UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Moduły arrow Moduły: Menedżer
Moduły: Menedżer Drukuj Email
Strona umożliwia zarządzanie modułami - tworzenie nowych, kopiowanie, konfigurowanie, usuwanie.

Czym są moduły?

Moduły - obok komponentów, botów i szablonów - są jednym z czterech rodzajów podstawowych składników Joomla!. W specjalnych obszarach strony zwanych pozycjami wyświetlają informacje towarzyszące treści głównej.

Modułami są wszystkie menu, formularz logowania, Sondy, Statystyki, Migawki, wyszukiwarka.

źródłem informacji wyświetlanych przez moduły mogą być: komponenty, zewnętrzne skrypty, pliki, w tym dołączone do modułu, bazy danych, strony internetowe.

Od komponentów różnią się zakresem możliwości - spełniają tylko dwie funkcje: pobierają dane i prezentują je. Nie posiadają interfejsu umożliwiającego gromadzenie, redagowanie i przechowywanie danych.

Niektóre z modułów są oknami prezentacyjnymi komponentów (stronami frontowymi), np. moduły Banery i Sondy. Zwykle jednak prezentują własną treść lub treści pobrane z innych źródeł.

W skład podstawowej dystrybucji Joomla! wchodzi kilkanaście modułów strony frontowej i modułów strony administracyjnej. Ten zestaw można dowolnie wzbogacać o inne moduły z bogatej palety zarówno darmowych, jak i komercyjnych rozszerzeń.

Zarządzanie modułami

Zarządzanie modułami obejmuje:

 • czynności instalacyjne: instalację i odinstalowywanie,
 • tworzenie nowych: modułów - użytkownika oraz kopiowanie i usuwanie kopii,
 • konfigurowanie: określanie ogólnych ustawień i specyficznych parametrów,
 • umieszczanie na stronach: pozycjonowanie i przypisywanie do pozycji menu,
 • publikowanie: udostępnianie do przeglądania,

Właściwości modułów

Każdy moduł charakteryzują cztery grupy właściwości:

 • typ modułu [Type],
 • szczegóły modułu [Details],
 • parametry [Parameters],
 • przypisanie do stron/pozycji menu [Pages/Items],

Typ modułu

Każda instalacja nowego modułu inicjuje grupę modułów, zwaną typem modułu. Każdy moduł można skopiować. Moduł - rodzic i wszystkie jego kopie (instancje) stanowią jeden typ. Moduły jednego typu mogą różnić się detalami konfiguracyjnymi i parametrami prezentacyjnymi, ale uruchamia je ten sam kod - modułu rodzica. Nazwa typu pochodzi od nazwy skryptu zawierającego kod modułu.

Szczegóły modułu

Jest to zestaw ogólnych właściwości identyfikacyjnych i prezentacyjnych modułu. Każdy moduł charakteryzuje ten sam zestaw podstawowych właściwości: numer identyfikacyjny, tytuł, pozycja, kolejność w pozycji, prawa dostępu, stan udostępnienia do publikacji.

Parametry modułu

Działanie każdego modułu może być regulowane zestawem właściwych mu ustawień konfiguracyjnych, zwanych parametrami. Wśród parametrów można wyróżnić standardowe, wykorzystywane do konfiguracji różnych modułów, oraz właściwe tylko konkretnemu modułowi.

Przypisanie do stron/pozycji menu

Opublikowany moduł można prezentować na wszystkich albo wybranych stronach Joomla! lub ukryć. Prezentacja na stronach witryny wymaga przypisania modułu do wybranych pozycji menu. Dopiero po przypisaniu modułu co najmniej do jednej pozycji menu, będzie on widoczny na wszystkich stronach powiązanych z tą pozycją.

Pasek narzędzi

Znaczenie przycisków w pasku narzędzi jest następujące:

Przycisk: Publikuj Publikuj [Publish]: Umieszcza moduł na przypisanych stronach. Kliknij ten przycisk, aby opublikować, czyli udostępnić nieopublikowany moduł.

Przycisk: Nie publikuj Nie publikuj [Unpublish]: Ukrywa moduł. Kliknij ten przycisk, aby uczynić moduł niedostępnym na stronie frontowej. Operacja ta nie usuwa żadnej modułu z bazy danych, a jedynie nadaje mu status Nieopublikowany.

Przycisk: Kopiuj Kopiuj [Copy]: Tworzy kopię dowolnego już istniejącego modułu. Zaznacz pole wyboru przy wybranym module i kliknij ten przycisk, aby stworzyć jego kopię. To rozwiązanie umożliwia publikację modułu w więcej niż jednej pozycji oraz z innymi parametrami. Nowa wersja będzie posiadać nazwę Kopia_[nazwa skopiowanego modułu]. Możesz, oczywiście, tę nazwę zmienić.

Przycisk: Nowy Nowy [New]: Kliknij ten przycisk, aby stworzyć nowy własny moduł. Umożliwia stworzenie tzw. modułu użytkownika. Może to być moduł publikujący na stronie publicznej: tekst, artykuł, obraz, zestaw odnośników czy wynik kodu programu, np. JavaScript, PHP. Jeśli w treści modułu umieścisz artykuł, nie będzie on przypisany do żadnej sekcji czy kategorii ani do wykazu materiałów statycznych. Będzie dostępny jedynie poprzez ten moduł.

Przycisk: Edytuj Edytuj [Edit]: Kliknij ten przycisk, aby zmienić właściwości modułu bądź redagować jego treść. Możesz również kliknąć nazwę modułu w wykazie. Przejdziesz do okna właściwości modułu, w którym możesz zmienić tytuł, pozycję, kolejność w pozycji, prawa dostępu, zmienić stan z opublikowanego na nieopublikowany i odwrotnie, zmienić opcje parametrów prezentacji modułu, przypisać moduł do stron - pozycji menu.

Przycisk: Usuń Usuń [Remove]: Usuwa skopiowane moduły. Kliknij ten przycisk, aby usunąć zaznaczony moduł. Decyzję potwierdź w oknie dialogowym. Jeśli zaznaczysz ostatni z modułów określonego typu, Joomla! nie usunie go. Aby fizycznie usunąć ostatnią z instancji modułu, należy moduł odinstalować - przejdź w tym celu w panelu administratora do menu Instalatory ⇒ Moduły ⇒ Moduły strony frontowej Usuwane moduły nie są przenoszone do śmietnika! Wszystkie informacje odnoszące się do usuwanego modułu tracisz bezpowrotnie.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć ekran pomocy kontekstowej zawierający objaśnienia tej strony.

Filtry

Filtry w menedżerze modułówTuż nad wykazem znajdują się dwie rozwijane listy filtrów. Możesz spowodować, że w wykazie zostaną wyświetlone tylko moduły przypisane do jednej pozycji szablonu lub moduły jednego typu.

Poniżej wykazu modułów, na dolnej listwie tabeli znajdują się odnośniki stronicowania (paginacji). Możesz z nich skorzystać, by odsłonić kolejną stronę wykazu. Możesz również skorzystać z listy rozwijanej Pokaż, aby zwiększyć lub zmniejszyć ilośc modułów wyświetlanych na jednej stronie tabeli. Równocześnie możliwe jest wyświetlenie 50 pozycji.

Lista modułów

Tabela zawiera wykaz zainstalowanych modułów. Aby wykonać jakieś działanie:

 • zaznacz pole wyboru przy nazwie modułu i kliknij jeden z przycisków w pasku narzędzi w prawym górnym rogu; możesz zaznaczyć kilka pozycji
 • kliknij łącze w tabeli, np. nazwę modułu,

Znaczenie informacji w kolumnach wykazu jest następujące:

Menedżer modułów
 • #: Liczba porządkowa.
 • Pole wyboru :: Image. Aby zaznaczyć wszystkie moduły, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
 • Pole wyboru zablokowane :: Ikona: Moduł zablokowany. Ikona kłódki sygnalizuje, że moduł jest aktualnie zablokowany. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby przeczytać informację, kto i kiedy zablokował moduł. Aby odblokować moduł po upewnieniu się, że nikt go aktualnie nie edytuje, kliknij najpierw jego nazwę. Jeśli operacja się nie powiedzie, skorzystaj w menu administratora z opcji System ⇒ Odblokuj wszystkie [System ⇒ Global Check-in] - pozycję System ⇒ Odblokuj wszystkie należy wybrać dwukrotnie.
 • Tytuł modułu [Module Name]: Kliknij tytuł, aby edytować właściwości modułu.
 • Opublikowany [Published]: Informuje, czy moduł jest opublikowany. Kliknij ikonę Ikona: Opublikowany, jeśli chcesz zakończyć publikację, kliknij ikonę Ikona: Nieopublikowany, jeśli chcesz opublikować moduł.
 • Przestaw [Reorder]: Informuje o kolejności wyświetlania modułu w określonym obszarze szablonu (pozycji). Klikając na strzałki, możesz zmienić kolejność wyświetlania modułów.
 • Kolejność [Module order]: Kolejność wyświetlania modułu w pozycji, do której został przypisany. Możesz tutaj uporządkować kolejność modułów zgodnie ze swoimi potrzebami. Wpisz w pola tekstowe kolejne liczby porządkowe przy wybranych lub wszystkich pozycjach, a następnie kliknij ikonę Zapisz kolejność [Save Order] w nagłówku kolumny (symbol dyskietki - Image).
 • Dostęp [Acces Level]: Informuje, której z grup użytkowników moduł został udostępniony do przeglądania. Kliknij nazwę grupy użytkowników uprawnionej do przeglądania zawartości tego modułu. Moduł będzie dostępny dla wybranej grupy użytkowników i grup potomnych. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public: dostęp publiczny – dla wszystkich,
  • Registered: dostęp ograniczony – tylko dla zalogowanych użytkowników; zaznacz tę opcję w przypadku menu użytkownika, pozostawienie tutaj opcji Public mijałoby się z celem.
  • Special: dostęp specjalny – dla użytkowników ze specjalnymi uprawnieniami (autorów, redaktorów, edytorów, operatorów i administratorów). Uprawnienia specjalne nadajesz w menu Witryna ⇒ Konta użytkowników [Site ⇒ User Manager], przypisując użytkownika do wybranej grupy.
 • Pozycja [Position]: Informuje, do której pozycji moduł został przypisany. Nowo instalowane moduły są standardowo umieszczane w pozycji Left
 • Strony [Pages]: Informuje, do których stron-pozycji menu moduł został przypisany.
 • ID [ID]: Numer identyfikacyjny modułu w tabeli #__modules bazy danych. ID jest automatycznie nadawany i zapisywany przez Joomla!
 • Typ [Type]: Informuje, jaki typ modułu został użyty w konkretnym przypadku. Nazwa typu pochodzi od nazwy skryptu, zawierającego kod modułu.

Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: Module Manager

 
następny artykuł »