UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Moduły arrow Moduł: Kolporter RSS
Moduł: Kolporter RSS Drukuj Email
Moduł Kolporter RSS [RSSFeed] wyświetla graficzne lub tekstowe odnośniki do generatorów kanału informacyjnego RSS, umożliwiające redaktorom innych witryn pobieranie i wyświetlanie na swoich stronach nagłówków wiadomości, umieszczonych w komponencie Strona startowa [FrontPage].

Edytor modułu

W edytorze modułu określamy właściwości jego prezentacji na witrynie: tytuł, pozycję, kolejność, prawa dostępu, parametry wyglądu oraz decydujemy o przypisaniu modułu do stron i pozycji menu.

Otwarcie edytora modułu oraz nagłe zakończenie jego pracy blokuje możliwość edycji modułu przez inne osoby. Dlatego wyłączone są opcje menu administracyjnego. Zakończ pracę, korzystając z przycisków w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki ani innych dostępnych opcji interfejsu administratora.

O module

Udostępnianie aktualności za pośrednictwem kanałów informacyjnych stało się współćześnie obowiązującym standardem. Otwierając w swojej witrynie kanał informacyjny, na pewno nie stracisz, ale zyskasz na popularności.

Dokumenty RSS przechowują bowiem dwie informacje:

 • krótki nagłówek z opisem, charakteryzujący treść wiadomości oraz
 • odnośnik do jej źródła, czyli strony WWW, z której pochodzi informacja.

Tak więc, gdy redaktor innego serwisu wzbogaci go o nagłówki wiadomości z Twojej witryny, to będzie ją promował wśród swoich użytkowników. Im ciekawsze i aktualniejsze będą to wiadomości, tym większa masz masz szansę na zwiększenie częstotliwości odwiedzin Twojej witryny.

Moduł Kolporter RSS zawsze pobiera wiadomości ze strony generowanej przez komponent Strona startowa [FrontPage] bez względu na to, czy jest to rzeczywiście strona otwierająca witrynę po wywołaniu jej adresu w przeglądarce. Jeśli żaden artykuł nie zostanie oznaczony do publikacji na stronie startowej, kanał informacyjny nie zostanie wygenerowany.

Moduł Kolporter RSS [Syndykator] można umieścić na stronach witryny w dowolnej pozycji modułów albo - za pomocą bota Wpinacz modułów w artykułach. W tym przypadku w artykule należy w dowolnym miejscu wpisać znacznik {mosloadposition pozycja_modułu}. Jeśli zamierzasz w ten sposób korzystać z modułu, przypisz go do pozycji, w której nie będzie innych modułów.

Można udostępnić kanały informacyjne w jednym, wybranych lub we wszystkich dostępnych formatach.

Parametry udostępnianych nagłówków wiadomości określasz w komponencie Syndicate w panelu administracyjnym w menu Komponenty ⇒ Syndicate. Zob. Tematy pokrewne.

Typ i kopie modułu

Moduł można skopiować, a następnie ustalić dla oryginału i każdej kopii odmienne właściwości, dostosowując je do założeń stron-pozycji menu, do których zostanie przypisany.

Oryginał modułu i wszystkie jego kopie należą do jednego typu - grupy obsługiwanej przez te same skrypty. Działanie modułu Kolporter RSS i jego kopii obsługują dwa skrypty mod_rssfeed.php oraz mod_rssfeed.xml umieszczone w katalogu /modules.

Nazwy skryptów (bez rozszerzenia) są równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Kolporter RSS i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_rssfeed. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr - Wybierz typ - w menedżerze modułów pozwala wyselekcjonować oryginał wszystkie kopie modułu.

Dostęp i uprawnienia administratorów

Właściwości modułu mogą edytować tylko operatorzy z uprawnieniami administratora i głównego administratora.

Aby określić właściwości i parametry wyświetlania modułu, w panelu administratora przejdź do menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ Kolporter RSS [RSSFeed].

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi dostępnych jest pięć przycisków. Ich znaczenie jest następujące:

Przycisk: Podgląd [Preview] Podgląd [Preview]: Umożliwia tylko podgląd własnego modułu - modułu użytkownika typu Dowolny albo RSS. Nie używaj tego przycisku, edytując właściwości modułu Kolporter RSS.

Przycisk: Zapisz [Save] Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Kończy pracę w edytorze modułu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Zastosuj [Apply] Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora. Jeśli edycja trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji, chroni przed automatycznym wylogowaniem i utratą niezapisanych danych. Kliknij ten przycisk, aby zapisać dotychczas wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować pracę lub opuścić edytor, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie edytora modułu bez zapisywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zachowaniu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości modułu i znaczenie opcji dostępnych w edytorze. Korzystaj z tego przycisku, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat właściwości edytowanego elementu.

Szczegóły modułu

Szczegóły to zestaw ogólnych właściwości identyfikacyjnych i prezentacyjnych modułu. Każdy moduł charakteryzuje ten sam zestaw ogólnych właściwości: numer identyfikacyjny, tytuł, pozycja, kolejność w pozycji, prawa dostępu, stan udostępnienia do publikacji.

Edycja właściwości modułu

 • Tytuł [Title]: Tekst tytułu. Sygnalizuje użytkownikom rolę modułu. Można go zmodyfikować. Gdy włączysz opcję Pokaż tytuł, będzie on wyświetlany nad modułem w nagłówku tabeli th albo w znaczniku h3 - zależnie od stylu pozycji modułu.
 • Pokaż tytuł [Show Title]: Jeśli Tak, wyświetla tytuł nad treścią modułu w nagłówku tabeli th albo w znaczniku h3 - zależnie od stylu pozycji modułu. Opcja ta nie ma zastosowania do modułu Banery.
 • Pozycja [Position]: Przypisuje moduł do wybranej pozycji modułów. Moduł opublikowany i umieszczony na stronach witryny będzie widoczny w obszarze strony zarezerwowanym w szablonie dla wybranej pozycji. Podgląd pozycji modułów dostępny jest w menu: ⇒ Witryna ⇒ Podgląd ⇒ Pozycje modułów *1). Opublikowany moduł może być również udostępniony w artykułach lub materiałach statycznych za pomocą bota Wpinacz modułów [Load Module Position].
 • Kolejność modułów [Module order]: Określa porządek wyświetlania modułów w obrębie pozycji. Na rozwijanej liście znajdują się wszystkie moduły przypisane do wybranej wcześniej pozycji. Aby ustalić kolejność, kliknij tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić moduł aktualnie edytowany.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Decyduje o udostępnieniu modułu wskazanej grupie użytkowników i grupom o większych uprawnieniach. Zaznacz na liście możliwości tę grupę użytkowników, której chcesz udostępnić moduł. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public: dostęp publiczny – dla wszystkich,
  • Registered: dostęp ograniczony – tylko dla zalogowanych użytkowników.
  • Special: dostęp specjalny – tylko dla zalogowanych autorów, redaktorów, wydawców i operatorów.
 • Publikacja [Published]: Decyduje o mozliwości udostępnienia modułu - wyświetlenia na wyznaczonych stronach witryny albo w dowolnych artykulach i materiałach statycznych za pomocą bota Wpinacz modułów [Load Module Position].*1).
 • ID [ID]: Numer identyfikacyjny modułu nadawany automatycznie podczas instalacji, zapisany w tabeli bazy danych: #__modules. Nie może być edytowany
 • Opis [Description]: Opis odczytywany z pliku instalacyjnego modułu mod_rssfeed.xml.

*1) Moduł będzie wyświetlony na stronie pod warunkiem, że szablon witryny zawiera pozycję, w której moduł ma być opublikowany. W przypadku gdy oferujesz użytkownikom możliwość zmiany szablonu witryny, pamiętaj, aby w każdym z szablonów zdefiniować obszar, w którym umieścisz edytowany moduł menu.

*2) O publikacji nagłówków RSS z Twojego serwisu decydujesz w dwóch miejscach! W ustawieniach komponentu SyndicateKomponenty = ⇒ Syndicate) oraz tutaj, we właściwościach modułu. W module zostaną opublikowane łącza do kanałów RSS w formatach włączonych w komponencie Syndicate!

Parametry modułu

Działanie każdego modułu może być regulowane zestawem właściwych mu ustawień konfiguracyjnych, zwanych parametrami. W modułach Kolporter RSS możesz zdefiniować poniższe parametry:

 • Przyrostek klasy CSS modułu [Module Class Suffix]: Umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -rss – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
  Ustawienie parametru
 • Schowek [Enable Cache]: Włączenie umożliwia przechowywanie treści modułu w katalogu pamięci podręcznej. Zmniejsza ilość zapytań do bazy danych i przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek. Treści przechowywane w katalogu pamięci podręcznej są odświeżane z częstotliwością określoną w konfiguracji globalnej. Aby korzystać ze schowka, katalog pamięci tymczasowej - /cache - powinien mieć ustawione prawa do zapisu i odczytu.
  Ustawienie parametru
 • Tekst [Text]: Dowolny tekst promujący wiadomości, wyświetany po tytule modułu, a przed odnośnikami, np. Pobierz nowiny z naszej witryny.
  Ustawienie parametru
 • od RSS 0.91 do OPML [RSS 0.91 to OPML]: Decyduje, które z protokołów obsługi kanalu informacyjnego zostaną udostępnione. Można wybrać jeden, kilka lub wszystkie z dostępnych formatów. Wyświetlone zostaną jedynie odnośniki do formatów udostępnionych w ustawieniach poczynionych w komponencie Syndykator.
  Ustawienie parametru
 • Ikony od RSS 0.91 do OPML [RSS 0.91 Image to OPML Image]: Umożliwia wybór grafik, które będą odnośnikami do udostępnionych protokołów obsługi kanału informacyjnego. Można pozostawić opcję Grafika domyślna - zostaną wówczas wykorzystane kolejno pliki z grafik: rss091.gif, rss10.gif, rss20.gif, atom03.gif, opml.gif, umieszczonych w katalogu /images/M_images. Można również wybrać z listy rozwijanej inne, np. przygotowane samodzielnie. W takim przypadku pliki z grafikami należy umieścić w katalogu /images/M_images
  Ustawienie parametru

Przypisanie do stron/pozycji menu

Przypisywanie modułu do strony/pozycji nenuOpublikowany moduł można prezentować na wszystkich albo wybranych stronach Joomla! lub ukryć. Prezentacja na stronach witryny wymaga przypisania modułu do wybranych pozycji menu. Dopiero po przypisaniu modułu co najmniej do jednej pozycji menu, będzie on widoczny na wszystkich stronach powiązanych z tą pozycją.

Aby przypisać moduł do pozycji menu i powiązanych z tą pozycją stron Joomla!, wystarczy zaznaczyć na liście wybrane pozycje menu.

Kilka pozycji można zaznaczyć wskaźnikiem myszki, przytrzymując wciśnięty klawisz [SHIFT] lub [CTRL], a w komputerach Mac klawisza [Command]. Gdy przytrzymasz klawisz [SHIFT], zaznaczone zostaną wszystkie kolejne pozycje. Przytrzymanie klawisza [CTRL] umożliwia zaznaczenie wielu, ale niekoniecznie następujących po sobie pozycji.

Wykaz zawiera:

 1. trzy opcje ogólne:
  • Wszystkie [All]: moduł zostanie pokazany na wszystkich stronach,
  • Brak [None] - moduł nie zostanie pokazany na żadnej stronie, nawet jeśli zostanie opublikowany,
  • Nieprzypisane [Unasigned]: znaczenie tej opcji jest niejasne, moduł nieprzypisany do żadnej ze stron-pozycji menu może być wyświetlany np. w artykułach,
 2. zestawy pogrupowanych pozycji menu - i stron generowanych po ich wywołaniu

Ostateczną decyzję o umieszczeniu poszczególnych modułów menu na stronach witryny można podjąć dopiero wówczas, gdy utworzone zostaną wszystkie menu, a w nich wszystkie pozycje menu.

Tematy pokrewne

Z problematyką modułu Kolporter RSS łączą się treści artykułów:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Module Manager: Site Module: Edit [Syndicate]

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »