nad treścią modułu w nagłówku tabeli th albo w znaczniku h3 - zależnie od stylu pozycji modułu. Opcja ta nie ma zastosowania do modułu Banery.
 • Pozycja [Position]: Określa miejsce publikacji modułu na stronie witryny. Zaznacz na liście rozwijanej obszar strony, w którym chcesz umieścić moduł. Podgląd pozycji modułów możesz przywołać z menu: ⇒ Witryna ⇒ Podgląd ⇒ Pozycje modułów *1).
 • Kolejność modułów [Module order]: Na liście rozwijanej znajdują się wszystkie moduły przypisane do wybranej wcześniej pozycji. Aby ustalić kolejność, kliknij tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić moduł aktualnie edytowany moduł.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Decyduje o udostępnieniu modułu wskazanej grupie użytkowników i grupom o większych uprawnieniach. Zaznacz na liście możliwości tę grupę użytkowników, której chcesz udostępnić moduł. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public: dostęp publiczny – dla wszystkich,
  • Registered: dostęp ograniczony – tylko dla zalogowanych użytkowników.
  • Special: dostęp specjalny – tylko dla zalogowanych autorów, redaktorów, wydawców i operatorów.
 • Publikacja [Published]: Decyduje o udostępnieniu modułu - wyświetleniu na wyznaczonych stronach witryny. Zdecyduj, czy opublikować moduł na stronach, do których został przypisany.*1).
 • ID [ID]: Nadawany automatycznie podczas instalacji numer identyfikacyjny modułu zapisany w tabeli bazy danych: #__modules.
 • Opis [Description]: Opis zawarty w pliku instalacyjnym modułu mod_wrapper.xml.

*1) Moduł będzie wyświetlony na stronie pod warunkiem, że szablon witryny zawiera pozycję, w której moduł ma być opublikowany. W przypadku gdy oferujesz użytkownikom możliwość zmiany szablonu witryny, pamiętaj, aby w każdym z szablonów zdefiniować pozycję, do której moduł został przypisany.

Parametry modułu

Działanie każdego modułu może być regulowane zestawem właściwych mu ustawień konfiguracyjnych, zwanych parametrami. W module Wraper możesz zdefiniować siedem poniższych parametrów:

 • Przyrostek klasy CSS modułu [Module Class Suffix]: Umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
  Ustawienie parametru
 • Url [Url]: Wpisz Url witryny lub strony, która ma być wyświetlona w ramce iFrame.
  Ustawienie parametru
 • Paski przewijania [Scroll Bars]: Zdecyduj, czy pokazać poziomy i pionowy pasek przewijania. Masz trzy opcje do wyboru: Nie, Tak oraz Auto.
  Ustawienie parametru
 • Szerokość [Width]: Wpisz szerokość ramki. Możesz podać wartość bezwzględną - w pikselach bądź relatywnie - procent szerokości modułu. Wpisz także jednostkę miary: px lub %.
  Ustawienie parametru
 • Wysokość [Height]: Wpisz wysokość ramki. Możesz podać wartość bezwzględną - w pikselach bądź relatywnie - procent wysokości strony. Wpisz także jednostkę miary: px lub %.
  Ustawienie parametru
 • Wysokość - automatycznie [Auto Height]: Zaznacz Tak lub Nie - wysokość będzie ustalana zgodnie z decyzją. Opcja ta będzie działać w pełni poprawnie jedynie w stosunku do stron z Twojej domeny.
  Ustawienie parametru
 • Autododawanie [Auto Add]: Zaznacz Tak lub Nie. Jeśli w adresie URL nie będzie podany protokół, domyślnie zostanie dodane: http://, powodujac odczytywanie z http:// i https://
  Przypisywanie modułu do pozycji menu i stron

Przypisanie do stron/pozycji menu

Opublikowany moduł można prezentować na wszystkich albo wybranych stronach Joomla! lub ukryć. Prezentacja na stronach witryny wymaga przypisania modułu do wybranych pozycji menu. Dopiero po przypisaniu modułu co najmniej do jednej pozycji menu, będzie on widoczny na wszystkich stronach powiązanych z tą pozycją.

Aby przypisać moduł do pozycji menu i powiązanych z tą pozycją stron Joomla!, wystarczy zaznaczyć na liście wybrane pozycje menu.

Kilka pozycji można zaznaczyć wskaźnikiem myszki, przytrzymując wciśnięty klawisz [SHIFT] lub [CTRL]. Gdy przytrzymasz klawisz [SHIFT], zaznaczone zostaną wszystkie kolejne pozycje. Przytrzymanie klawisza [CTRL] umożliwia zaznaczenie wielu, ale niekoniecznie następujących po sobie pozycji.

Wykaz zawiera:

 1. trzy opcje ogólne:
  • Wszystkie [All]: moduł zostanie pokazany na wszystkich stronach,
  • Brak [None] - moduł nie zostanie pokazany na żadnej stronie, nawet jeśli zostanie opublikowany,
  • Nieprzypisane [Unasigned]: znaczenie tej opcji jest niejasne, być może aktualnie nie jest używana,
 2. zestawy pogrupowanych pozycji menu - i stron generowanych po ich wywołaniu

Ostateczną decyzję o umieszczeniu poszczególnych modułów menu na stronach witryny można podjąć dopiero wówczas, gdy utworzone zostaną wszystkie menu, a w nich wszystkie pozycje menu.

Tematy pokrewne

Z problematyką modułu Wraper łączą się treści artykułów:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Module Manager: Site Module: Edit [ Wrapper ]

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »