Załóż bazę danych
Do zainstalowania Joomla niezbędna jest baza danych. PHP, w którym napisane jest Joomla, umożliwia integrację z wieloma systemami baz danych. Ale Joomla w wersji 1.0.x może współpracować tylko z bazą danych MySQL [wymawiaj: Maj-Es-Kiu-El] co najmniej w wersji 3.23.x.

Niezbędne i pomocne

Jeśli dzierżawisz miejsce na serwerze www, zadbaj w umowie z dostawcą o zapewnienie bazy danych. W zawartej umowie powinny znaleźć się:

 • nazwa Twojej bazy danych,
 • nazwa konta użytkownika (login),
 • hasło użytkownika.

To informacje niezbędne do korzystania z bazy danych. Instalator Joomla nie nawiąże bez nich połączenia z bazą danych.

Jeśli sam zarządzasz serwerem WWW, możesz założyć bazę danych, korzystając z dowolnego programu obsługi baz danych MySQL, np. phpMyAdmin czy polskiego Pomocnika MySQL albo bezpośrednio z wiersza poleceń systemu operacyjnego.

Za pomocą programu phpMyAdmin

Aby założyć nową bazę danych za pomocą programu obsługi, np. phpMyAdmina:

 1. Uruchom program obsługi bazy danych, wpisując w pasku adresu przeglądarki np. http://localhost/phMyAdmin
 2. Wpisz w polu Utworzenie nowej bazy danych [Create New DataBase] nazwę dla swojej bazy danych, np. mojejoomla.

  Tworzenie bazy danych w phpMyAdmin-ie

 3. Kliknij przycisk Utworzenie [Create].
 4. Utwórz nowe konto użytkownika bazy danych. Kliknij odnośnik Dodanie nowego użytkownika

  Dodaj nowego użytkownika MySQL

 5. Określ dla nowego użytkownika:
 6. nazwę użytkownika, np. kontojoomla
 7. nazwę hosta - host lokalny [localhost],
 8. hasło, np. joomlaHaslo (powtórz je w kolejnym polu),
 9. przywileje: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, INDEX, ALTER, CREATE, DROP


   Określ szczegóły konta MSQL

 10. Kliknij przycisk Wykonanie.

To wszystko. Baza danych mojejoomla została utworzona, użytkownik, którego konto (login) brzmi kontojoomla, a hasło: joomlaHaslo ma wszystkie potrzebne przywileje (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, INDEX, ALTER, CREATE, DROP).

Z powłoki systemu operacyjnego

Aby utworzyć nową bazę danych MySQL z wiersza poleceń systemu operacyjnego:

 1. Zaloguj się do serwera MySQL, wpisując w wierszu poleceń następującą komendę:
  > mysql -h nazwa_komputera -u identyfikator_uzytkownika - p

  Zostanie wyświetlona odpowiedź w formie:
  Enter pasword: *****
 2. Wpisz hasło dostępu. Powinien się wyświetlić komunikt podobny do poniższego:
  Welcome to the MySQL monitor. 
  Commands end with ; or g.
  Your MySQL connection id is 1 to server version: 3.23.49-shareware-debug
  Type 'help;' or '\h' for help. 
  Type '\c' to clear the buffer.mysql
 3. wpisz polecenie tworzące nową bazę danych:
  mysql> create database nazwa_bazy;

  Jako nazwę możesz wpisać np. mojejoomla. Otrzymana odpowiedź winna wyglądać mniej więcej tak:
  Query OK, 1 row affected 0.06 sec)
 4. Sprawdź, czy utworzenie bazy powiodło się, wpisując:
  mysql> show databases;
  Otrzymana odpowiedź może wyglądać np. tak:
   
  +-----------------+
  | Database    |
  +-----------------+
  | mojejoomla   |
  | mysql      |
  | test      |
  +-----------------+
  5 rows in set (0.00 sec)
 5. Utwórz użytkownika i nadaj mu odpowiednie uprawnienia, wpisując w jednej linii:
  mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON mojejoomla.*  
  TO nazwa_uzytkownika@localhost IDENTIFIED BY 'haslo_uzytkownika';
  Otrzymana odpowiedź może wyglądać np. tak:
  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Baza danych mojejoomla została utworzona, użytkownik, którego konto (login) brzmi nazwa_uzytkownika, a hasło haslo_uzytkownika ma wszystkie potrzebne przywileje (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, INDEX, ALTER, CREATE, DROP).

Zmieniony ( 11.05.2008. )