UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Użytkownika: menedżer
Pozycje menu: Użytkownika: menedżer Drukuj Email
Menu użytkownika na witrynie udostępnia zestaw łączy do opcji przeznaczonych tylko dla grupy użytkowników zalogowanych. Menedżer pozycji w menu usermenu umożliwia ustalenie treści menu użytkownika - dostępnych w nim pozycji oraz parametrów ich prezentacji.

O menu użytkownika

Każde menu to menu dla użytkowników. Wyróżnienie jednego z nich tą nazwą sygnalizuje swoistość, odmienność tego menu. Można w nim wprawdzie umieścić dowolne pozycje, ale rozsądniej jest postępować z upowszechnionym standardem - umieszczaniem w menu użytkownika opcji związanych z profilem użytkownika i specjalnymi uprawnieniami.

Zwyczajowo dla menu użytkownika ustanawia się jedną z dwóch opcji:

 • registered - tylko dla zarejestrowanych użytkowników albo
 • special - dla użytkowników zarejestrowanych ze specjalnymi przywilejami nadanymi przez administratora (autor, redaktor, wydawca).

Jeśli ustalisz dla menu użytkownika powszechne prawa dostępu, zadbaj, aby znalazły się w nim pozycje, które mogą przeglądać anonimowi goście, użytkownicy niezalogowani, np. regulamin witryny, materiał o korzyściach wynikających z rejestracji, itp. W przeciwnym wypadku zobaczą tylko tytuł menu. Musisz również pamiętać, by dla poszczególnych pozycji menu użytkownika określić odpowiednie uprawnienia - każda pozycja, dla której nie ustawisz praw dostępu na registered będzie widoczna i dostępna dla wszystkich odwiedzających.

Menedżer pozycji menu

Funkcje menedżera pozycji menu

Menedżery pozycji menu są centrum zarządzania strukturą treści w Joomla!. Umożliwiają:

 • tworzenie i modyfikację struktury treści - dodawanie, usuwanie, kopiowanie i przenoszenie pozycji w menu,
 • konfigurowanie istniejących pozycji i parametrów prezentacji treści,
 • udostępnianie treści użytkownikom, ustalanie praw dostępu grupom użytkowników,
Narzędzia i opcje menedżera pozycji menu

Na stronie każdego menedżera pozycji menu znajdują się:

 • standardowe narzędzia panelu administracyjnego: menu, Ścieżka powrotu i inne,
 • pasek narzędzi z przyciskami uruchamiającymi główne opcje menedżera pozycji menu
 • lista elementów struktury treści witryny przypisanych do menu, inaczej pozycji menu,
 • filtry ograniczające zakres pozycji wyświetlanych w wykazie,

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajduje się 8 przycisków. Ich funkcje są następujące

Przycisk: Nowy Nowy [New]: Uruchamia procedurę tworzenia nowej pozycji menu. Kliknij ten przycisk, aby dodać w menu łącze do wybranej części struktury treści.

Przycisk: Edytuj Edytuj [Edit]: Umożliwia modyfikację właściwości łącza i parametrów prezentacji treści. Kliknij ten przycisk, aby zmienić nazwę łącza, miejsce w strukturze menu, docelowe okno prezentacji i inne cechy łącza albo parametry prezentacji materiałów, do których prowadzi łącze.

Przycisk: Publikuj Publikuj [Publish]: Decyduje o wyświetleniu łącza w menu i udostępnieniu do przeglądania stron, do których prowadzi łącze. Zaznacz w wykazie pozycje menu, które chcesz opublikować i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Nie publikuj Nie publikuj [Unpublish]: Powoduje ukrycie przed użytkownikami istniejącego łącza oraz ukrycie stron, do których prowadzi łącze. Zaznacz w wykazie pozycje menu, których publikację chcesz wstrzymać lub zakończyć i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Przenieś Przenieś [Move]: Rozpoczyna procedurę przemieszczania pozycji menu i wszystkich podrzędnych łączy do innego menu. Zaznacz w wykazie pozycje menu, które chcesz przenieść do innego jednego menu i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Kopiuj Kopiuj [Copy]: Rozpoczyna procedurę kopiowanie pozycji menu i wszystkich podrzędnych łączy do innego menu. Zaznacz w wykazie pozycje menu, które chcesz skopiować do innego jednego menu i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Śmietnik Śmietnik [Trash]: Rozpoczyna procedurę umieszczania pozycji menu w śmietniku. Zaznacz w wykazie pozycje menu, które chcesz przenieść do śmietnika i kliknij ten przycisk. Pozycje przeniesione do śmietnika można odzyskać, korzystając z menu: Witryna ⇒ Śmietnik ⇒ Karta Menu [Site ⇒ Trash Manager ⇒ Menu Items tab]

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Korzystaj z tego przycisku zawsze, gdy potrzebujesz dodatkowych objaśnień lub masz wątpliwości na temat opcji dostępnych w bieżącym oknie.

Filtry

W menu można umieścić dowolną ilość łączy. Do każdego łącza można przypisać dowolną ilość pozycji podrzędnych. W rozbudowanej strukturze menu trudno się niekiedy poruszać. Aby ograniczyć lub zwiększyć ilość pozycji widocznych w wykazie, można skorzystać z filtrów:

Filtr: Szukaj

Umożliwia wyszukanie łącz, które w swych nazwach mają określony ciąg znaków. W polu filtr należy wpisać co najmniej 3 dowolne, następujące po sobie znaki bez spacji, a następnie nacisnąć klawisz [ENTER] lub kliknąć w białe pole poza tabelą z wykazem. Po chwili w wykazie pojawią się tylko pozycje zawierające w nazwie wpisany ciąg znaków.

Filtr Maksimum poziomów

Filtr Maks. poziomów [Max Levels] umożliwia ustalenie ilości poziomów hierarchicznego menu. W przypadku, gdy pozycje menu mają kilka poziomów podmenu, opcja ta pomaga uzyskać przejrzysty obraz zawartości menu. Jeśli zaznaczysz na liście rozwijanej lub wpiszesz w polu tekstowym filtra wpiszesz 1, w tabeli zostaną wyświetlane tylko pozycje nadrzędne. Jeśli wpiszesz np. 5 w wykazie zostanie wyświetlone drzewo z pozycjami nadrzędnymi i podmenu do 5 poziomu włącznie.

Pozycji w wykazie

Paginacja i filtr: Pokaż

Poniżej wykazu pozycji menu, na dolnej listwie tabeli znajdują się odnośniki paginacji. Możesz z nich skorzystać, by odsłonić kolejną stronę wykazu. Możesz również skorzystać z listy rozwijanej Pokaż # [Display #], aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość pozycji wyświetlanych na jednej stronie tabeli. Równocześnie możliwe jest wyświetlenie 50 pozycji.

Lista pozycji

Obszar roboczy menedżera wypełnia tabela z wykazem pozycji umieszczonych w menu.

Lista pozycji umieszczonych w menu

Znaczenie informacji i funkcje przycisków w kolumnach wykazu Omówiono poniżej:

 • Znak Liczby porządkowej: Liczba porządkowa.
 • Pole wyboru: Pole wyboru. Zaznaczenie pozycji umożliwia wykonanie na niej operacji dostępnych w pasku narzędzi. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje na stronie, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
 • Ikona: Zablokowane pole wyboru: Zablokowane pole wyboru. Pozycja może być aktualnie edytowana przez innego administratora. Ustawienie wskaźnika myszki nad kłódką wyświetla okienko informujące, kto i kiedy ją zablokował. Blokadę może usunąć uprawniony administrator, poddając menu edycji. Główny administrator może globalnie odblokować wszystkie zablokowane pozycje. W tym celu, skorzystaj w menu administratora z opcji System ⇒ Odblokuj wszystkie [System ⇒ Global Check-in]. Opcję System ⇒ Odblokuj wszystkie należy wybrać dwukrotnie.
 • Nazwa w menu [Menu Item]: Nazwa łącza w menu. Kliknij nazwę, aby edytować właściwości łącza i parametry prezentacji stron, do których prowadzi.
 • Publikacja [Published]: Ikona wskazującą stan pozycji menu. Kliknij tę ikonę, by opublikować łącze i strony nieudostępnione albo wstrzymać lub zakończyć publikację udostępnionych łączy i stron.
 • Przestaw [Reorder]: Ikony umożliwiają zmianę porządku pozycji w  menu. Kliknij ikonę strzałki W górę - Ikona: Przestaw wyżej lub W dół - Ikona: Przestaw niżej, aby zmienić kolejność wyświetlania pozycji menu w wykazie. Zmiany kolejności możesz również dokonać w sposób omówiony niżej.
 • Kolejność [Order]: W polach tekstowych umieszczona są liczby wskazujące kolejność łączy. Aby zmienić tę kolejność, wpisz w pola tekstowe liczby ustalające nową kolejność, a następnie kliknij przycisk Przycisk: Zapisz kolejność - Zapisz kolejność [Save Order] obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli. Zmiana kolejności pozycji nadrzędnej powoduje równoczesną zmianę uporządkowania pozycji potomnych.
 • Uprawnienia [Access Level]: Informuje, która z grup użytkowników mają możliwość uaktywnienia łącza. Można kliknąć w nazwę grupy, aby zmienić ją na następną w hierarchii grup użytkowników Joomla! (kliknięcie na Public spowoduje zmianę na Registered, a kliknięcie na Registered zmianę na Special. Możliwe są trzy opcje:
  • Public - dostęp publiczny: łącze i materiały, do których prowadzi, będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: materiały, do których prowadzi łącze, dostępne będą tylko dla zalogowanych użytkowników, natomiast łącze będą dostępne, tylko wówczas, gdy w konfiguracji globalnej parametr Pokaż niezalogowanym linki zostanie ustawiony na Tak
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: łącze i materiały, do których prowadzi, będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, edytorów, redaktorów, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • ID pozycji [Item ID]: Numery identyfikacyjne pozycji menu w tabeli bazy danych. ID może być potrzebne, jeśli zechcesz umieścić np. w artykule odnośnik do pozycji menu.
 • Typ [Item Type]: Informuje, do jakiego typu stron prowadzi łącze. Ustawienie kursora myszki nad nazwą typu wywoła okienko pomocy kontekstowej z opisem, zaczerpniętym z pliku xml. Nazwy Łącze - artykuł i Łącze - materiał statyczny są aktywne. Można je kliknąć, by przejść do trybu edycji artykułu lub materiału statycznego.
 • ID komponentu [CID]: Numer identyfikacyjny komponentu generującego strony, do których prowadzi łącze, zapisany w bazie danych w tabeli #__components.

Wybrane opcje menu użytkownika

Instalator Joomla! standardowo zakłada menu użytkownika, w którym znajduje się kilka pozycji:

 • Twój profil
 • Wyślij wiadomość
 • Zaproponuj link
 • Odblokuj swe pozycje
 • Zaloguj - Wyloguj
Opcje: Zaloguj - Wyloguj

Te dwie opcje udostępnia komponent Logowanie [com_login. Aby umieścić ją w menu użytkownika, należy stworzyć pozycję typu komponent i wskazać komponent Logowanie.

Opcja: Twój profil

Pozycja nazwana Twój profil albo Twój konto umożliwia użytkownikowi modyfikowanie osobistych danych - imienia i nazwiska, hasła, adresu e-mail. Wśród typów dostępnych w kreatorze pozycji menu nie znajdziemy, niestety, opcji pozwalającej stworzyć taką pozycję automatycznie. Formularz edycji danych użytkownika udostępnia komponent Użytkownicy [User]. Aby dodać w menu użytkownika pozycję udostępniającą możliwość modyfikacji profilu, trzeba skorzystać z pozycji typu Łącze - URL [Link - URL] i wywołać zadanie UserDetails. W tym celu w polu Łącze - URL należy wpisać:

index.php?option=com_user&task=UserDetails
Opcja: Wyślij wiadomość - artykuł

Pozycję umożliwiającą użytkownikom przesyłanie wiadomości czy artykułów można stworzyć za pomocą kreatora nowej pozycji menu. Ten typ pozycji umożliwia przesłanie wiadomości tylko w jednej sekcji, ustalonej we właściwościach pozycji menu. Aby udostępnić użytkownikom możliwość umieszczania artykułów w kilku sekcjach, można stworzyć kilka łączy do różnych sekcji.

Nie zawsze jest to rozsądne rozwiązanie - zwiększa ilość pozycji w menu, czyni je mniej czytelnym. Warto rozważyć, czy nie lepiej wybranym użytkownikom nadać uprawnienia specjalne - autora lub redaktora [editor] albo wydawcy [publisher]. Będą mogli dodawać nowe materiały w każdej z sekcji, która zostanie im udostępniona.

Opcja: Zaproponuj link

Automatycznego wygenerowania opcji Zaproponuj link kreator nowych pozycji menu, niestety, nie umożliwia. Aby dodać taką opcję, trzeba skorzystać z pozycji typu Łącze - URL [Link - URL] i wywołać zadanie new() z komponentu Katalog WWW [WebLinks]. W tym celu w polu Łącze - URL należy wpisać adres:

index.php?option=com_weblinks&task=new
Opcja: Odblokuj swoje pozycje

Użytkownikom z grup specjalnych - autorom, redaktorom, wydawcom przydatna będzie niewątpliwie opcja Odblokuj swoje pozycje. Może się bowiem zdarzyć, że artykuły, których są autorami, zostaną przypadkowo zablokowane. Opcję tę, podobnie jak poprzednią, można dodać korzystając z pozycji typu Łącze - URL [Link - URL]. Funkcję udostępnia komponent Użytkownicy [User]. Dostępna jest ona pod adresem:

index.php?option=com_user&task=CheckIn

W dokumentach XHTML separator &, występujący w adresach URL powinien być zapisywany w postaci encji &+amp; (bez plusa).

Odtworzenie menu użytkownika

Menu użytkownika standardowo jest zakładane przez kreatora instalacji. Jeśli przypadkiem usuniesz to menu, możesz je odtworzyć.

Aby odtworzyć menu użytkownika:

 1. W menedżerze menu (Menu ⇒ Menedżer menu) utwórz nowe menu:
  • W polu Nazwa menu [Menu Name] wpisz usermenu
  • W polu Tytuł modułu [Module Title] wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie, np. Twoje menu. Tytuł może być wyświetlany na witrynie, powinien więc wyraźnie sygnalizować, co to za menu. Tytuł modułu można w każdym momencie zmienić w menedżerze modułów.
 2. Przejdź do edytora modułu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [tytuł utworzonego modułu menu użytkownika].
 3. W edytorze modułu ustaw wszystkie wymagane właściwości i parametry.
 4. Przejdź do kreatora pozycji menu i dodaj nowe pozycje, wybierając z tabeli typów pozycji Łącze - URL:
  • łącze do strony profilu użytkownika: index.php?option=com_user&task=UserDetails
  • łącze umożliwiające przesłanie propozycji do katalogu WWW:index.php?option=com_weblinks&task=new
  • łącze umożliwiające użytkownikom globalne odblokowanie ich pozycji:index.php?option=com_user&task=CheckIn
  • łącze umożliwiające zalogowanie i wylogowanie się użytkownika: index.php?option=com_login
 5. Wybierz z tabeli typów pozycji Wyślij Artykuł - wiadomość, by dodać łącze umożliwiające przesłanie artykułu do określonej sekcji.

Moduł menu użytkownika

Jak każde menu, także menu użytkownika wyświetlane jest przez moduł.

Moduł wyświetlający menu użytkownika jest tworzony przez Joomla! automatycznie podczas tworzenia menu użytkownika. Moduł ten obsługiwany jest przez skrypty obsługujące wszystkie moduły menu - mod_mainmenu, znajdujące się w katalogu modules/. Aby Joomla! rozpoznawał ten moduł jako przeznaczony do wyświetlania menu użytkownika, podczas tworzenia menu modułowi przypisywany jest w jego parametrach typ usermenu. Nieostrożna zmiana tego parametru spowoduje, że Joomla! nie będzie wyświetlać w module treści menu użytkownika.

W przypadku modułów menu mamy nieco inną sytuację, niż w przypadku pozostałych modułów. Chociaż moduł menu użytkownika jest kopią modułu mainmenu, to parametr Typ modułu, wskazujący na przypisanie do grupy modułów obsługiwanych przez wspólne dla wszystkich skrypty, ma ustalony typ usermenu.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: User Menu

Zmieniony ( 05.08.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »