UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Moduły arrow Moduł: Użytkownika - dowolny lub RSS
Moduł: Użytkownika - dowolny lub RSS Drukuj Email
W edytorze modułu Użytkownika lub RSS [User - Custom & RSS Feeds] określamy właściwości jego prezentacji na witrynie: tytuł, pozycję, kolejność, prawa dostępu, parametry wyglądu oraz decydujemy o przypisaniu modułu do stron i pozycji menu.

O module Użytkownika lub RSS

Strona umżliwia stworzenie własnego modułu Moduł użytkownika. Może to być moduł z dowolną własną treścią lub Czytnik kanału RSS [User - Custom & RSS Feeds] umożliwia stworzenie własnego modułu.

Typ i kopie modułu

Moduł można skopiować, a następnie ustalić dla oryginału i każdej kopii odmienne właściwości, dostosowując je do założeń stron-pozycji menu, do których zostanie przypisany.

Oryginał modułu i wszystkie jego kopie należą do jednego typu - grupy obsługiwanej przez te same skrypty. Działanie modułu Użytkownika lub RSS i jego kopii obsługują dwa skrypty mod_user.php oraz mod_user.xml umieszczone w katalogu /modules.

Nazwy skryptów (bez rozszerzenia) są równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Użytkownika lub RSS i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_user. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr - Wybierz typ - w menedżerze modułów pozwala wyselekcjonować oryginał wszystkie kopie modułu.

Dostęp i uprawnienia administratorów

Prawo tworzenia nowych modułów i edycji właściwości istniejących modułów mają tylko operatorzy z uprawnieniami administratora i głównego administratora.

Aby stworzyć nowy własny moduł, kliknij w menedżerze modułów przycisk Nowy.

Aby określić właściwości i parametry wyświetlania modułu, w panelu administratora przejdź do menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ Użytkownika lub RSS [User - Custom & RSS Feeds].

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi dostępnych jest pięć przycisków. Ich znaczenie jest następujące:

Przyycisk Podgląd Podgląd [Preview]: Umożliwia tylko podgląd własnego modułu - modułu użytkownika typu Dowolny albo RSS. Nie używaj tego przycisku, edytując właściwości modułu Wiadomości.

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Kończy pracę w edytorze modułu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora. Jeśli edycja trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji, chroni przed automatycznym wylogowaniem i utratą niezapisanych danych. Kliknij ten przycisk, aby zapisać dotychczas wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować pracę lub opuścić edytor, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie edytora modułu bez zapisywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zachowaniu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości modułu i znaczenie opcji dostępnych w edytorze. Korzystaj z tego przycisku, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat właściwości edytowanego elementu.

Szczegóły modułu

Szczegóły to zestaw ogólnych właściwości identyfikacyjnych i prezentacyjnych modułu. Każdy moduł charakteryzuje ten sam zestaw ogólnych właściwości: numer identyfikacyjny, tytuł, pozycja, kolejność w pozycji, prawa dostępu, stan udostępnienia do publikacji.

Szczegóły nowego modułu

 • Tytuł [Title]: Tekst tytułu. Sygnalizuje użytkownikom rolę modułu. Można go zmodyfikować. Gdy włączysz opcję Pokaż tytuł, będzie on wyświetlany nad modułem w nagłówku tabeli th albo w znaczniku h3 - zależnie od stylu pozycji modułu.
 • Pokaż tytuł [Show Title]: Jeśli Tak, wyświetla tytuł nad treścią modułu w nagłówku tabeli th albo w znaczniku h3 - zależnie od stylu pozycji modułu. Opcja ta nie ma zastosowania do modułu Banery.
 • Pozycja [Position]: Przypisuje moduł do wybranej pozycji modułów. Moduł opublikowany i umieszczony na stronach witryny będzie widoczny w obszarze strony zarezerwowanym w szablonie dla wybranej pozycji. Podgląd pozycji modułów dostępny jest w menu: ⇒ Witryna ⇒ Podgląd ⇒ Pozycje modułów *1). Opublikowany moduł może być również udostępniony w artykułach lub materiałach statycznych za pomocą bota Wpinacz modułów [Load Module Position].
 • Kolejność modułów [Module order]: Określa porządek wyświetlania modułów w obrębie pozycji. Na rozwijanej liście znajdują się wszystkie moduły przypisane do wybranej wcześniej pozycji. Aby ustalić kolejność, kliknij tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić moduł aktualnie edytowany.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Decyduje o udostępnieniu modułu wskazanej grupie użytkowników i grupom o większych uprawnieniach. Zaznacz na liście możliwości tę grupę użytkowników, której chcesz udostępnić moduł. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public: dostęp publiczny – dla wszystkich,
  • Registered: dostęp ograniczony – tylko dla zalogowanych użytkowników.
  • Special: dostęp specjalny – tylko dla zalogowanych autorów, redaktorów, wydawców i operatorów.
 • Publikacja [Published]: Decyduje o mozliwości udostępnienia modułu - wyświetlenia na wyznaczonych stronach witryny albo w dowolnych artykulach i materiałach statycznych za pomocą bota Wpinacz modułów [Load Module Position].*1).
 • ID [ID]: Numer identyfikacyjny modułu nadawany automatycznie podczas instalacji, zapisany w tabeli bazy danych: #__modules. Nie może być edytowany
 • Opis [Description]: Opis odczytywany z pliku instalacyjnego modułu mod_user.xml.

*1) Moduł będzie wyświetlony na stronie pod warunkiem, że szablon witryny zawiera pozycję, w której moduł ma być opublikowany. W przypadku gdy oferujesz użytkownikom możliwość zmiany szablonu witryny, pamiętaj, aby w każdym z szablonów zdefiniować obszar, w którym umieścisz edytowany moduł menu.

Parametry modułu

Działanie każdego modułu może być regulowane zestawem właściwych mu ustawień konfiguracyjnych, zwanych parametrami. Wśród parametrów można wyróżnić standardowe, wykorzystywane do konfiguracji różnych modułów, oraz właściwe tylko konkretnemu modułowi.

Parametry standardowe

W module Użytkownika lub RSS możesz zdefiniować dwa poniższe parametry:

 • Przyrostek klasy CSS modułu [Module Class Suffix]: Umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -rss – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
  Ustawienie parametru
 • Schowek [Enable Cache]: Włączenie umożliwia przechowywanie treści modułu w katalogu pamięci podręcznej. Zmniejsza ilość zapytań do bazy danych i przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek. Treści przechowywane w katalogu pamięci podręcznej są odświeżane z częstotliwością określoną w konfiguracji globalnej. Aby korzystać ze schowka, katalog pamięci tymczasowej - /cache - powinien mieć ustawione prawa do zapisu i odczytu.
  Ustawienie parametru

Parametry - tylko moduł użytkownika

W przypadku modułu użytkownika niezbędne jest wprowadzenie kodu modułu lub treści, jaka ma być wyświetlona w module:

 • Treść [Custom Output]: Tutaj ty możesz wpisać jakikolwiek tekst do wyświetlenia lub dowolny kod generujący wyświetlanie jakiejś zawartości.

Parametry - tylko czytnik RSS

W przypadku własnego czytnika RSS ustaw poniższe parametry:

 • Dodatki [Mambots]: Włącza oddziaływanie botów na treść modułu. Zaznacz Tak, zwłaszcza gdy treści modułu wymagają np. przetworzenia przez bot Kolorowanie składniUstawienie parametru
 • RSS URL [RSS URL]: Wpisz tutaj adres internetowy kanału informacyjnego RSS - przejdź do witryny, z której chcesz pobierać udostępniane informacje, skopiuj odnośnik znajdujący się pod obrazkiem RSS i wklej go do tego pola.
  Ustawienie parametru
 • Tytuł [Feed Title]: Zdecyduj, czy pokazać nazwę kanału RSS.
  Ustawienie parametru
 • Pokaż opis [Feed description]: Zdecyduj, czy pod tytułem kanału pokazać jego opis - zwykle informację o pochodzeniu wiadomości.
  Ustawienie parametru
 • Ilustracje [Feed Image]: Zdecyduj, czy pokazać ilustracje dołączone do nagłówka wiadomości RSS.
  Ustawienie parametru
 • Pozycji [Items]: Ilość wyświetlanych pozycji. Wpisz, ile wiadomości chcesz pokazać z pobranych kanałem RSS. Jeśli ta liczba będzie większa, niż ilość wiadomości pobranych przez czytnik RSS, pokazanych zostanie tylko tyle pozycji, ile zostało pobranych z kanału RSS.
  Ustawienie parametru
 • Pokaż skróty [Item description]: Zdecyduj, czy pokazać pierwsze słowa - skrót, opis każdej wiadomości (ilość słów określasz poniżej)
  Ustawienie parametru
 • Ilość słów [Word Count]: Określ maksymalną ilości słów, które będą wyświetlone w każdej wiadomości. Jeśli wpiszesz 0, zostaną wyświetlone cały teksty pobrane ze strony, z której pochodzą wiadomości.
  Ustawienie parametru
 • Odświeżanie schowka [RSS Cache time]: Określa w sekundach czas przechowywania w katalogu pamięci tymczasowej pliku z pobranymi wiadomościami. Domyślnie 3600s, czyli 60 minut
  Ustawienie parametru

Przypisanie do stron/pozycji menu

Przypisywanie modułu do pozycji menu i stronOpublikowany moduł można prezentować na wszystkich albo wybranych stronach Joomla! lub ukryć. Prezentacja na stronach witryny wymaga przypisania modułu do wybranych pozycji menu. Dopiero po przypisaniu modułu co najmniej do jednej pozycji menu, będzie on widoczny na wszystkich stronach powiązanych z tą pozycją.

Aby przypisać moduł do pozycji menu i powiązanych z tą pozycją stron Joomla!, wystarczy zaznaczyć na liście wybrane pozycje menu.

Kilka pozycji można zaznaczyć wskaźnikiem myszki, przytrzymując wciśnięty klawisz [SHIFT] lub [CTRL], a w komputerach Mac klawisza [Command]. Gdy przytrzymasz klawisz [SHIFT], zaznaczone zostaną wszystkie kolejne pozycje. Przytrzymanie klawisza [CTRL] umożliwia zaznaczenie wielu, ale niekoniecznie następujących po sobie pozycji.

Wykaz zawiera:

 1. trzy opcje ogólne:
  • Wszystkie [All]: moduł zostanie pokazany na wszystkich stronach,
  • Brak [None] - moduł nie zostanie pokazany na żadnej stronie, nawet jeśli zostanie opublikowany,
  • Nieprzypisane [Unasigned]: znaczenie tej opcji jest niejasne, moduł nieprzypisany do żadnej ze stron-pozycji menu może być wyświetlany np. w artykułach,
 2. zestawy pogrupowanych pozycji menu - i stron generowanych po ich wywołaniu

Ostateczną decyzję o umieszczeniu poszczególnych modułów menu na stronach witryny można podjąć dopiero wówczas, gdy utworzone zostaną wszystkie menu, a w nich wszystkie pozycje menu.

Tematy pokrewne

Z problematyką modułu Użytkownika lub RSS łączą się treści artykułów:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »