Użytkownicy: Menedżer
Menedżer Użytkownicy [Users] umożliwia zarządzanie kontami użytkowników.

Rejestr użytkowników

Rejestr użytkowników jest spisem umieszczonym w bazie danych. Można go porównać do kartoteki pracowników w działu kadr. Każdy wpis w rejestrze zawiera

 • dane rejestracyjne – imię i nazwisko,
 • dane o logowaniu – swego rodzaju rejestr obecności, i czasu trwania odwiedzin (sesji),
 • uprawnienia – przydział do jednej z grup użytkowników.

Dostęp i uprawnienia

Dostęp do menedżera użytkownikówMenedżer rejestru użytkowników i edytor kont użytkowników są obsługiwane przez komponent zaplecza administracyjnego Użytkownicy, umieszczony w katalogu /administrator/components/com_users.

Dostęp do rejestru użytkowników mają tylko administratorzy. Operatorzy nie mogą dokonywać zmian w kontach użytkowników.

Do menedżera użytkowników prowadzą dwie drogi:

 • pierwsza: w menu administratora wybierz opcję Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ Users],
 • druga: na stronie startowej panelu administracyjnego kliknij ikonę skrótu User Manager [User Manager].

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna znajduje się 5 przycisków:

Przycisk Wyloguj Wyloguj [Force Logout]: Zamyka natychmiast sesję zalogowanego użytkownika. Zaznacz pola wyboru przy użytkownikach, których chcesz wylogować i kliknij ten przycisk. Opcja może być przydatna w różnych momentach. Pozwala m.in. zamknąć sesję użytkownikowi, który czyni jakieś szkody, a następnie zablokować go.

Przycisk Usuń Usuń [Delete]: Usuwa nieodwracalnie jedno lub więcej kont użytkowników. Zaznacz pola wyboru przy użytkownikach, których chcesz usunąć i kliknij ten przycisk. Decyzję o usunięciu potwierdź w oknie dialogowym.

Przycisk Edytuj Edytuj [Edit]: Rozpoczyna tryb edycji konta. Zaznacz pole wyboru przy dowolnym użytkowniku i kliknij ten przycisk. Szybciej jednak przejdziesz do edycji konta, klikając nazwę użytkownika w tabeli.

Przycisk: Nowy Nowy [New]: Umożliwia utworzenie nowego konta. Opcja wykorzystywana w zasadzie tylko do tworzenia kont operatorów i administratorów, a także w przypadkach gdy z jakichś powodów użytkownik nie jest w stanie zarejestrować się sam. By utworzyć nowe konto, kliknij przycisk. Przejdziesz do trybu edycji szczegółów nowego konta.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat edycji kont użytkowników.

Głównego administratora nie można ani usunąć, ani przenieść, jeśli jest jedynym w grupy głównych administratorów do innej grupy o niższych uprawnieniach.

Administrator nie może przypisać użytkownika do grupy o wyższych niż jego uprawnienia (np. administrator nie może zmieniać danych, ani stworzyć konta głównego administratora).

W przypadku innych elementów niż artykuły i pozycje menu nie można ich przenosić do śmietnika. Dostępna jest jedynie opcja Usuń, która powoduje nieodwracalnie usunięcie pozycji z bazy danych. Rozważ więc, czy nie lepiej skorzystać z opcji Blokuj, uniemożliwiającej użytkownikowi zalogowanie się, a nie niszczącej jego danych.

Filtry

Filtr: UżytkownicyTuż nad wykazem znajdują się dwie rozwijane listy filtrów. Możesz spowodować, że w wykazie zostaną wyświetleni użytkownicy z wybranej grupy, tylko użytkownicy aktualnie lub użytkownicy, u których w nazwie, loginie lub adresie poczty wystąpi ciąg znaków wpisany w polu tekstowym..

Pole Filtr. Aby skorzystać z pola tekstowego, wpisz kilka znaków (co najmniej 3) bez spacji, a następnie naciśnij klawisz [ENTER] lub kliknij myszką w wybranym miejscu przestrzeni roboczej.

Poniżej wykazu użytkowników, na dolnej listwie tabeli znajdują się odnośniki stronicowania (paginacji). Możesz z nich skorzystać, by odsłonić kolejną stronę wykazu. Możesz również skorzystać z listy rozwijanej Pokaż, aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość pozycji w wykazie na jednej stronie. Równocześnie możliwe jest wyświetlenie 50 pozycji.

Wykaz użytkowników

Tabela zawiera wykaz użytkowników. Dodawanie i usuwanie kont, ich uaktywnianie i blokowanie umożliwiają przyciski w pasku narzędzi lub aktywne łącza i ikony w tabeli.

Menedżer użytkowników: lista

Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • Liczba porządkowa: Liczba porządkowa.
 • Pole wyboru: Pole wyboru. Aby zaznaczyć wszystkich użytkowników na stronie, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
 • Zablokowane pole wyboru: Zablokowane pole wyboru. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował kontakt. Wstrzymaj się z edycją właściwości konta, jeśli edytuje go aktualnie inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Globalne odblokowanie
 • Nazwa [Name]: Nazwa użytkownika. Powinno to być imię i nazwisko. Rejestrując się, użytkownicy powinni mieć możliwość zapoznania się z Polityką prywatności, określającą zasady ochrony danych osobowych, uzmysławiającą również, że podanie prawdziwych danych osobowych jest wyrazem zachowania zasad netykiety. Nazwa jest aktywnym łączem. Kliknij nazwę, aby przejść do trybu edycji konta użytkownika.
 • Login [Login]: Wyświetla pseudonim użytkownika wykorzystywany podczas logowania się. Login jest identyfikatorem użytkownika. Zmiana loginu bez wiedzy użytkownika uniemożliwi mu zalogowanie się.
 • Zalogowany [Logged In]: Wyświetla ikonę informującą, czy użytkownik jest aktualnie zalogowany.
 • Aktywne [Enable]: Wyświetla ikonę informującą, czy konto użytkownika jest aktywne [zob. Nieuaktywnione konta] i czy w związku z tym użytkownik może się logować do witryny. Możesz kliknąć tę ikonę, aby zmienić status użytkownika i zablokować bądź odblokować konto.
 • Grupa [Group]: OOkreśla uprawnienia użytkownika - przypisanie do jednej z domyślnych grup użytkowników Joomla!.
 • e-mail: Adres poczty elektronicznej użytkownika.
 • Ostatnia wizyta [Last Visit]: Data ostatniego logowania użytkownika.
 • ID [User ID]: Identyfikator użytkownika w bazie danych (liczba będąca numerem rekordu, pod którym użytkownik jest zapisany w bazie danych).

Nieuaktywnione konta

Jeśli w konfiguracji globalnej opcja Aktywuj konta użytkowników zostanie ustawiona na Tak, a proces rejestracji nie zostanie dokończony, w tym polu widoczna będzie ikona czerwonego x - Publikacja pozycji zakończyła. Ponadto w polu Ostatnia wizyta nie będzie żadnej informacji. Możesz uaktywnić konto użytkownika ręcznie, klikając ikonę albo usunąć nieaktywne konto. Pamiętaj, by w takim przypadku przesłać użytkownikowi na podany adres e-mail informację, że konto zostało usunięte. Uczyń to, zanim usuniesz konto, albo odnotuj adresy e-mail użytkowników, do których chcesz przesłać taką informację.

Tematy pokrewne

Z zarządzaniem kontami użytkowników powiązane są ponadto następujące artykuły::


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie:help.joomla.org: User Manager