UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Moduły arrow Moduły: Edytor
Moduły: Edytor Drukuj Email
Wszystkie moduły charakteryzują się takim samym zestawem ogólnych właściwości identyfikacyjnych - numer identyfikacyjny, tytuł, pozycja, kolejność w pozycji, prawa dostępu, stan udostępnienia do publikacji oraz prezentacyjnych - umiejscowienie na witrynie i szczegółowe parametry wyświetlania.

Konfiguracja modułu

Każdy moduł wymaga skonfigurowania. Konfiguracja modułu obejmuje:

 • określenie ogólnych właściwości identyfikacyjnych i prezentacyjnych,
 • określenie specyficznych parametrów prezentacyjnych - funkcji, zakresu treści, wyglądu
 • przypisanie modułu do stron/pozycji menu - umiejscowienie.

Edytor

Konfigurację modułów umożliwia edytor modułów udostępniany przez komponent Moduły [Modules].

Dostęp i uprawnienia

Prawo edycji modułów przysługuje tylko administratorom i głównym administratorom.

Edytor modułu można uruchomić w oknie menedżera modułów w dwojaki sposób:

 • kliknąć nazwę modułu w wykazie modułów - nazwa modułu jest łączem do jego edytora
 • zaznaczyć pole wyboru przy nazwie modułu i kliknąć przycisk Edytuj [Edit] w pasku narzędzi menedżera.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi edytora dostępnych jest pięć przycisków. Możesz z nich skorzystać w trakcie edycji właściwości modułu:

Przycisk: Podgląd Podgląd [Preview]: Umożliwia podgląd tylko podczas tworzenia nowego modułu. Nie używaj tego przycisku, edytując właściwości innych modułów.

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje w bazie danych zmiany, kończy proces edycji właściwości modułu. Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Powrócisz do do wykazu modułów.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania okna edycji właściwości modułu. Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Potem możesz kontynuować edycję właściwości lub opuścić okno edycji, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie okna edycji właściwości modułu bez zapisywania wprowadzonych zmian. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z wprowadzonych zmian i powrócić do wykazu modułów.

Przycisk Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości modułów.

Szczegóły modułu

Szczegóły to zestaw ogólnych właściwości identyfikacyjnych i prezentacyjnych modułu. Każdy moduł charakteryzuje ten sam zestaw ogólnych właściwości: numer identyfikacyjny, tytuł, pozycja, kolejność w pozycji, prawa dostępu, stan udostępnienia do publikacji.

Edycja szczegółów modułu

 • Tytuł [Title]: Tekst tytułu. Sygnalizuje użytkownikom rolę modułu. Można go zmodyfikować. Gdy włączysz opcję Pokaż tytuł, będzie on wyświetlany nad modułem w nagłówku tabeli th albo w znaczniku h3 - zależnie od stylu pozycji modułu.
 • Pokaż tytuł [Show Title]: Jeśli Tak, wyświetla tytuł nad treścią modułu w nagłówku tabeli th albo w znaczniku h3 - zależnie od stylu pozycji modułu. Opcja ta nie ma zastosowania do modułu Banery.
 • Pozycja [Position]: Przypisuje moduł do wybranej pozycji modułów. Moduł opublikowany i umieszczony na stronach witryny będzie widoczny w obszarze strony zarezerwowanym w szablonie dla wybranej pozycji. Podgląd pozycji modułów dostępny jest w menu: ⇒ Witryna ⇒ Podgląd ⇒ Pozycje modułów *1). Opublikowany moduł może być również udostępniony w artykułach lub materiałach statycznych za pomocą bota Wpinacz modułów [Load Module Position].
 • Kolejność modułów [Module order]: Określa porządek wyświetlania modułów w obrębie pozycji. Na rozwijanej liście znajdują się wszystkie moduły przypisane do wybranej wcześniej pozycji. Aby ustalić kolejność, kliknij tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić moduł aktualnie edytowany.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Decyduje o udostępnieniu modułu wskazanej grupie użytkowników i grupom o większych uprawnieniach. Zaznacz na liście możliwości tę grupę użytkowników, której chcesz udostępnić moduł. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public: dostęp publiczny – dla wszystkich,
  • Registered: dostęp ograniczony – tylko dla zalogowanych użytkowników.
  • Special: dostęp specjalny – tylko dla zalogowanych autorów, redaktorów, wydawców i operatorów.
 • Publikacja [Published]: Decyduje o mozliwości udostępnienia modułu - wyświetlenia na wyznaczonych stronach witryny albo w dowolnych artykulach i materiałach statycznych za pomocą bota Wpinacz modułów [Load Module Position].*1).
 • ID [ID]: Numer identyfikacyjny modułu nadawany automatycznie podczas instalacji, zapisany w tabeli bazy danych: #__modules. Nie może być edytowany
 • Opis [Description]: Opis odczytywany z pliku instalacyjnego modułu mod_mainmenu.xml.

*1) Moduł będzie wyświetlony na stronie pod warunkiem, że szablon witryny zawiera pozycję, w której moduł ma być opublikowany. W przypadku gdy oferujesz użytkownikom możliwość zmiany szablonu witryny, pamiętaj, aby w każdym z szablonów zdefiniować obszar, w którym umieścisz edytowany moduł menu.

Przypisanie do stron/pozycji menu

Przypisywanie modułu do pozycji menu/stronOpublikowany moduł można prezentować na wszystkich albo wybranych stronach Joomla! lub ukryć. Prezentacja na stronach witryny wymaga przypisania modułu do wybranych pozycji menu. Dopiero po przypisaniu modułu co najmniej do jednej pozycji menu, będzie on widoczny na wszystkich stronach powiązanych z tą pozycją.

Aby przypisać moduł do pozycji menu i powiązanych z tą pozycją stron Joomla!, wystarczy zaznaczyć na liście wybrane pozycje menu.

Kilka pozycji można zaznaczyć wskaźnikiem myszki, przytrzymując wciśnięty klawisz [SHIFT] lub [CTRL], a w komputerach Mac klawisza [Command]. Gdy przytrzymasz klawisz [SHIFT], zaznaczone zostaną wszystkie kolejne pozycje. Przytrzymanie klawisza [CTRL] umożliwia zaznaczenie wielu, ale niekoniecznie następujących po sobie pozycji.

Wykaz zawiera:

 1. trzy opcje ogólne:
  • Wszystkie [All]: moduł zostanie pokazany na wszystkich stronach,
  • Brak [None] - moduł nie zostanie pokazany na żadnej stronie, nawet jeśli zostanie opublikowany,
  • Nieprzypisane [Unasigned]: znaczenie tej opcji jest niejasne, moduł nieprzypisany do żadnej ze stron-pozycji menu może być wyświetlany np. w artykułach,
 2. zestawy pogrupowanych pozycji menu - i stron generowanych po ich wywołaniu

Ostateczną decyzję o umieszczeniu poszczególnych modułów menu na stronach serwisu można podjąć dopiero wówczas, gdy utworzone zostaną wszystkie menu, a w nich wszystkie pozycje menu.

Parametry modułu

Działanie każdego modułu może być regulowane zestawem właściwych mu ustawień konfiguracyjnych, zwanych parametrami. Wśród parametrów można wyróżnić powtarzające w konfiguracji wielu modułów oraz niepowtarzalne.

W większości modułów możliwe jest ustawienie poniższych dwu parametrów:

 • Przyrostek klasy CSS modułu [Module Class Suffix]: Umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
  Pole: Przyrostek klasy modułu
 • Schowek [Enable Cache]: Włączenie umożliwia przechowywanie treści modułu w katalogu pamięci podręcznej. Zmniejsza ilość zapytań do bazy danych i przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek. Treści przechowywane w katalogu pamięci podręcznej są odświeżane z częstotliwością określoną w konfiguracji globalnej. Aby korzystać ze schowka, katalog pamięci tymczasowej - /cache - powinien mieć ustawione prawa do zapisu i odczytu.
  Pole: Schowek

Tematy pokrewne - standardowe moduły Joomla!

Poniżej znajduje się lista standardowych modułów, należących do podstawowej dystrybucji Joomla!

Każdy moduł ma swój tytuł. W nawiasach zamieszczamy oryginalne nazwy. Tytuły te możesz zmienić zależnie od swych potrzeb i upodobań.

Kliknij wybrany odnośnik - nazwę modułu, aby dowiedzieć się więcej o jego specyficznych właściwościach:

 • Archiwum [Archive]: wyświetla uporządkowany wg miesięcy wykaz odnośników do artykułów w Archiwum.
 • Banery [Banners]: wyświetla reklamy opublikowane w komponencie Banery.
 • Użytkownika - dowolny lub RSS [Custom & RSS Feeds]: umożliwia stworzenie własnego modułu - czytnika RSS lub innego,
 • Gościmy [Who’s Online]: wyświetla ilość anonimowych gości i zalogowanych użytkowników.
 • Kolporter RSS [Syndicate]: wyświetla graficzne odnośniki do generatorów kanału informacyjnego RSS.
 • Logowanie [Login Form]: umożliwia logowanie się, rejestrację w witrynie oraz wysłanie prośby o nowe hasło
 • Menu witryny [Main Menu]: wyświetla różne menu - główne, lokalne, użytkownika, itp.
 • Migawki [Newsflash]: wyświetla skrót (wprowadzenie, wstęp) losowo wybranego artykułu.
 • Nowości [Latest News]: wyświetla odnośniki do opublikowanych ostatnio artykułów.
 • Obraz losowy [Random Image]: wyświetla obraz wybrany spośród umieszczonych w specjalnym katalogu.
 • Popularne [Most Read]: wyświetla odnośniki do artykułów najczęściej przeglądanych
 • Sekcje [Sections]: wyświetla odnośniki do blogów prezentujących zawartość sekcji artykułów.
 • Sondy [Polls]: wyświetla ankiety opublikowane w komponencie Sondy.
 • Statystyki [Statistics]: wyświetla zestaw informacji o witrynie i jej serwerze.
 • Szukaj [Search]: wyświetla okienko wyszukiwarki, umożliwia przeszukanie witryny.
 • Tematy pokrewne [Related Items]: wyświetla łącza do artykułów powiązanych tematycznie z przeglądanym.
 • Zmień szatę [Template Chooser]: umożliwia użytkownikom zmianę szablonu witryny.
 • Wraper [Wrapper]: wyświetla inną witrynę lub niezależną aplikację.

Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: Modules: Edit

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »