Ukrywanie kolumn
W standardowym portalowym układzie szablon posiada trzy, a niekiedy cztery kolumny. Elastyczny projekt szablonu winien przewidywać możliwość ukrycia bocznych kolumn.

Rozwiązanie

Są co najmniej dwie sytuacje, w których ukrycie kolumny jest konieczne:

  • gdy w obszarze kolumny nie zostanie umieszczony żaden moduł,
  • gdy na stronie frontowej uruchamiany jest edytor.

Ukrycie jednej z kolumn spowoduje, że w szablonie pojawi się puste miejsce. Wypełniamy je, zwiększając szerokość kolumny przeznaczonej na główną treść strony.

W przypadku szablonu z płynną szerokością kolumny centralnej często wystarczy tylko ukryć boczną kolumnę. Ale w przypadku szablonu z ustaloną szerokością kolumn konieczna jest modyfikacja reguł w arkuszu stylów.

Można to uczynić w dwojaki sposób:

  • dodać wewnętrzny arkusz stylów w pliku index.php,
  • zaprojektować zmodyfikowane style w standardowym arkuszu.

Wewnętrzny arkusz stylów

Proste, choć niezbyt elastyczne rozwiązanie polega na umieszczeniu w sekcji <head> kodu zawierającego zmodyfikowane reguły stylów dla głównego obszaru prezentacji i kolumny, którą chcemy ukryć.

Kod włączający wewnętrzny arkusz stylów musi być umieszczony poniżej znacznika <link> dołączającego arkusz zewnętrzny - template_css.css.

Przykładowy kod
<?php if ( mosCountModules( 'right' ) <= 0) { ?>
<style type="text/css" media="screen"> 
#main_content {width:75%;} 
#misc_bar {display:none;} 
</style>
<?php } ?>
Objaśnienie
<?php if ( mosCountModules( 'right' ) <= 0) { ?>

Ta linia rozpoczyna instrukcję warunkową sprawdzającą, czy w prawej kolumnie zostały umieszczone jakieś moduły. Funkcja mosCountModules() zwróci ilość modułów umieszczonych w prawej kolumnie. Jeśli ta ilość będzie równa zeru, to znaczy, że prawa kolumna nie jest potrzebna. W związku z tym wykonany zostanie kod modyfikujący reguły umieszczone w zewnętrznym arkuszu stylów CSS.

<style type="text/css" media="screen">

Początek wewnętrznego arkusza stylów. W znaczniku style umieszczamy dwa parametry: jeden, definiujący rodzaj dołączanego dokumentu i drugi, określający, że arkusz stylu należy zastosować podczas wyświetlania strony na ekranie monitora.

#main_content { width:75%; } 
#misc_bar { display:none; }  

Zmodyfikowane reguły. Dla obszaru #main_content ustalamy szerokość na 75%, a obszar #misc_bar ukrywamy regułą display:none;.

</style>

Zakończenie wewnętrznego arkusza stylów.

<?php } ?>

Zamknięcie kodu PHP. Zwróć uwagę na zamykający instrukcję warunkową nawias klamrowy.

Więcej…

Przedstawione powyżej rozwiązanie objaśnia zasadę ukrywania kolumn. W praktyce konieczne jest nie tylko ukrywanie kolumn, ale i innych obszarów, przeznaczonych na moduły.

Dlatego zapoznaj się z sekcją Ukrywanie kodu modułów. Znajdziesz w niej kod ukrywający zarówno kolumny, jak i moduły.


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ