UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Podręcznik administratora arrow R. 15. Treści witryny - boty
R. 15. Treści witryny - boty Drukuj Email
Boty, nazwane w polskiej wersji Joomla! dodatkami są jednym z podstawowych składników Joomla!, rozszerzających jego funkcje. Analizują i przetwarzają treść, przygotowując ją do prezentacji.

Rola botów

Rolę dodatków - pszczółek, małych, a pracowitych i skutecznych! sygnalizuje angielska nazwa, utworzona od słowa ’robot’. Realizują różne zadania, czasem bardzo proste, czasem złożone, ale zawsze niezwykle użyteczne. A to odpowiedzą na pytanie, a to zastąpią słówko-zaklęcie kodem wyświetlającym obrazek czy przeciwnie - jak w przypadku edytorów tekstu - sformatowany w trybie graficznym materiał zapisują w HTML.

Typy dodatków

Dla sprawniejszego zarządzania dodatki zostały podzielone na grupy. Angielskie nazwy grup to równocześnie nazwy katalogów, w których dodatki z tych grup są instalowane:

 • prezentacyjne [contents] - dodatki wzbogacające prezentację treści,
 • edytory [editors] - dodatki wspomagające edycję tekstu,
 • rozszerzenia edytorów [editors-xtd] - dodatki rozszerzające możliwości stosowanych w Joomla! edytorów,
 • wyszukiwarki [search] - dodatki wspomagające wyszukiwanie,
 • systemowe [system] - dotychczas nie opracowano dodatków przypisanych do tej grupy.

Niektóre komponenty, np. DOCMan instalują dodatki w zakładanych przez siebie katalogach. Tworzą więc nowy własny typ dodatku.

Zarządzanie dodatkami

Prawo zarządzania botami mają tylko administratorzy. Zarządzanie botami obejmuje:

 • czynności instalacyjne: instalację i odinstalowywanie,
 • konfigurowanie: określanie ogólnych właściwości i specyficznych ustawień - parametrów,
 • udostępnianie: uaktywnianie i wyłączenie,

Instalowanie botów

W standardowej dystrybucji Joomla! zainstalowanych jest kilkanaście podstawowych botów. Wiele komponentów instaluje niezbędne boty automatycznie. Niekiedy konieczna jest jednak samodzielna instalacja. Najczęściej botów przeszukujących - wyszukiwarek. Dodając nowy komponent, zawsze warto sprawdzić, czy istnieją wspomagające jego działanie boty i czy są instalowane automatycznie.

Boty można instalować w dwojaki sposób:

 • standardowy - z pakietu instalacyjnego lub z katalogu na serwerze, korzystając z instalatora Joomla!
 • niestandardowy - przesłać skrypty dodatku na serwer i utworzyć nowy dodatek w menedżerze dodatków.

Zapoznaj się z artykułami:

Właściwości dodatków

Podobnie jak inne składniki Joomla!, tak i boty charakteryzują się pewnymi właściwościami, które można modyfikować oraz parametrami, które trzeba skonfigurować. Każdy dodatek charakteryzują:

 • typ dodatku [Type],
 • szczegóły dodatku [Details],
 • parametry [Parameters],

Zapoznaj się z artykułami:

Standardowe boty

Poniżej znajdują się skrótowe informacje o botach włączonych do oficjalnej dystrybucji Joomla!.

Boty prezentacyjne

Kilka botów wzbogaca prezentację treści. Najczęściej mają postać znacznika - wpisywanego w tekście w nawiasach klamrowych słowa -instrukcji, która powoduje przetworzenie zgodnie z funkcjami dodatku elementu ujętego w znaczniku bądź sygnalizowanego znacznikiem.

Równocześnie można opublikować wiele dodatków z tej grupy. Do tej grupy należą:

 • Bot: Dawne dodatki [Legacy Bots]: umożliwia działanie w Joomla! dawniejszych dodatków, opracowanych jeszcze dla Mambo 4.5.0x i niższych wersji.
 • Bot: Formatuj kod - MOSCode [Code Support] umożliwia cytowanie w artykułach i materiałach statycznych kodu źródłowego programów komputerowych, napisanych w dowolnym języku programowania. Koloruje składnię.
 • Bot: GeSHi - Koloruj kod [GeSHi] umożliwia listowanie w artykułach i materiałach statycznych kodu źródłowego programów komputerowych - koloruje w zróżnicowany sposób składnię oraz generuje łącza do specyfikacji funkcji cytowanych języków programowania. W Joomla! zaimplementowano możliwość zróżnicowanego podświetlania 6 języków.
 • Bot: Maskuj e-mail [e-mail Cloaking]: koduje w dokumentach źródłowych stron adresy poczty elektronicznej, ukrywając je przed wyszukiwarkami robotów spamujących.
 • Bot: Ocenianie [Voting]: umożliwia użytkownikom ocenę artykułów i materiałów statycznych w skali od 1 do 5, wyświetla wyniki głosowania.
 • Bot: Paginacja [MOS Paging]: dzieli dłuższe artykuły na części wyświetlane na kolejnych stronach i generuje dla artykułów wieloczęściowych spisy treści.
 • Bot: SEF - proste adresy URL [Search Engine Friendly]: zamienia generowane przez Joomla! skomplikowane adresy URL na proste, łatwiejsze do zapamiętania i przyjazne dla wyszukiwarek indeksujących strony internetowe.
 • Bot: Wpinacz modułów [LoadPositonModule]: umożliwia publikowanie modułów witryny w artykułach i materiałach statycznych, wyświetla w nich treść modułów.
 • Bot: Wstaw obraz [MosImage]: umożliwia użytkownikom nieznającym HTML ilustrowanie artykułów i materiałów statycznych grafikami z Biblioteki mediów. Eliminuje wpisywanie kodu umieszczającego w tekstach obrazki.

Boty - edytory tekstów

Boty - edytory tekstów, jak wskazuje nazwa, służą do wprowadzania i edycji tekstu. Podstawowe wydanie Joomla! wyposażone jest w dwa edytory: prosty, zwykły i zaawansowany procesor tekstu pracujący w trybie WYSIWYG.

 • Bot: Edytor prosty [No WYSIWYG Editor]: służy do edycji i wprowadzania zwykłego tekstu lub kodu HTML, nie posiada żadnych narzędzi wspomagających pracę redakcyjną, zapisuje samą treść jedno- lub wielowierszową.
 • Bot: Edytor TinyMCE [TinyMCE WYSIWYG Editor]: jest zaawansowanym procesorem tekstu - umożliwia wprowadzanie, edycję i formatowanie tekstów, czyli nadawanie im odpowiedniej szaty typograficznej, w trybie WYSIWYG

Boty - rozszerzenia edytorów

Dwa standardowe boty rozszerzają możliwości edytorów - wyposażają je edytory w przyciski umożliwiające wstawienie znaczników.

 • Bot: Przycisk: Podziel stronę [MOS Pagebreak Editor Button]: wyręcza użytkowników we wprowadzaniu do tekstów kodu wskazującego innemu dodatkowi - Paginacja - miejsce podziału na strony dłuższych artykułów.
 • Bot: Przycisk Wstaw obraz [MOS Image Editor Button]: wyręcza użytkowników we wprowadzaniu do tekstów kodu wskazującego innemu dodatkowi - Wstaw obraz - miejsce osadzenia grafiki.

Wyszukiwarki

Boty z tej grupy rozszerzają funkcje standardowej wyszukiwarki Joomla! Każdy z nich zawiera kod przekształcający wpisywane w module Szukaj słowa i wyrażenia w zapytanie do bazy danych, powoduje przeszukanie danych gromadzonych przy pomocy komponentów. Do podstawowej dystrybucji Joomla włączone zostały następujące dodatki z tej grupy:

 • Bot: Szukaj w Sekcjach [Search Sections]: przeszukuje nazwy, tytuły i opisy sekcji artykułów.
 • Bot: Szukaj w Kategoriach [Search Categories]: przeszukuje nazwy, tytuły i opisy kategorii artykułów.
 • Bot: Szukaj w Artykułach [Search Content]: przeszukuje nazwy, tytuły oraz teksty artykułów i materiałów statycznych.
 • Bot: Szukaj w Kontaktach [Search Contacts]: przeszukuje nazwy, stanowiska, adresy, numery telefonów i faksów oraz dodatkowe informacje gromadzone przy pomocy komponentu Kontakty.
 • Bot: Szukaj w Katalogu WWW [Search Weblinks]: przeszukuje tytuły, opisy kategorii adresów, nazwy i opisy adresów internetowych gromadzonych w komponencie Katalog WWW.
 • Bot: Szukaj w Spinaczu RSS [Search Newsfeeds]: przeszukuje tytuły, opisy kategorii, nazwy i opisy kanałów informacyjnych RSS, gromadzonych w komponencie Spinacz RSS

Wszystkie te wyszukiwarki są standardowo opublikowane.


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Chapter 16: Managing Mambots

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »