UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Boty arrow Boty: Edytor TinyMCE
Boty: Edytor TinyMCE Drukuj Email
Bot Edytor TinyMCE [TinyMCE WYSIWYG Editor] jest zaawansowanym procesorem tekstu - umożliwia wprowadzanie, edycję i formatowanie tekstów, czyli nadawanie im odpowiedniej szaty typograficznej, w trybie WYSIWYG.

Opis bota

Joomla! jest programem przeznaczonym dla głównie nieinformatyków - stąd został wyposażony w zaawansowany procesor tekstu TinyMCE, pracujący w trybie WYSIWYG. Jest to niezależny od platformy sprzętowej, oparty na JavaScript, edytor HTML umożliwiający zarówno formatowanie tekstów i osadzanie w tekstach różnych obiektów za pomocą narzędzi graficznych, jak i pracę w trybie zwykłego edytora, a więc z możliwością edycji treści znaczników HTML.

Typ

Bot należy do grupy modyfikujących treść - editors. Skrypty integrujące edytor z Joomla - tinymce.php i tinymce.xml - winny być umieszczone w folderze /mambots/content. Natomiast skrypty edytora umieszczone są w podkatalogu tinymce.

Stosowanie

Każdy użytkownik może korzystać z wybranego edytora tekstu. W Joomla 1.0.12 opublikować można dowolną ilość edytorów. Jeden powinien być ustawiony jako domyślny. W tym celu:

 • Przejdź w menu administratora do opcji Witryna ⇒ Konfiguracja witryny [Site ⇒ Global Configuration] i w zakładce Edytor WYSIWYG wybierz z listy rozwijanej Edytor TinyMCE albo inny, np. Edytor prosty,
 • Zapisz nowe ustawienia.

Nie można równocześnie używać dwóch edytorów. Użytkownikom można jednak zezwolić na wybór preferowanego edytora w ustawieniach konta.

Publikacja

Aby bot spełniał swe funkcje, musi być opublikowany, czyli włączony.

Instalator Joomla! standardowo włącza ten dodatek oraz ustawia domyślne wartości jego parametrów. Zwykle nie ma więc żadnej potrzeby edycji jego właściwości. Jeśli jednak chcesz, możesz dokonać zmiany niektórych cech dodatku. Możliwości opisane zostały poniżej.

O edytorze bota

Wszystkie właściwości konfiguracyjne bota można modyfikować w edytorze: Boty: Edytor TinyMCE [TinyMCE WYSIWYG Editor]. Otwarcie strony edytora blokuje możliwość edycji cech bota przez innych administratorów. Opuszczenie edytora bez zachowania zmian lub skorzystania z przycisku Anuluj również skutkuje blokowaniem elementu do edycji. Aby zapobiec nagłemu opuszczeniu edytora i zablokowaniu bota wyłączone są opcje menu administracyjnego. Ale inne standardowe narzędzia panelu administracyjnego są aktywne - Ścieżka powrotu, moduły poczty, moduł Wyloguj. Nie należy z nich korzystać podczas edycji właściwości bota. Z tych samych powodów nie należy korzystać przycisku Wstecz przeglądarki!.

Pasek narzędzi znajduje się w prawym górnym rogu okna. Poniżej, w obszarze roboczym znajduje się dwuczęściowy formularz właściwości dodatku. Po stronie lewej - właściwości ogólnych, zwanych detalami, po prawej - parametrów. Jeśli dodatek nie wymaga ustawiania parametrów, znajdziesz tam stosowny komunikat.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajdują się 4 przyciski. Ich funkcje są następujące:

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Kończy pracę w edytorze bota. Odblokowuje bota do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości bota i powrócić do menedżera .

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora bota. Jeśli edycja trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji, chroni przed automatycznym wylogowaniem i utratą niezapisanych danych. Kliknij ten przycisk, aby zapisać dotychczas wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować pracę lub opuścić edytor, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie edytora bota bez zapisywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zachowaniu. Odblokowuje bota do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości bota i powrócić do menedżera. Wszystkie zmiany wprowadzone po ostatnim użyciu przycisku Zastosuj zostaną utracone.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości bota i znaczenie opcji dostępnych w edytorze. Korzystaj z tego przycisku, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat właściwości edytowanego elementu.

Szczegóły bota

Każdy bot charakteryzuje się 7 podstawowymi właściwościami.

Image

Znaczenie i sposób definiowania właściwości omówiono poniżej:

 • Nazwa [Mambot Name]: Nazwa widoczna jest tylko w panelu administracyjnym. Nie jest używana do rozpoznawania dodatku przez Joomla!. Możesz ją dowolnie zmieniać lub pozostawić bez zmian. Wpisz dowolny, ale objaśniający rolę dodatku tekst.
 • Folder [Folder]: Oznacza typ bota. Wskazuje, w którym z folderów katalogu /mambots umieszczone są jego pliki. Bot Edytor TinyMCE należy do typu editors. Jego pliki winny być umieszczone w folderze /mambots/editors
 • Plik dodatku [File]: Nazwa pliku zawierającego główny skrypt bota (bez rozszerzenia ’.php’). W przypadku, gdy edytujesz właściwości zainstalowanego bota, nie zmieniaj tej nazwy!
 • Kolejność [Order]: Kolejność uaktywniania funkcji opublikowanego bota, a nie tylko w wykazie!. Możesz zmienić jedynie uporządkowanie botów w granicach jednego typu. Aby ustalić kolejność, kliknij nazwę bota, przed którym chcesz umieścić dodatek aktualnie edytowany. Jeśli boty działają poprawnie, ich kolejność należy pozostawić bez zmian!. Kolejności niektórych botów nie można zmienić.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup ustala prawa do korzystania z funkcji bota. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public - dostęp publiczny: funkcje opublikowanego bota będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: funkcje opublikowanego bota będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: funkcje opublikowanego dodatku będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów. Prawa dostępu użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Opublikowany [Published]: Tak włącza funkcje bota, Nie wyłącza działanie.
 • Opis [Description]: Opis funkcji bota i instrukcje objaśniające sposób korzystania z dodatku. Treść opisu pobierana jest z pliku .xml dodatku z sekcji description.

Parametry bota

Ustaw następujące parametry edytora:

 • Tryb pracy [Functionality]: wybierz jeden z dwu poziomów funkcjonalności edytora. Opcje: Podstawowy [Basic] lub Rozszerzony [Advanced]
 • Wyczyść kod [Text Direction]: standardowo TinyMCE czyści Twój kod z niektórych elementów HTML, takich jak SCRIPT czy CENTER, aby zapewnić bezpieczeństwo i spełnić wymagania XHTML. Zalecane jest, by nie wyłączać tego trybu.
 • Ostrzeżenie, gdy Anuluj [Save Warning]: WŁĄCZ, aby TinyMCE wyświetlał ostrzeżenie, że zmiany zostaną utracone w przypadku, gdy użykownik wybierze opcję ANULUJ
 • Wersja skompresowana [Compressed Version]: TinyMce może pracować w trybie skompresowanym. Nie zawsze jednak ten tryb jest odpowiednio interpretowany przez przeglądarki (np. IE). Korzystaj z tego trybu ostrożnie.
 • Kierunek tekstu [Text Direction]: ustaw właściwy dla swojego języka kierunek tekstu - j. polski: od lewej do prawej. Opcje: Od lewej [Left to Right], Od prawej [Right to Left].
 • Adresy URL [Urls]: określa format adresów URL do wewnętrznych zasobów (plików dokumentów, grafik). Opcje: Absolutne [Absolute], Względne [Relative].
 • Elementy niedozwolone [Prohibited Elements]: wpisz słowa kluczowe niedozwolonych składników tekstu. Domyślnie: script,object,applet,iframe. Funkcja ta chroni przed wykorzystaniem edytora do przesłania nieoczekiwanych, niebezpiecznych dla systemu skryptów programów wykonywalnych.
 • Arkusz CSS szablonu [Template CSS classes]: standardowo edytor korzysta z arkusza stylów umieszczonego w pliku editor_content.css. Jeśli chcesz, aby edytor korzystał z deklaracji w arkuszu template_css.css, zaznacz TAK. Wczytaj klasy stylu z domyślnego arkusza umieszczonego w pliku template_css.css. Opcje: Nie [No], Tak [Yes]
 • Inny arkusz CSS [Custom CSS Classes]: jeśli chcesz w edytorze skorzystać z innego niż domyślny arkusz stylów, wpisz tutaj pełną ścieżkę dostępu do pliku zawierającego ten arkusz. Jeśli wprowadzisz ścieżkę dostępu do innego arkusza stylów, ustawienie parametru wyżej zostanie wyłaczone.
 • Nowe linie [Newlines]: określ sposób kodowania znacznikami HTML nowych linii. Opcje: element BR [BR Elements] - znacznik przełamujący wiersz, element P [P Elements] - znacznik akapitu.
 • Pasek narzędzi [Toolbar]: ustaw położenie paska narzędzi edytora. Opcje: Góra [Top], Dół [Bottom].
 • Uśmieszki [Smilies]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie uśmieszków - ikon emocji. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Użycie wywołuje okienko wyskakujące z paletą ikonek możliwych do wstawienia. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Tabela [Table]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie tabeli i określanie jej właściwości. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Użycie wywołuje okienko wyskakujące z opcjami właściwości tabeli. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Flash [Flash]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie obiektów Flash (animacji .swf). Działa tylko w trybie zaawansowanym. Użycie wywołuje okienko wyskakujące z opcjami właściwości wstawianego filmu. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Media [Media]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie odtwarzaczy mediów, np. QuickTime, Flash, ShockWave, RealPlayer i Windows Media Player. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Użycie wywołuje okienko wyskakujące z ogólnymi opcjami właściwości wstawianego odtwarzacza. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Linia pozioma [Horizontal Rule]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie poziomej lini rozdzielającej. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Style [Style]: zdecyduj, czy pokazać listę wyboru stylu. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Warstwy [Layer]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie warstw. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Znaki niewidoczne [View Inivisible Chars]: zdecyduj, czy pokazać przycisk podglądu znaków spacji, konca akapitu, tabulatorów. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Spacja nierozdzielająca [Nonbreaking Space]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiajacy wstawianie spacji nierozdzielajacej. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Pełny ekran [Fullscreen]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający przełączanie się do pełnego ekranu. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Szerokość edytora [Popup Height]: określ w pikselach szerokość okna wyskakującego do pracy w trybie HTML. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Standardowo 550 px.
 • Wysokość edytora [Popup Width]: określ w pikselach wysokość okna wyskakującego do pracy w trybie HTML. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Standardowo: 750 px.
 • Szerokość okna podglądu [Preview Width]: określ w pikselach szerokość okna podglądu. Standardowo: 750 px.
 • Wysokość okna podglądu [Preview Height]: określ w pikselach wysokość okna podglądu. Standardowo: 550 px.
 • Znajdź i zamień [Find & Search]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wyszukiwanie i zamianę tekstu. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Wstaw datę [Date Insert]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie bieżącej daty. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Format daty [Date Format]: określ sposób formatowania wstawianej daty - tylko dla trybu zaawansowanego. Domyślnie: %Y-%m-%d. Ustaw np. %d-%m-%Y
 • Wstaw czas [Time Insert]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie aktualnego czas. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Format czasu [Time Format]: określ sposób formatowania wstawianego czasu - tylko dla trybu zaawansowanego. Domyślnie: %H:%M:%S

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Zmieniony ( 09.12.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »