UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Boty arrow Boty: Wstaw obraz
Boty: Wstaw obraz Drukuj Email
Bot Wstaw obraz [MosImage] umożliwia użytkownikom nieznającym HTML ilustrowanie artykułów i materiałów statycznych grafikami z Biblioteki mediów. Eliminuje wpisywanie kodu umieszczającego w tekstach obrazki.

Opis bota

Bot znacznie ułatwia ilustrowanie artykułów i materiałów statycznych. Umieszczanie obrazków w tekstach wymaga zastosowania specjalnego znacznika HTML o dość złożonej konstrukcji. Ich wpisywanie przez osoby nieznające HTML mogłoby być źródłem wielu błędów.

Bot korzysta z prostego znacznika - instrukcji służącej do ilustrowania artykułów. W tekście artykułu umieszczasz znacznik {mosimage} (słowo mosimage umieszczone w nawiasach klamrowych). Nie musisz go nawet wpisywać - możesz wstawić za pomocą przycisku. Następnie na karcie Grafiki w trybie edycji artykułu lub materiału statycznego ustawiasz parametry obrazka: wybierasz plik obrazka z Biblioteki mediów, określasz jego położenie względem tekstu, szerokość, tekst zastępczy (alternatywny), ewentualnie podopis.

Zakodowanie informacji w języku HTML należy do bota, który przeszukuje teksty i zastępuje znacznik - {mosimage} - kodem HTML zawierającym atrybuty obrazka: ścieżkę dostępu, tekst zastępczy (alt), wyrównanie w stosunku do tekstu, podpis, wyrównanie podpisu, obramowanie.

Efektem działania jest kompletny znacznik HTML img w docierającym do przeglądarek dokumencie wynikowym HTML, zastępowany wskazanym w parametrach znacznika obrazkiem.

Typ

Bot należy do grupy modyfikujących treść - content. Jego pliki - mosimage.php i mosimage.xml - winny być umieszczone w folderze /mambots/content.

Stosowanie dodatku

Skorzystanie z funkcji dodatku wymaga dwóch czynności:

 • wstawienia znacznika - {mosimage} w tekście artykułu, w miejscach, w których chcemy umieścić ilustrację
 • określenia parametrów obrazka na karcie Grafiki [Graphics] po prawej stronie okna właściwości artykułu lub materiału statycznego.

Jeśli w tekście zostanie umieszczone kilka ilustracji, na liście dodanych grafik należy je uporządkować w takiej kolejności, w jakiej mają się pojawić.

Znacznik nie może mieć spacji ani po lewym nawiasie klamrowym, ani przed prawym nawiasem To jest niepoprawny wpis: {  mosimage  }.

Znacznik {mosimage} można wpisać bądź wstawić, posługując się innym botem - przyciskiem Wstaw obraz. Przycisk umieszczany jest standardowo w edytorach tekstu przy dolnym brzegu pola tekstowego.

Aby wstawić kilkakrotnie ten sam obrazek, należy najpierw określić właściwości pierwszego, a dopiero potem dodać następny.

Publikacja

Aby bot spełniał swe funkcje, musi być opublikowany, czyli włączony.

Instalator Joomla! standardowo włącza ten dodatek oraz ustawia domyślne wartości jego parametrów. Zwykle nie ma więc żadnej potrzeby edycji jego właściwości. Jeśli jednak chcesz, możesz dokonać zmiany niektórych cech dodatku. Możliwości opisane zostały poniżej.

O edytorze bota

Wszystkie właściwości konfiguracyjne bota można modyfikować w edytorze: Boty: Wstaw obraz [MosImage]. Otwarcie strony edytora blokuje możliwość edycji cech bota przez innych administratorów. Opuszczenie edytora bez zachowania zmian lub skorzystania z przycisku Anuluj również skutkuje blokowaniem elementu do edycji. Aby zapobiec nagłemu opuszczeniu edytora i zablokowaniu bota wyłączone są opcje menu administracyjnego. Ale inne standardowe narzędzia panelu administracyjnego są aktywne - Ścieżka powrotu, moduły poczty, moduł Wyloguj. Nie należy z nich korzystać podczas edycji właściwości bota. Z tych samych powodów nie należy korzystać przycisku Wstecz przeglądarki!.

Pasek narzędzi znajduje się w prawym górnym rogu okna. Poniżej, w obszarze roboczym znajduje się dwuczęściowy formularz właściwości dodatku. Po stronie lewej - właściwości ogólnych, zwanych detalami, po prawej - parametrów. Jeśli dodatek nie wymaga ustawiania parametrów, znajdziesz tam stosowny komunikat.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajdują się 4 przyciski. Ich funkcje są następujące:

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Kończy pracę w edytorze bota. Odblokowuje bota do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości bota i powrócić do menedżera .

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora bota. Jeśli edycja trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji, chroni przed automatycznym wylogowaniem i utratą niezapisanych danych. Kliknij ten przycisk, aby zapisać dotychczas wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować pracę lub opuścić edytor, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie edytora bota bez zapisywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zachowaniu. Odblokowuje bota do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości bota i powrócić do menedżera. Wszystkie zmiany wprowadzone po ostatnim użyciu przycisku Zastosuj zostaną utracone.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości bota i znaczenie opcji dostępnych w edytorze. Korzystaj z tego przycisku, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat właściwości edytowanego elementu.

Szczegóły bota

Każdy bot charakteryzuje się 7 podstawowymi właściwościami.

Edycja właściwości bota Wstawianie obrazków

Znaczenie i sposób definiowania właściwości omówiono poniżej:

 • Nazwa [Mambot Name]: Nazwa widoczna jest tylko w panelu administracyjnym. Nie jest używana do rozpoznawania dodatku przez Joomla!. Możesz ją dowolnie zmieniać lub pozostawić bez zmian. Wpisz dowolny, ale objaśniający rolę dodatku tekst.
 • Folder [Folder]: Oznacza typ bota. Wskazuje, w którym z folderów katalogu /mambots umieszczone są jego pliki. Bot Wstaw obraz należy do typu content. Jego pliki winny być umieszczone w folderze /mambots/content
 • Plik dodatku [File]: Nazwa pliku zawierającego główny skrypt bota (bez rozszerzenia ’.php’). W przypadku, gdy edytujesz właściwości zainstalowanego bota, nie zmieniaj tej nazwy!
 • Kolejność [Order]: Kolejność uaktywniania funkcji opublikowanego bota, a nie tylko w wykazie!. Możesz zmienić jedynie uporządkowanie botów w granicach jednego typu. Aby ustalić kolejność, kliknij nazwę bota, przed którym chcesz umieścić dodatek aktualnie edytowany. Jeśli boty działają poprawnie, ich kolejność należy pozostawić bez zmian!. Kolejności niektórych botów nie można zmienić.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup ustala prawa do korzystania z funkcji bota. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public - dostęp publiczny: funkcje opublikowanego bota będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: funkcje opublikowanego bota będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: funkcje opublikowanego dodatku będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów. Prawa dostępu użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Opublikowany [Published]: Tak włącza funkcje bota, Nie wyłącza działanie.
 • Opis [Description]: Opis funkcji bota i instrukcje objaśniające sposób korzystania z dodatku. Treść opisu pobierana jest z pliku .xml dodatku z sekcji description.

Parametry

W parametrach bota Wstaw obraz można zmodyfikować dwa ustawienia, regulujące prezentację obrazków opatrzonych podpisami

Ustawienia parametrów bota Wstawianie obrazków

 • Margines [Margin]: Zewnętrzny margines bloku obejmującego obrazek i podpis. Standardowo ustawiony na 5px. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę wielkość.
 • Dopełnienie [Padding]: Wewnętrzny margines w bloku obejmującym obrazek i podpis. Standardowo ustawiony na 5px. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę wielkość.

Ustawienia te dotyczą jedynie przypadku, gdy obrazek opatrzony jest podpisem.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »