UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Moduły arrow Moduł: Banery
Moduł: Banery Drukuj Email
Moduł Banery [Banner] wyświetla losowo wybraną reklamę graficzną lub tekstową z puli opublikowanych w komponencie Banery. Jest oknem prezentacyjnym komponentu Banery.

Edytor modułu

W edytorze modułu określamy właściwości jego prezentacji na witrynie: tytuł, pozycję, kolejność, prawa dostępu, parametry wyglądu oraz decydujemy o przypisaniu modułu do stron i pozycji menu.

Otwarcie edytora modułu oraz nagłe zakończenie jego pracy blokuje możliwość edycji modułu przez inne osoby. Dlatego wyłączone są opcje menu administracyjnego. Zakończ pracę, korzystając z przycisków w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki ani innych dostępnych opcji interfejsu administratora.

O module

Moduł jest jedynym sposobem wyświetlania na stronach witryny bądź w artykułach i materiałach statycznych reklam publikowanych za pomocą komponentu Banery

Wygląd obszarów, w których będą wyświetlane banery, zależy nie tylko od szablonu strony, ale także rozmiarów reklam graficznych - zwróć na to uwagę.

Moduł Banery można umieścić na stronach witryny w dowolnej pozycji modułów albo - za pomocą bota Wpinacz modułów w artykułach. W tym przypadku w artykule należy w dowolnym miejscu wpisać znacznik {mosloadposition pozycja_modułu}. Jeśli zamierzasz w ten sposób korzystać z modułu, przypisz go do pozycji, w której nie będzie innych modułów.

Moduł Banery może obsługiwać także pliki Flash (animacji w formacie SWF). Udostępnienie tej możliwości wymaga jednak drobnych modyfikacji skryptu includes/joomla.php w trzech funkcjach: Images(), ReadImages() oraz ReadImagesX. Należy w nich dopisać format swf.

Typ i kopie modułu

Moduł można skopiować, a następnie ustalić dla oryginału i każdej kopii odmienne właściwości, dostosowując je do założeń stron-pozycji menu, do których zostanie przypisany.

Oryginał modułu i wszystkie jego kopie należą do jednego typu - grupy obsługiwanej przez te same skrypty. Działanie modułu Banery i jego kopii obsługują dwa skrypty mod_banners.php oraz mod_banners.xml umieszczone w katalogu /modules.

Nazwy skryptów (bez rozszerzenia) są równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Banery i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_banners. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr - Wybierz typ - w menedżerze modułów pozwala wyselekcjonować oryginał wszystkie kopie modułu.

Dostęp i uprawnienia administratorów

Właściwości modułu mogą edytować tylko operatorzy z uprawnieniami administratora i głównego administratora.

Aby określić właściwości i parametry wyświetlania modułu, w panelu administratora przejdź do menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ Banery [Banner].

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi dostępnych jest pięć przycisków. Ich znaczenie jest następujące:

Przycisk: Podgląd [Preview] Podgląd [Preview]: Umożliwia tylko podgląd własnego modułu - modułu użytkownika typu Dowolny albo RSS. Nie używaj tego przycisku, edytując właściwości modułu Banery.

Przycisk: Zapisz [Save] Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Kończy pracę w edytorze modułu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Zastosuj [Apply] Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora. Jeśli edycja trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji, chroni przed automatycznym wylogowaniem i utratą niezapisanych danych. Kliknij ten przycisk, aby zapisać dotychczas wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować pracę lub opuścić edytor, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie edytora modułu bez zapisywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zachowaniu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości modułu i znaczenie opcji dostępnych w edytorze. Korzystaj z tego przycisku, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat właściwości edytowanego elementu.

Szczegóły modułu

Szczegóły to zestaw ogólnych właściwości identyfikacyjnych i prezentacyjnych modułu. Każdy moduł charakteryzuje ten sam zestaw podstawowych właściwości: numer identyfikacyjny, tytuł, pozycja, kolejność w pozycji, prawa dostępu, stan udostępnienia do publikacji.

Ekran edycji właściwości modułu

 • Tytuł [Title]: Tekst tytułu. Sygnalizuje użytkownikom rolę modułu. W przypadku modułu Banery tytuł wyświetlany jest tylko w wykazie banerów, na stronie frontowej ta opcja jest niewykorzystywana.
 • Pokaż tytuł [Show Title]: Jeśli Tak, wyświetla tytuł nad treścią modułu w nagłówku tabeli th albo w znaczniku h3 - zależnie od stylu pozycji modułu. Opcja ta nie ma zastosowania do modułu Banery.
 • Pozycja [Position]: Określa miejsce publikacji modułu na stronie witryny. Zaznacz na liście rozwijanej obszar strony, w którym chcesz umieścić moduł. Edytor pozycji modułów możesz przywołać z menu: ⇒ Witryna ⇒ Podgląd ⇒ Pozycje modułów *1).
 • Kolejność modułów [Module order]: Na liście rozwijanej znajdują się wszystkie moduły przypisane do wybranej wcześniej pozycji. Aby ustalić kolejność, kliknij tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić moduł aktualnie edytowany moduł.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Decyduje o udostępnieniu modułu wskazanej grupie użytkowników i grupom o większych uprawnieniach. Zaznacz na liście możliwości tę grupę użytkowników, której chcesz udostępnić moduł. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public: dostęp publiczny – dla wszystkich,
  • Registered: dostęp ograniczony – tylko dla zalogowanych użytkowników.
  • Special: dostęp specjalny – tylko dla zalogowanych autorów, redaktorów, wydawców i operatorów.
 • Publikacja [Published]: Decyduje o udostępnieniu modułu - wyświetleniu na wyznaczonych stronach witryny. Zdecyduj, czy opublikować moduł na stronach, do których został przypisany.*2).
 • ID [ID]: Nadawany automatycznie podczas instalacji numer identyfikacyjny modułu zapisany w tabeli bazy danych: #__modules.
 • Opis [Description]: Opis odczytywany z pliku instalacyjnego modułu mod_banners.xml.

*1) Moduł będzie wyświetlony na stronie pod warunkiem, że szablon witryny zawiera pozycję, w której moduł ma być opublikowany. W przypadku gdy oferujesz użytkownikom możliwość zmiany szablonu witryny, pamiętaj, aby w każdym z szablonów zdefiniować obszar, w którym umieścisz edytowany moduł menu.

*2) O publikacji banerów decydujesz w dwóch miejscach! W wykazie banerów (Komponenty ⇒ Banery) lub edytując właściwości konkretnego banera oraz tutaj, we właściwościach modułu. W module zostaną opublikowane tylko te banery, które oznaczysz do publikacji w komponencie!

Parametry modułu

Działanie każdego modułu może być regulowane zestawem właściwych mu ustawień konfiguracyjnych, zwanych parametrami. W modułach Banery możesz zdefiniować dwa poniższe parametry:

 • Schowek [Enable Cache]: Włączenie umożliwia przechowywanie treści modułu w katalogu pamięci podręcznej. Zmniejsza ilość zapytań do bazy danych i przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek. Treści przechowywane w katalogu pamięci podręcznej są odświeżane z częstotliwością określoną w konfiguracji globalnej. Aby korzystać ze schowka, katalog pamięci tymczasowej - /cache - powinien mieć ustawione prawa do zapisu i odczytu.
  Ustawienie parametru
 • Klient [Client ID]: Określa, czyje reklamy będą wyświetlane w module. Identyfikator klienta zamawiającego wyświetlanie reklam można odczytać z wykazu wyświetlanego w oknie menedżera klientów Komponenty ⇒ Banery ⇒ Klienci [Components ⇒ Banners ⇒ Manage Clients]. Gdy wprowadzasz więcej niż jedno ID, rozdziel je przecinkami!
  Ustawienie parametru

Przypisanie do stron/pozycji menu

Przypisywanie modułu do strony/pozycji nenuOpublikowany moduł można prezentować na wszystkich albo wybranych stronach Joomla! lub ukryć. Prezentacja na stronach witryny wymaga przypisania modułu do wybranych pozycji menu. Dopiero po przypisaniu modułu co najmniej do jednej pozycji menu, będzie on widoczny na wszystkich stronach powiązanych z tą pozycją.

Aby przypisać moduł do pozycji menu i powiązanych z tą pozycją stron Joomla!, wystarczy zaznaczyć na liście wybrane pozycje menu.

Kilka pozycji można zaznaczyć wskaźnikiem myszki, przytrzymując wciśnięty klawisz [SHIFT] lub [CTRL], a w komputerach Mac klawisza [Command]. Gdy przytrzymasz klawisz [SHIFT], zaznaczone zostaną wszystkie kolejne pozycje. Przytrzymanie klawisza [CTRL] umożliwia zaznaczenie wielu, ale niekoniecznie następujących po sobie pozycji.

Wykaz zawiera:

 1. trzy opcje ogólne:
  • Wszystkie [All]: moduł zostanie pokazany na wszystkich stronach,
  • Brak [None] - moduł nie zostanie pokazany na żadnej stronie, nawet jeśli zostanie opublikowany,
  • Nieprzypisane [Unasigned]: znaczenie tej opcji jest niejasne, moduł nieprzypisany do żadnej ze stron-pozycji menu może być wyświetlany np. w artykułach,
 2. zestawy pogrupowanych pozycji menu - i stron generowanych po ich wywołaniu

Ostateczną decyzję o umieszczeniu poszczególnych modułów menu na stronach witryny można podjąć dopiero wówczas, gdy utworzone zostaną wszystkie menu, a w nich wszystkie pozycje menu.

Jeśli stworzysz kopie modułu Banery, to korzystając z tej możliwości oraz parametru Klient, omówionego poniżej, możesz umieścić na różnych stronach reklamy różnych klientów, różnej wielkości, itp.

Tematy pokrewne

Z problematyką modułu Banery łączą się treści artykułów:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Module: Banners

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »