UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Komponenty arrow Kontakty: Edytor
Kontakty: Edytor Drukuj Email
Komponent Kontakty umożliwia prowadzenie książki adresowej osób, instytucji, firm - nie tylko wydawcy serwisu internetowego czy firmy wdrażającej projekt intranetowy. Każdą pozycję można połączyć z kontem użytkownika Joomla!, dzięki czemu komponent może służyć do udostępnienia danych kontaktowych każdego użytkownikom. W takich przypadkach należy pamiętać o przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

O edytorze danych

Do edytora kontaktu przechodzimy po wybraniu w menedżerze kontaktów przycisku Nowy lub Edytuj albo kliknięciu nazwy kontaktu w wykazie.

Edytor umożliwia zdefiniowanie wszystkich właściwości danych kontaktowych.

W prawym górnym rogu okna znajduje się Pasek narzędzi. Poniżej, w obszarze roboczym znajduje się formularz właściwości kontaktu, po prawej karty parametrów.

Uprawnienia

Prawo zarządzania kontaktami ma tylko administrator i główny administrator. Operatorzy nie mają dostępu do komponentu

Blokada

Otwarcie strony edytora blokuje możliwość edytowania kontaktu przez innych administratorów. Opuszczenie edytora bez zachowania zmian lub skorzystania z przycisku Anuluj również skutkuje blokowaniem kontaktu. Aby zapobiec nagłemu opuszczeniu edytora i zablokowaniu edytowanej pozycji wyłączone są opcje menu administracyjnego. Ale inne standardowe narzędzia panelu administracyjnego są aktywne - ścieżka powrotu, moduły poczty, moduł Wyloguj. Nie należy z nich korzystać podczas pracy w edytorze. Z tych samych powodów nie należy korzystać przycisku Wstecz przeglądarki!.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajdują się trzy przyciski. Ich funkcje są następujące:

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Odblokowuje kontakt do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości, zapisać nowe ustawienia i powrócić do wykazu kontaktów.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie okna edycji bez zapisywania zmian. Odblokowuje kontakt do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z edycji szczegółów i parametrów kontaktu. Wszystkie zmiany zostaną bezpowrotnie utracone.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości kontaktu.

Szczegóły kontaktu

Każda informacja kontaktowa może zawierać kilkanaście szczegółów, z których tylko dwa są wymagane, aby umieścić kontakt w katalogu: przypisanie do kategorii i ustalenie jego nazwy. Pola niewypełnione nie będą wyświetlane na stronie prezentującej kontakt. O wyświetleniu każdej umieszczonej informacji można zdecydować, ustawiając odpowiednio parametry prezentacji kontaktu.

Jeśli zostanie podany adres e-mail oraz ustawiona opcja Pokaż e-mail w parametrach, na stronie frontowej zostanie wyświetlony formularz kontaktowy.

Każde wypełnione pole jest włączone do elektronicznej wizytówki [vCard] tego kontaktu.

Nazwy pól wyraźnie objaśniają, jakie informacje należy w nie wpisać.

Edycja właściwości kontaktu

 • Kategoria [Category]: Kontakt musi być przypisany do kategorii. Wybierz kategorię z listy rozwijanej.
 • Łącze do użytkownika [Linked to User]: łączy dane kontaktowe z kontem użytkownika, jeśli istnieje. Opcja - Bez połączenia - umożliwia tworzenie katalogów adresowych, zawierających dane kontaktowe dowolnej kategorii. Wybór połączenia nie jest konieczny.
 • Nazwa [Name]: Będzie wyświetlana na stronie szczegółów kontaktu oraz w tabeli kategorii kontaktów. Może to być nazwa jednostki organizacyjnej firmy, nazwa sprawy, w jakiej można się posłużyć danym kontaktem, itp. Jeśli kontakt nie jest połączony z kontem użytkownika, może to być imię i nazwisko.
 • Stanowisko [Contact’s Position]: stanowisko w hierarchii służbowej firmy lub instytucji. Można uzupełnić to pole tytułami grzecznościowymi bądź naukowymi czy zawodowymi.
 • E-mail [E-mail]: Adres poczty elektronicznej - osoby lub działu instytucji.
 • Adres - ulica [Street Address], Miejscowość/Dzielnica [Town/Suburb], Województwo [State/County], Kraj [Country], Kod pocztowy - Poczta [Postal Code/ZIP] (włącznie z nazwą siedziby poczty):
 • Telefon, Faks: numery kontaktowe, można podać więcej niż jeden. Warto zastosować jeden format zapisu, np. (+48) 32 111 00 55.
 • Dodatkowe informacje [Miscellaneous Info]: Dowolne informacje, np. zakres zadań, którymi zajmuje się osoba kontaktowa lub dział instytucji, firmy.

Konfiguracja

Na trzech kartach z prawej strony okna menedżera można ustawić szereg właściwości związanych z prezentacją kontaktu na stronie frontowej.

Karta Publikacja

Karta: PublikacjaZawiera trzy ustawienia:

 • Publikacja [Published]: Umożliwia udostępnienie kontaktu na stronie frontowej lub wstrzymanie udostępniania.
 • Kolejność [Ordering]: Umożliwia ustalenie kolejności w wykazach kontaktów.Nowe pozycje umieszczane są jako pierwsze. Kolejność można zmienić w wykazie lub podczas ponownej edycji kontaktu. Aby ustalić kolejność, zaznacz na licie rozwijanej kontakt za którym chcesz umieścić aktualnie edytowany.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do przeglądania danych kontaktowych. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public - dostęp publiczny: informacje będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: informacje będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: informacje będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, edytorów, redaktorów, operatorów i administratorów.

Karta Grafika

Karta: GrafikaUmożliwia zilustrowanie danych kontaktowych fotografią osoby bądź inną grafiką. Na liście rozwijanej pojawiają się obrazy przechowywane w katalogu images/stories albo w jednym z jego podkatalogów. Zaznacz na liście rozwijanej wybrany obraz. Poniżej zostanie wyświetlona miniatura.

Na stronie frontowej ilustracja kontaktu prezentowana jest po prawej stronie. Zmiana tego ustawienia wymaga modyfikacji funkcji function _writeImage() w skrypcie components/com_contact/contact.html.php.

Karta Parametry

Umożliwia określenie różnych aspektów prezentacji kontaktu na stronie frontowej.

Ogólne parametry prezentacji kontaktu

Edycja parametrów kontaktuW pierwszej sekcji znajduje się kilka ogólnych parametrów dotyczących menu i strony:

 • Ikona w menu [Menu Image]: W przypadku gdy łącze do kontaktu ma być pozycją menu, można zdecydować o umieszczeniu po jego lewej lub prawej stronie ikony. Jeśli do strony z tym kontaktem nie będzie prowadzić łącze w menu, nie wybieraj obrazka. Plik z obrazem (wielkości ok. 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories/.
  Dokonany tu wybór grafiki nie decyduje jeszcze o jej wyświetleniu. Aby ikony w menu były widoczne - po utworzeniu łącza:
  • wyedytuj moduł menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa menu]
  • ustaw parametr Ikony w menu (pokaż ikony w menu) na Tak.
 • Przyrostek klas css strony [Page Class Suffix]: Umożliwia zastosowanie niestandardowego stylu dla strony prezentującej kontakt. Przyrostek ten zostanie automatycznie dodany do standardowych w Joomla! klas CSS: .contentpaneopen i .contentheading zastosowanych na tej stronie stylów. W arkuszu stylów szablonu witryny - template_css.css (lub innym domyślnym) należy zadeklarować odpowiednie klasy - zachowując oryginalną nazwę klasy z rozszerzeniem - przyrostkiem, np. .contentpaneopen-kontakty. Jako przyrostek należy wpisać wszystkie znaki występujące po nazwie oryginalnej klasy, włącznie z myślnikiem.
 • Przycisk: Drukuj [Print Icon]: Umożliwia włączenie bądź wyłączenie przycisku ułatwiającego użytkownikom wydrukowanie danych kontaktowych. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
 • Przycisk Wstecz [Back Button]: Umożliwia włączenie bądź wyłączenie przycisku, pozwalającego użytkownikom na szybki powrót do poprzednio przeglądanych stron. Wygląd i dokładne położenie przycisku zależą od deklaracji klasy .back_button w arkuszu stylów. Joomla! umieszcza go na dole obszaru szablonu, w którym prezentowana jest główna treść strony, wywoływana instrukcją LoadMainBody. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
Udostępnianie szczegółów kontaktu

W kolejnych 12 parametrów umożliwia wyświetlanie bądź ukryciu szczegółów kontaktu, gdy prezentowany jest na stronie frontowej. Większość ustawień domyślnych zakłada, że informacje umieszczone w szczegółach kontaktu przeznaczone są do publikacji, pola niewypełnione, na stronie frontowej nie sa po prostu prezentowane.

Edycja parametrów kontaktu

Jedynie w przypadku adresu poczty elektronicznej, ze zrozumiałych względów, domyślnym ustawieniem jest opcja Ukryj. Jest to zatem jedyny parametr, któremu trzeba ustawić opcję Pokaż, by wyświetlić informację.

Edycja parametrów kontaktu

Wyświetlany na stronie frontowej adres będzie maskowany przed robatami-spamerami, jeśli zostanie włączony bot Maskuj e-mail [e-mail Cloaking].

Formularz kontaktowy

Edycja parametrów kontaktuPięć kolejnych parametry decyduje o szczegółach związanych z formularzem kontaktowym.

 • Opis [Description]: Umożliwia wyświetlenie przed formularzem kontaktowym bądź ukrycie tekstu wprowadzającego.
 • Tekst opisu [Description text]: Umożliwia wprowadzenie zwięzłego (do 255 znaków) tekstu poprzedzającego formularz kontaktowy, informującego o jego przeznaczeniu. Jeżeli pole pozostanie niewypełnione, program użyje standardowego tekstu zdefiniowanego w stałej _e-mail_DESCRIPTION w pliku komunikatów językowych (Skorzystaj z poniższego formularza, aby przesłać wiadomość na ten adres)
 • Formularz E-mail [E-mail Form]: Umożliwia wyświetlenie bądź ukrycie formularza kontaktowego.
 • Kopia wiadomości [E-mail copy]: Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie pod formularzem pola wyboru Kopia wiadomości. Jego zaznaczenie powoduje przesłanie użytkownikowi kopii wiadomości na podany w formularzu jego adres poczty elektronicznej, o czym na stronie frontowej informuje stosowny komunikat.
 • Lista wyboru kontaktów [Drop-down]: Umożliwia wyświetlanie bądź ukrycie listy wyboru kontaktów umieszczonych w katalogu. Zaznacz tę opcję, jeśli udostępniasz więcej niż jeden kontakt.
Ikony

Edycja parametrów kontaktuOstatnia grupa parametrów pozwala zdecydować, czy przy szczegółach kontaktu umieszczać sygnalizujące je ikony i tekst, jedno bądź żadne z tych oznaczeń. Umożliwia również wybór ikon z dostępnych w katalogu images/M_images. Ikony i tekst mogą służyć oznaczeniu: Adresu, adresu e-mail Telefonu Faksu, Informacji dodatkowych.

Aby w zestawie ikon były dostępne własne obrazki, również należy je umieścić katalogu images/M_images.

Tematy pokrewne

Zarządzaniu kontaktami poświęcone są ponadto następujące artykuły:

Tematy pokrewne

Zarządzanie kontaktami omawiają następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Contact Manager : New / Edit

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »