UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Blog - archiwum artykułów z sekcji
Pozycje menu: Blog - archiwum artykułów z sekcji Drukuj Email
Pozycja menu typu Blog - archiwum artykułów z sekcji [Blog - Content Section Archive] generuje w strukturze witryny blog artykułów przeniesionych do archiwum - z jednej, wielu lub wszystkich sekcji, łączy ze stroną otwierającą blog. Edytor pozycji menu umożliwia utworzenie w menu nowej pozycji, modyfikację istniejącego łącza oraz określenie parametrów prezentacji stron bloga.

O edytorze

Otwarcie edytora blokuje możliwość edycji cech łącza przez innych administratorów oraz wyłącza opcje menu administracyjnego, aby zapobiec nagłemu opuszczeniu okna. Aby opuścić okno edycji, korzystaj z przycisków dostępnych w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki!

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi umożliwia wykonanie następujących czynności:

Przycisk: Wstecz Wstecz [Back]: Umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji menu. Jeśli chcesz aby zrezygnować z tworzenia łącza, kliknij ten przycisk.

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje w bazie danych zmiany, kończy edycję właściwości łącza. Kliknij ten przycisk, aby utworzyć łącze i zapisać wprowadzone ustawienia. Powrócisz do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania okna edycji właściwości łącza. Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Potem możesz kontynuować edycję właściwości lub opuścić okno edycji, wydając polecenie Zapisz lub Zamknij.

Przycisk: Zamknij Zamknij [Close]: Umożliwia opuszczenie okna edycji właściwości łącza bez zapisywania wprowadzonych zmian. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z tworzenia łącza lub wprowadzonych zmian i powrócić do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości pozycji menu.

Szczegóły pozycji

Każdą pozycję menu, łącze typu Blog - archiwum artykułów z sekcji również, charakteryzuje 8 ogólnych właściwości.

 • Nazwa [Name]: Tekst, wyświetlany w menu. Powinien być zwięzły, sygnalizować treść artykułu
  Pole: Nazwa łącza
 • Sekcja [Section]: Na liście możliwości wyszczególnione są sekcje artykułów. Można zaznaczyć jedną, kilka lub wszystkie sekcje. Aby zaznaczyć więcej, niż jedną sekcję, przytrzymaj klawisz CTRL.
  Pole: Wybór sekcji
  Podczas edycji właściwości można zmodyfikować wcześniejszy wybór.
  Wybór sekcji po utworzeniu łącza
 • URL [URL]: URL pozycji dodawany automatycznie przez Joomla! po utworzeniu łącza.
  URL łącza
 • Otwórz w [On Click, Open in]: Ustawienie decyduje o miejscu prezentacji artykułu. Wybierz jedną z dostępnych opcji:
  Wybór okna docelowego
  • W głównym oknie przeglądarki - blog zostanie wyświetlony na stronie Joomla w głównym obszarze prezentacji,
  • W nowym oknie z paskiem nawigacji - blog zostanie wyświetlony w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki,
  • W nowym oknie bez paska nawigacji - blog zostanie wyświetlony w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania,
 • Nadrzędna pozycja [Parent Item]: Ustawia łącze w hierarchii pozycji menu jako nadrzędne - góra - lub podmenu jednej z wcześniej utworzonych pozycji. Zaznacz na liście rozwijanej opcję góra lub pozycję menu, w stosunku do której łącze do artykułu będzie pozycją podrzędną:
  Ustalenie miejsca łącza w strukturze pozycji
 • Kolejność [Ordering]: Nowe pozycje w menu Joomla! umieszcza domyślnie jako ostatnie. Pożądaną kolejność można ustalić po utworzeniu pozycji lub kliknięciu przycisku Zastosuj.
  Ustalenie kolejności
  Aby podczas edycji szczegółów łącza ustalić kolejność, na liście wyboru zaznacz wskaźnikiem pozycję, przed którą chcesz umieścić łącze.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do przeglądania artykułu. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!. Dysponujesz trzema opcjami:
  Ustalenie praw dostępu
  • Public - dostęp publiczny: blog będzie dostępny dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: blog będzie dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: blog będzie dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, edytorów, redaktorów, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Publikacja [Published]: Tak udostępnia łącze w menu, Nie ukrywa łącze.
  Publikacja łącza

Parametry łącza i prezentacji bloga artykułów z sekcji

W przypadku pozycji Blog - archiwum artykułów z sekcji można zdecydować o ustawieniu następujących parametrów:

Parametry ogólne

W pierwszej grupie znajduje się kilka ogólnych parametrów dotyczących menu i strony:

 • Ikona w menu [Menu Image]: Po lewej lub prawej stronie łącza w menu można umieścić ikonę ilustrującą łącze. Plik z obrazem (wielkości ok. 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories/.
  Wybór ikony w menu dla łącza
  Dokonany tu wybór grafiki nie decyduje jeszcze o jej wyświetleniu. Aby ikony w menu były widoczne - po utworzeniu łącza:
  • wyedytuj moduł menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa menu]
  • ustaw parametr Ikony w menu (pokaż ikony w menu) na Tak.
 • Przyrostek klas css strony [Page Class Suffix]: Umożliwia zastosowanie niestandardowego stylu dla strony. Przyrostek ten zostanie automatycznie dodany do klas CSS .contentpaneopen i .contentpagetitle zastosowanych na tej stronie stylów. W arkuszu stylów szablonu witryny - template_css.css (lub innym domyślnym) należy zadeklarować odpowiednie klasy - zachowując oryginalną nazwę klasy z rozszerzeniem - przyrostkiem, np. .contentpaneopen-blogi - jako przyrostek należy wpisać wszystkie znaki występujące po nazwie oryginalnej klasy, włącznie z myślnikiem.
  Parametr Styl strony - Wpisz przyrostek klasy CSS
 • Przycisk Wstecz [Back Button]: Umożliwia włączenie bądź wyłączenie przycisku, pozwalającego użytkownikom na szybki powrót do poprzednio przeglądanych stron. Wygląd i dokładne położenie przycisku zależą od deklaracji klasy .back_button w arkuszu stylów. Joomla! umieszcza go na dole obszaru szablonu, w którym prezentowana jest główna treść strony, wywoływana instrukcją LoadMainBody. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
  Parametr Pokaż/Ukryj przycisk Wstecz
 • Tytuł strony [Page Title]: Domyślnym tytułem strony jest zwięzła nazwa łącza w menu. Ta opcja umożliwia ustalenie pełniejszego tytułu, dokładniej informującego o oferowanych treściach. Jeśli pozostawisz to pole puste, tytułem będzie nazwa pozycji w menu.
  Parametr Tytuł strony - Wpisz tytuł
 • Pokaż tytuł strony [Show/Hide Page Title]: Umożliwia pokazanie bądź ukrycie tytułu strony (zdefiniowanego w polu tekstowym poniżej). Tytuł umieszczany jest w nagłówku obszaru, do którego główna treść strony wprowadzana jest instrukcją LoadMainBody. W arkuszu stylów CSS wygląd nagłówka określają deklaracje klasy .contenpanenheading. Wybierz jedną z opcji.
  Parametr Pokaż tytuł strony

Rozmieszczenie tekstów w blogu

Na stronach bloga mogą być wyświetlane sygnały artykułów (wstępy, wprowadzenia, skróty) oraz odnośniki do pozostałych artykułów, a także tylko sygnały artykułów bez odnośników lub tylko odnośniki bez sygnałów artykułów. Strony bloga można podzielić na kolumny (szpalty).

Decydują o tym cztery kolejne parametry.

Rozmieszczenie treści na stronach bloga

 • # wprowadzeń [# Leading]: Określa ilość sygnałów informacji wyświetlanych na całej szerokości bloga. Mogą to być np. ’Gorące wiadomości’.
  Ustal ilość sygnałów wstępnych
 • # wstępów [Intro]: Określa ilość pozostałych sygnałów informacji wyświetlanych w kolumnach. Jeśli strona nie jest dzielona na kolumny, sygnały informacji zostaną wyświetlone poniżej wstępów.
  Ustal ilość pozostałych sygnałów artykułów
 • # kolumn [# Columns]: Dzieli stronę bloga domyślnie na 2 kolumny (szpalty). Pozostaw lub zmień to ustawienie.
  Ustal ilość kolumn w blogu
 • # odnośników [# Links]: Określa ilość łączy do artykułów umieszczanych poniżej sygnałów informacji. Zestaw odnośników poprzedzony jest tytułem Zobacz także. Aby umieścić odnośniki do wszystkich pozostałych artykułów, wpisz np. 999. Jeśli ilość wstępów i ilość sygnałów informacji zostanie ustalona na 0, zostaną wyświetlone tylko odnośniki.
  Ustal ilość odnośników

Kolejność artykułów

Dwa kolejne parametry decydują o kolejności artykułów w blogu:

 • Kolejność kategorii [Category Order]: Określa nadrzędne kryterium uporządkowania artykułów w blogu. Jeśli zaznaczysz tutaj inną opcję, niż nie sortuj, to najpierw zostaną uporządkowane alfabetycznie (rosnąco lub malejąco) kategorie, a artykuły będą porządkowane w ich obrębie wg kolejności określonej następnym parametrem. Jeśli strona wyświetla pozycje z kilku kategorii, artykuły najlepiej wyświetlać w kolejności określonej w kategoriach. Wybierz wówczas pierwszą z opcji nie sortuj. Możesz też wybrać każde inne ustawienie z listy rozwijanej:

  Ustaw kolejność kategorii
  • nie sortuj [No, order by primary ordering only]: Porządkuje pozycje tylko według ustawienia określonego parametrem Kolejność artykułów, opisanym poniżej. Nie uwzględnia kolejności kategorii artykułów.
  • Nazwy kategorii - od A do ź [Title Alphabetical]: Porządkuje wg kolejności alfabetycznej najpierw kategorie, a następnie artykuły wg kolejności określonej następnym parametrem.
  • Nazwy kategorii - od ź do A [Title Reverse-Alphabetical]: Porządkuje wg odwróconej kolejności alfabetycznej najpierw kategorie a następnie artykuły wg kolejności określonej następnym parametrem.
  • Kolejność ustawiona w kategoriach [Ordering]: Najpierw porządkuje kategorie wg kolejności w wykazie kategorii (Mateiały ⇒ Kategorie artykułów [Content ⇒ Category Manager]), a następnie porządkuje artykuły wg kolejności określonej następnym parametrem.
 • Kolejność artykułów [Primary Order]: Decyduje o kolejności artykułów wyświetlanych w blogu. Pierwszeństwo ma porządek określony powyżej. Jeśli wcześniej wybierzesz opcję nie sortuj, artykuły zostaną wyświetlone wg jednego z poniższych kryteriów. Jeśli wybierzesz którąś z pozostałych opcji powyżej, to artykuły zostaną wyświetlone w grupach - kategoriami, a dopiero potem uporządkowane wg jednego z poniższych kryteriów.

  Ustaw kolejność artykułów
  • Domyślne [Default]: zgodnie z kolejnością ustawioną w wykazie Wszystkie artykuły
  • Data - od najstarszych [Oldest first]: chronologicznie - najpierw najstarsze.
  • Data - od najnowszych [Most recent first]: chronologicznie - najpierw najnowsze.
  • Tytuły - od A do ź [Title Alphabetical]: alfabetycznie wg tytułów.
  • Tytuły - od ź do A [Title Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej wg tytułów
  • Autorzy - A do ź [Author Alphabetical]: alfabetycznie wg nazw autorów
  • Autorzy - od ź do A [Author Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej wg nazw autorów.
  • Odsłony - od najczęściej przeglądanych [Most Hits]: wg częstotliwości odsłon - najpierw najczęściej przeglądane.
  • Odsłony - od najrzadziej przeglądanych [Least Hits]: wg częstotliwości odsłon - najpierw najrzadziej przeglądane.
  • Kolejność w kategorii [Ordering]: Zachowuje kolejność ustaloną w kategorii artykułów.

Pozostałe parametry

 • Paginacja [Pagination]: Pozwala ukrywać lub wyświetlać pod sygnałami artykułów pasek nawigacyjny umożliwiający przemieszczanie się między stronami bloga: (<< Start < Poprz. 1 2 Nast. > Koniec >>. Zaznacz jedną z opcji. Auto - wyświetla pasek wówczas, gdy ilość artykułów w blogu przekracza ilość opublikowanych sygnałów informacji na stronie.
  Pokaż/Ukryj pasek nawigacyjny
 • Wynik paginacji [Pagination Results]: Decyduje o wyświetleniu informacji o ilości stron bloga i ilości wyświetlanych na stronie pozycji (np. 1-6 z 6).
  Pokaż/Ukryj rezultat paginacji
 • Grafiki w sygnałach [MOSImages]: Decyduje o ukryciu bądź wyświetlaniu w sygnałach informacji ilustracji umieszczonych we wstępach artykułów za pomocą standardowego bota Wstaw obrazek [MosImage. Jeśli wybierzesz opcję Ukryj, grafiki nie będą wyświetlone na stronie bloga, ale zostaną wyświetlone na stronie z pełnym tekstem artykułu.
  Pokaż/Ukryj grafiki w sygnałach
 • Opis [Description]: Pozwala wyświetlić lub ukryć opisy sekcji, z których pochodzą artykuły. Wybierz z rozwijanej jedną z opcji. Jeśli stworzysz blok artykułów z wielu sekcji zaznacz Ukryj
  Pokaż/Ukryj opisy sekcji
 • Ilustracja opisu [Category Name]: Pozwala wyświetlić lub ukryć ilustracje opisów. Wybierz z rozwijanej jedną z opcji. Jeśli stworzysz blok artykułów z wielu sekcji, zaznacz Ukryj
  Pokaż/Ukryj ilustracje w opisach sekcji
 • Nazwa kategorii [Category Name]: Pozwala wyświetlić lub ukryć nazwę kategorii, z której pochodzi artykuł. Nazwa kategorii wyświetlana jest pod tytułem artykułu. Może być przekształcona w łącze. Wybierz z rozwijanej jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj nazwę kategorii
 • Nazwa kategorii łączem [Category Name Linkable]: Przekształca nazwę w aktywne łącze do wykazu artykułów w kategorii. Stosuj, gdy opcję Nazwa kategorii powyżej ustawisz na Pokaż.
  Nazwa kategorii łączem
 • Tytuły artykułów [Item Titles]: Pozwala wyświetlić lub ukryć tytuły artykułów na stronach bloga. Tytuł może być przekształcony w łącze. Wybierz z rozwijanej jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj tytuł artykułu
 • Tytuły łączami [Linked Titles]: Przekształca tytuły artykułów na stronach bloga w aktywne łącza (w kodzie wynikowego dokumentu HTML obejmowane są znacznikiem a). Tytuł spełnia wówczas tę samą rolę, co łącze Czytaj całość pod tekstem skrótu artykułu. Kliknięcie w tytuł przez użytkownika przenosi go na stronę z pełnym tekstem artykułu. Zwykle stosowane jest jedno z tych rozwiązań.
  Tytuł artykułu łączem
 • Czytaj całość [Read More]:Pozwala ukrywać lub wyświetlać pod tekstem skrótu artykułu łącze Czytaj całość prowadzące do strony z pełnym tekstem. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne, zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne. Jeśli tytuły zostaną przekształcone w łącza, zasadne jest ukrycie tego odnośnika.
  Pokaż/Ukryj odnośnik Czytaj całość
 • Statystyka ocen [Item Rating]: Pozwala ukrywać lub wyświetlać pod tytułami artykułów na stronach bloga statystykę ocen. Dotyczy tylko stron bloga - nie wpływa na wyświetlanie formularza Ocenianie na stronach artykułów. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
  Pokaż/Ukryj statystykę ocen
 • Nazwa autora [Author Names]:Pozwala ukrywać lub wyświetlać pod tytułem artykułu nazwę jego autora, określoną w parametrach artykułu. Domyślnie wyświetlana jest nazwa użytkownika, który dodał artykuł. Jeśli zamieszczasz w witrynie teksty autorstwa osób, które nie są zarejestrowanymi użytkownikami witryny i zdecydujesz o wyświetlaniu nazw autorów, pamiętaj, by wpisać nazwę faktycznego autora w parametrach artykułu. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
  Pokaż/Ukryj nazwę autora
 • Data i czas utworzenia [Created Date and Time]: Pozwala ukrywać lub wyświetlać na stronach bloga pod tytułem artykułu datę i czas jego utworzenia. Dotyczy tylko stron bloga - nie wpływa na wyświetlanie tej informacji na stronach artykułów. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
  Pokaż/Ukryj datę utworzenia
 • Data i czas modyfikacji [Modified Date and Time]: Pozwala ukrywać lub wyświetlać na stronach bloga pod tytułem artykułu datę i czas jego ostatniej modyfikacji. Dotyczy tylko stron bloga - nie wpływa na wyświetlanie tej informacji na stronach artykułów. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
  Pokaż/Ukryj datę modyfikacji
 • Ikona PDF [PDF Icon]: Pozwala ukrywać lub wyświetlać na stronach bloga ikonę umożliwiającą użytkownikom wygenerowanie dokumentu PDF z artykułem. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne, zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
  Pokaż/Ukryj ikonę PDF
  Dokumenty PDF generowane przez Joomla! nie zawsze jednak wiernie oddają wygląd artykułów, zwłaszcza, gdy zawierają ilustracje i tabele. Warto więc przemyśleć korzystanie z tej opcji. Z problemu niezbyt udanych dokumentów PDF w przypadku artykułów zawierających tabelę można łatwo wybrnąć, ustawiając dla bloga opcję Ukryj, natomiast dla artykułów bez tabel - w parametrach tych artykułów opcję Pokaż. Ikona PDF będzie wyświetlana tylko na stronach z pełnymi tekstami artykułów.
 • Ikona Drukuj [Print Icon]: Pozwala ukrywać lub wyświetlać ikonę umożliwiającą użytkownikom wydrukowanie artykułu. Dotyczy tylko stron bloga - nie wpływa na wyświetlanie tej ikony na stronach artykułów. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
  Pokaż/Ukryj ikonę Drukuj
 • Ikona e-mail [e-mail Icon]: Pozwala ukrywać lub wyświetlać ikonę przenoszącą użytkownika do formularza Poleć znajomemu. Dotyczy tylko stron bloga - nie wpływa na wyświetlanie tej ikony na stronach artykułów. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
  Pokaż/Ukryj ikonę Poleć znajomemu

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Blog - Content Section Archive

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »