UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Moduły arrow Moduł: Menu witryny - główne i inne
Moduł: Menu witryny - główne i inne Drukuj Email
Moduł Menu witryny [Main Menu] umożliwia wyświetlanie dowolnych menu stworzonych w kreatorze menu - głównego, lokalnego, użytkownika, górnego, dolnego, ogólnodostępnego, dostępnego tylko dla uprawionych.

Edytor modułu

W edytorze modułu określamy właściwości jego prezentacji na witrynie: tytuł, pozycję, kolejność, prawa dostępu, parametry wyglądu oraz decydujemy o przypisaniu modułu do stron i pozycji menu.

Otwarcie edytora modułu oraz nagłe zakończenie jego pracy blokuje możliwość edycji modułu przez inne osoby. Dlatego wyłączone są opcje menu administracyjnego. Zakończ pracę, korzystając z przycisków w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki ani innych dostępnych opcji interfejsu administratora.

O module

Moduł Menu witryny jest standardowym sposobem wyświetlania każdego menu - oknem wyświetlającym umieszczone w dowolnym menu pozycje.

Pozwala wyświetlać menu w układzie pionowym i poziomym, jednopoziomowe i wielopoziomowe, zwinięte i rozwinięte w przypadku menu wielopoziomowego.

Nowy moduł menu można utworzyć w dwojaki sposób:

 • skopiować jeden z istniejących modułów menu, a następnie zmienić jego właściwości.
 • utworzyć nowe menu w kreatorze menu - moduł nowego menu zostanie utworzony automatycznie.

Zapoznaj się z instrukcjami przedstawiającymi procedury tworzenia i modyfikacji menu - zobacz Tematy pokrewne.

Typ i kopie modułu

Moduł można skopiować, a następnie ustalić dla oryginału i każdej kopii odmienne właściwości, dostosowując je do założeń stron-pozycji menu, do których zostanie przypisany. Przykładem są cztery domyślne moduły menu: witryny, górne, inne i użytkownika.

Oryginał modułu i wszystkie jego kopie należą do jednego typu - grupy obsługiwanej przez te same skrypty. Działanie modułu Menu witryny i jego kopii obsługują dwa skrypty mod_archive.php oraz mod_archive.xml umieszczone w katalogu /modules.

Nazwy skryptów (bez rozszerzenia) są równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Menu witryny i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_archive. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr - Wybierz typ - w menedżerze modułów pozwala wyselekcjonować oryginał wszystkie kopie modułu.

Moduły menu można usuwać bez obaw, że zostanie zniszczone menu. Jeśli wiele kopii modułu menu odwołuje się do tego samego menu i wszystkie zostaną usunięte, to menu i jego pozycje zostaną zachowane.

Dostęp i uprawnienia administratorów

Właściwości modułu mogą edytować tylko operatorzy z uprawnieniami administratora i głównego administratora.

Aby określić właściwości i parametry wyświetlania modułu, w panelu administratora przejdź do menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ Menu witryny [Main Menu].

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi dostępnych jest pięć przycisków. Ich znaczenie jest następujące:

Przycisk: Podgląd [Preview] Podgląd [Preview]: Umożliwia tylko podgląd własnego modułu - modułu użytkownika typu Dowolny albo RSS. Nie używaj tego przycisku, edytując właściwości modułu Menu - główne i inne.

Przycisk: Zapisz [Save] Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Kończy pracę w edytorze modułu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Zastosuj [Apply] Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora. Jeśli edycja trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji, chroni przed automatycznym wylogowaniem i utratą niezapisanych danych. Kliknij ten przycisk, aby zapisać dotychczas wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować pracę lub opuścić edytor, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie edytora modułu bez zapisywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zachowaniu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości modułu i znaczenie opcji dostępnych w edytorze. Korzystaj z tego przycisku, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat właściwości edytowanego elementu.

Szczegóły modułu

Szczegóły to zestaw ogólnych właściwości identyfikacyjnych i prezentacyjnych modułu. Każdy moduł charakteryzuje ten sam zestaw ogólnych właściwości: numer identyfikacyjny, tytuł, pozycja, kolejność w pozycji, prawa dostępu, stan udostępnienia do publikacji.

Edycja właściwości modułu

 • Tytuł [Title]: Tekst tytułu. Sygnalizuje użytkownikom rolę modułu. Można go zmodyfikować. Gdy włączysz opcję Pokaż tytuł, będzie on wyświetlany nad modułem w nagłówku tabeli th albo w znaczniku h3 - zależnie od stylu pozycji modułu.
 • Pokaż tytuł [Show Title]: Jeśli Tak, wyświetla tytuł nad treścią modułu w nagłówku tabeli th albo w znaczniku h3 - zależnie od stylu pozycji modułu. W przypadku modułów menu opcja ta może być włączona dla menu pionowych, publikowanych w bocznych paskach. W menu poziomym należy ją wyłączyć.
 • Pozycja [Position]: Przypisuje moduł do wybranej pozycji modułów. Moduł opublikowany i umieszczony na stronach witryny będzie widoczny w obszarze strony zarezerwowanym w szablonie dla wybranej pozycji. Podgląd pozycji modułów dostępny jest w menu: ⇒ Witryna ⇒ Podgląd ⇒ Pozycje modułów *1). Opublikowany moduł może być również udostępniony w artykułach lub materiałach statycznych za pomocą bota Wpinacz modułów [Load Module Position].
 • Kolejność modułów [Module order]: Określa porządek wyświetlania modułów w obrębie pozycji. Na rozwijanej liście znajdują się wszystkie moduły przypisane do wybranej wcześniej pozycji. Aby ustalić kolejność, kliknij tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić moduł aktualnie edytowany.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Decyduje o udostępnieniu modułu wskazanej grupie użytkowników i grupom o większych uprawnieniach*). Zaznacz na liście możliwości tę grupę użytkowników, której chcesz udostępnić moduł. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public: dostęp publiczny – dla wszystkich,
  • Registered: dostęp ograniczony – tylko dla zalogowanych użytkowników.
  • Special: dostęp specjalny – tylko dla zalogowanych autorów, redaktorów, wydawców i operatorów.
 • Publikacja [Published]: Decyduje o mozliwości udostępnienia modułu - wyświetlenia na wyznaczonych stronach witryny albo w dowolnych artykulach i materiałach statycznych za pomocą bota Wpinacz modułów [Load Module Position].*1).
 • ID [ID]: Numer identyfikacyjny modułu nadawany automatycznie podczas instalacji, zapisany w tabeli bazy danych: #__modules. Nie może być edytowany
 • Opis [Description]: Opis odczytywany z pliku instalacyjnego modułu mod_mainmenu.xml.

*1) Moduł będzie wyświetlony na stronie pod warunkiem, że szablon witryny zawiera pozycję, w której moduł ma być opublikowany. W przypadku gdy oferujesz użytkownikom możliwość zmiany szablonu witryny, pamiętaj, aby w każdym z szablonów zdefiniować obszar, w którym umieścisz edytowany moduł menu.

*2) Główne menu witryny zostanie zapewne udostępnone wszystkim użytkownikom. Inne menu można udostępniać albo wszystkim użtkownikom, albo tylko zarejestrowanym i zalogowanym, albo ze specjalnymi uprawnieniami.

Parametry modułu

Działanie każdego modułu może być regulowane zestawem właściwych mu ustawień konfiguracyjnych, zwanych parametrami. W modułach Menu możesz zdefiniować trzy poniższe parametry:

 • Przyrostek klasy CSS modułu [Module Class Suffix]: Umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -menuglowne – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
  Ustawienie parametru
 • Przyrostek klas CSS menu [Module Class Suffix]: Umożliwia zastosowanie niestandardowego stylu dla menu. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas .mainlevel i/lub .sublevel, wyróżnionych przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów takie specjalne odmiany klas, wpisz identyfikujący je przyrostek, np. -innemenu – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
  Ustawienie parametru
 • Schowek [Enable Cache]: Włączenie umożliwia przechowywanie treści modułu w katalogu pamięci podręcznej. Zmniejsza ilość zapytań do bazy danych i przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek. Treści przechowywane w katalogu pamięci podręcznej są odświeżane z częstotliwością określoną w konfiguracji globalnej. Aby korzystać ze schowka, katalog pamięci tymczasowej - /cache - powinien mieć ustawione prawa do zapisu i odczytu.
  Ustawienie parametru
 • Typ menu [Menu Name]: Określa, które z menu ma być wyświetlane w module. Nazwa menu definiowana jest w kreatorze menu. Zalecane jest stosowanie nazw jednowyrazowych. Standardowe możliwości to: mainmenu – główne menu witryny, usermenu – menu użytkownika, topmenu - górne menu, othermenu – inne menu, np. lokalne.
  Ustawienie parametru
 • Styl menu [Menu Style]: Określa sposób wyświetlania menu:
  Ustawienie parametru
  • Pionowe – w tabeli [Vertical]: łącza do pozycji witryny wyświetlane są w kolejnych wierszach jednokolumnowej tabeli. Możliwe jest wyświetlanie podmenu (wystarczy zaznaczyć poniżej opcję Rozwiń menu). Pozycje podmenu umieszczone są z wcięciami.
  • Poziome – w tabeli [Horizontal]: łącza do pozycji witryny wyświetlane są w kolejnych komórkach jednowierszowej tabeli. Nie wyświetla pozycji podmenu. Pozycje mogą być rozdzielane separatorami.
  • Poziome lub pionowe – lista: [Flat List]: łącza do pozycji witryny wyświetlane są w formie listy punktowanej. Nie wyświetla pozycji podmenu. Zależnie od reguł określonych w arkuszu stylów dla listy punktowanej może być wyświetlane poziomo lub pionowo. Można stworzyć warianty klas dla obu układów (opracować klasy z przyrostkami, np. .mainlevel-pionowo, .mainlevel-poziomo.
 • Rozwiń menu [Expand Menu]: W przypadku menu wielopoziomowego decyduje o sposobie wyświetlania. Jeśli zostanie ustawiona opcja Tak, będą wyświetlane zarówno pozycje nadrzędne, jak i submenu. W przypadku menu wielopoziomowego raczej niezalecane. Jeśli zostanie ustawiona opcja Nie, podrzędne pozycje menu będą wyświetlane wówczas, gdy użytkownik wybierze menu nadrzędne.
  Ustawienie parametru
 • Aktywne nadrzędne [Activate parent]: Decyduje o podświetleniu menu nadrzędnego, gdy uaktywniona jest dowolna pozycja podmenu. Efekt na stronie będzie widoczny jedynie wówczas, gdy dla hiperłączy zostanie określona pseudoklasa a:active.
  Ustawienie parametru
 • Wyróżnij aktywne [Full Active highlighting]: Decyduje o podświetleniu aktywnej, aktualnie wybranej pozycji menu. Efekt na stronie będzie widoczny jedynie wówczas, gdy dla hiperłączy zostanie określona pseudoklasa a:active. Zaznaczenie Tak może jednak powodować konflikt z wymaganiami standardu XHTML, jeśli na stronie zostanie wyświetlona kolejna kopia tego samego modułu menu (np. menu główne w gónym pasku i powtórzone w pasku dolnym.
  Ustawienie parametru
 • Pokaż ikony w menu: [Show Menu Icons]: Decyduje o wyświetlaniu przy nazwie łącza ikon wybranych parametrach pozycji menu. Jeśli w ustawieniach pozycji menu nie zostaną wskazane pliki z ikonami, ustawieniePokaż nie przyniesie żadnego skutku.
  Ustawienie parametru
 • Wyrównanie ikon [Menu Icon Alignment]: Decyduje o położeniu ikon – z lewej bądź prawej strony nazw pozycji.
  Ustawienie parametru
 • Obrazek we wcięciu [Indent Image]: Umożliwia sygnalizowanie podrzędnych pozycji menu niewielką grafiką. Wybierz jedną z czterech możliwości: Obrazek z szablonu – dodane w plikach szablonu; ich nazwy muszą być takie, jak nazwy standardowych obrazków [indent.png, indent1.png, indent2.png, indent3.png, indent4.png, indent5.png]Domyślne obrazki Joomla!, Wg ustawień poniżej, Bez obrazka – Joomla! użyje użyje wcięć bez obrazków.
  Ustawienie parametru
 • 1 - 6 poziom [Indent Image 1-6]: Dla pozycji menu od 1 do 6 poziomu można wskazać konkretne obrazki (należy je umieścić w katalogu images/M_images).
  Ustawienie parametru
 • Separator przed pozycją menu [Spacer]: Znak rozdzielający pozycje menu w menu poziomym przed nazwą menu. Często stosowane rozwiązanie: "|".
  Ustawienie parametru. Aby znak nie był dwukrotnie powtórzany, najlepiej zdecydować się na jedną z możliwości - przed pozycją menu lub za pozycją menu.
 • Separator za pozycją menu [End Spacer]: Separator rozdzielający pozycje menu w menu poziomym po nazwie menu. Często stosowane rozwiązanie: "|". Aby znak nie był dwukrotnie powtórzany, najlepiej zdecydować się na jedną z możliwości - przed pozycją menu lub za pozycją menu.

Przypisanie do stron/pozycji menu

Przypisywanie modułu do strony/pozycji nenuOpublikowany moduł można prezentować na wszystkich albo wybranych stronach Joomla! lub ukryć. Prezentacja na stronach witryny wymaga przypisania modułu do wybranych pozycji menu. Dopiero po przypisaniu modułu co najmniej do jednej pozycji menu, będzie on widoczny na wszystkich stronach powiązanych z tą pozycją.

Aby przypisać moduł do pozycji menu i powiązanych z tą pozycją stron Joomla!, wystarczy zaznaczyć na liście wybrane pozycje menu.

Kilka pozycji można zaznaczyć wskaźnikiem myszki, przytrzymując wciśnięty klawisz [SHIFT] lub [CTRL], a w komputerach Mac klawisza [Command]. Gdy przytrzymasz klawisz [SHIFT], zaznaczone zostaną wszystkie kolejne pozycje. Przytrzymanie klawisza [CTRL] umożliwia zaznaczenie wielu, ale niekoniecznie następujących po sobie pozycji.

Wykaz zawiera:

 1. trzy opcje ogólne:
  • Wszystkie [All]: moduł zostanie pokazany na wszystkich stronach,
  • Brak [None] - moduł nie zostanie pokazany na żadnej stronie, nawet jeśli zostanie opublikowany,
  • Nieprzypisane [Unasigned]: znaczenie tej opcji jest niejasne, moduł nieprzypisany do żadnej ze stron-pozycji menu może być wyświetlany np. w artykułach,
  • zestawy pogrupowanych pozycji menu - i stron generowanych po ich wywołaniu

Ostateczną decyzję o umieszczeniu poszczególnych modułów menu na stronach witryny można podjąć dopiero wówczas, gdy utworzone zostaną wszystkie menu, a w nich wszystkie pozycje menu.

Niewątpliwie, Menu główne, menu narzędziowe, dolną kopię menu głównego umieścisz na wszystkich stronach. W tych przypadkach wystarczy więc zaznaczyć opcję Wszystkie. Natomiast w przypadku menu lokalnych nie wystaczy oznaczyć jedynie odpowiedniej pozycji menu głównego. Trzeba zaznaczyć także wszystkie odnośniki, jakie znajdą się w menu lokalnym. Jeśli tego nie uczynisz, na niektórych stronach menu po prostu się nie pojawi.

Tematy pokrewne

Z problematyką modułu Menu witryny łączą się treści artykułów:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Module Manager: Site Module: Edit [ Main Menu ]

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »